zzz

Pages 2
Views 0
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    Soalan Objektif 1. Pertapakan Islam di Tanah Melayu telah bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14. Pengaruh Islam dalam ekonomi, politik dan sosial menjadi lebih ketara pada zaman kerajaan  A. Melaka B. Perlak C. Pasai D. Aceh 2. Institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi unsur Hindu-Buddha merupakan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali dengan konsep  A. maha-raja B. dewa-raja C. maha-dewa D. maha-rani 3. Apakah istilah yang digunakan oleh institusi beraja kesan daripada penerimaan Islam?  A. Zillullah fil-Alam B. Zillullah fil-Najah C. Zillullah al-Muslim D. Zillullah al-Mukminin 4. Undang-undang tidak bertulis dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai  A. hukum adat B. kitab pegangan C. jurai keturunan D. kebudayaan rakyat 5. Hukuman denda atau ganti rugi dibayar dalam bentuk harta yang dikenakan kepada pembunuh tanpa sengaja dinamakan  A. diat B. qisas C. tulah D. hudud 6. Konsep daulat dalam masyarakat Melayu bertujuan untuk  I. menzahirkan kesaktian raja II. mendewa-dewakan seorang raja III. mengangkat kedudukan seorang raja IV.menimbulkan penghormatan rakyat terhadap raja A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 7. Antara berikut, manakah kitab perundangan yang menentukan corak pemerintahan dan pentadbiran kerajaan kesan daripada kedatangan Islam?  I. Undang-Undang Pahang II. Hukum Kanun Melaka III. Undang-Undang Perak IV. Hukum Kanun Johor A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV    ã Nahkoda dalam se buah kapal diertikan sebagai imam ã  Anak buah kapal sebagai makmun 8. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Undang-Undang Johor B. Undang-Undang Perak C. Undang-Undang Laut Melaka D. Undang-Undang Pelabuhan Kedah 9. Perkembangan pesat bidang pendidikan Islam di Melaka dipengaruhi kewujudan ramai  A. ulama B. mualaf C. musafir D. pedagang Kitab al-Dur al-Manzun (Mutiara Tersusun) 10. Kitab Tasawuf di atas adalah hasil karangan  A. Maulana Abu Bakar B. Maulana Abdul Aziz C. Maulana Sadar Jahan D. Maulana Ahmad Jailani 11. Antara berikut, manakah karya yang disimpan di istana Melaka?  I. Hikayat Seri Rama II. Hikayat Abu Nawas III. Hikayat Amir Hamzah IV. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV ã Masjid ã Surau  12. Senarai tempat di atas dijadikan pusat pendidikan fomal kerana kedua-duanya merupakan  A. tempat selesa dan bersih B. pusat akitiviti keagamaan C. tersedia semua kemudahan D. pusat perkumpulan masyarakat Tempat Sistem Pendidikan Tanah Melayu >  Sistem X  Aceh >  Rangkang Jawa >  Pesantren 13. Sistem X dalam rajah di atas merujuk kepada  A. tarbiah B. halakah C. pondok D. sekolah 14. Sultan Melaka yang berminat kepada pengajian ilmu tasawuf ialah  A. Sultan Mansur Shah B. Sultan Mahmud Shah C. Sultan Muzaffar Shah D. Sultan Alaudin Riayat Shah
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks