Utvalgene Lofotfisket 1956-57

Pages 38
Views 5
of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Utvalgene 1956-1957. Fortegnelse over de i 1956 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn for 1956-57 For Kanstadfjordens oppsynsclistrikt: U tvalgsmecllemmer : l. Garn…
Transcript
Utvalgene 1956-1957. Fortegnelse over de i 1956 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn for 1956-57 For Kanstadfjordens oppsynsclistrikt: U tvalgsmecllemmer : l. Garn bruker Johannes J y5rgensen, RinØyvåg. 2. Karl Larsen, Kalfarnes. Varamenn : l. Garnbruker Evald Hanssen, RinØyvåg. 2. Dybvacl Abelsen, Årberg i Senja. For Raftsundet oppsynsclistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Gunvalcl Gundersen, Botn i Ofoten. Julius Jakobsen, Risvær. 3. Linehrukcr Bjarne Svendsen, Annfinslett. 4. Kristoffer Mikalsen, Holandshamn. Varamenn : 1. Carnhrukcr JVIartin Jakobsen, Arstcin. 2. Julius Larsen, Svartskar. 3. Linebrukcr Arne Anfinsen, Holandshamn. 4. Erik J eremiassen, K vankjosen. For Skrova oppsynsclistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Bjarne Krane, Skrova. 2. Linebruker Sverre Johansen, Laupstad Varamenn : l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova. 2. Line bruker Jar le Kristiansen, Skrova. Lofoten. -2For Sval vær oppsynsdistrikt: Utvalgsmecllemmer: l. Garnbruker Eilert Nilsen, SvinØya, Svolvær. 2. Alfred Nilsen, SvinØya, Svolvær. 3. Juksabruker Nils Larsen, Svolvær. 4. Kurt Sortland, SvinØya, Svolvær. Varamenn : l. Garn bruker Ottar Jakobsen, Svolvær. 2. Arvid Andorsen, Svolvær. 3. Juksabruker Ragnvald Johansen, Svolvær. 4. Godtfr. Luth, Svolvær. For V å gene oppsynsdistrikt : Utvalgsmedlemmer: 1. Garnbruker JØrgen Horn, BrØnnØy. 2. Line bruker Peder Jensen, Kabelvåg. Varamenn : 1. Garnbruker Per Pedersen, Laupstad i Lofoten. 2. Linebruker Leonhard Klingenberg, HamarØy. For Hopen oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer : 1. Garnbruket Bernhoft RØrslett, SØrreisa. 2. Ole Sivertsen, Langhamn. Varamenn: l. Garnbrnker Aksel Johansen, Skogshanm. 2. Erik J. Eriksen, Sy)rreisa. For Henningsvær oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnhruker Birger Pedersen, Sydal. 2. Elmar Jakobsen, Alstad. 3. LinebrukeT Arne Skogsholm, Husvær. 4. Tm·olf Lorntsen, Tenna i I-Ielgeland. Varamenn : l. Garnbruker Karl I-lansen, Lyngvær. 2. I-Iåkon Blix, Henningsvær. 3. Linehrnker Aksel Johansen, Tenna i Helgeland. 4. Olav Almenningen, BrasØy. 3 -For Stamsund oppsynsdistrikt: Utvalgsmecllenuner: l. Garnbruker Helge I-Iansen, B j arky)y. 2. Ragnar Larsen, V al berg. 3. Linebruker Peder Henriksen, Hol. 4. Hans Jensen, Valberg. \raramenn: l. Garn bruker i\ li red iVI oen, Hol. 2. Erling Lund, TjyHta. 3. Linebruker i\sbjyirn Benjaminsen, ~Valberg-. 4. Peder A. Hansen, 1-J ol. For Ballstad oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemn1cr: l. Garn bruker Jul ius Stensen, Skars_h)ell, Dukst;es. 2. Olav Olsen, Ballstad. 3. Linchrukcr Johan Brun Stensen, Ballstad . ..J.. Hagbart \iVilhelmsen, Ballstad. Varamenn : l. Garnbruker Halvdan Reinertsen, Gravdal. 2. Olav IVIyrland, Gravdal. 3. Linebruker Ingvald Berg, Ballstad. 4. Jakob Arctancler, Ballstad. For Sund oppsynsdistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garn bruker Hermann lVIikkelsen, Skj elfj ord. 2. Ibenharcl Arntsen, Sund. 3. Linebruker Kristian Hagen, Sund. 4. Harclin Sy)rensen, Sund. V aram.enn : l. Garnhruker Johan Johansen, Skjelfjord. 2. Arthur Myklebust, Skjelfjord. 3. Linebruker Johan Larsen, Forvik. 4. Herman I-Iansen, Krystad. !'or Reine oppsynsclistrikt: Utvalgsmedlenuner: l. Garnbruker Harald Bendiksen, Reine. 2. Arthur Kuntze, Reine. 3. Line bruker Erling Jacobsen, Torgnes. 4. Johan Erntsen, Reine. -4Varamenn: l. Garnbruker Magnus Nilsen, Reine. Einar Kristiansen, Reine. 2. 3. Linebruker Sigfrecl Jakobsen, Megården. Halstein Kristiansen, Bliksvær. 4. For SØrvågen oppsynsclistrikt: Utvalgsmedlemmer: l. Garnbruker Gunnar D. Nilsen, SØrvågen. 2. Karl Olsen, SØrvågen. 3. Linebruker Oskar Lorentsen, Aa i Lofoten. 4. Johan Sandvær, TjØtta. Varamenn : l. Garnbruker Bjarne Larsen, SØrvågen. 2. AsbjØrn Dypfj ord, SØrvågen. 3. Linebruker Arnt Ingebrigtsen, Tind i Lofoten. 4. Alf Kransvik, SØrvågen. For \T æ rØy oppsynsdistrikt : Utvalgsmedlemmer : l. Linebruker Arne Kristiansen, SØr-VærØy. 2. Karl SØr heim, V ær Øy. 3. 4. AsbjØrn Kaspersen, Ylvingen. Ole Breivik, Nord-Væq6y. Varamenn: l. L,inebruker Konrad Kristiansen, SØr-VærØy. 2. Leif Eikseth, Nord-VærØy. 3. K ri~tian He~tvik, Vika~j lÆen. 4. Annas Ei dem, V ikasj ~)en. Fur RØst uppsynsdistrikt: Ut.valg~ntedlt'llllller: l. Garnbrukcr Olto Greger, Tyv~Øy, R~1)sl. .?. Jcn~ Jensen, Ncss, R~bt. 3. Li11ebruker i\ hnar J lanse11, Stanmcs, R~bt. 4. Olav 1\.åncs, TyvsØy, I{~6~t. Varamenn : l. Garnbruker Arthur Jakobsen, Bryggen, RØst. 2. Håkon Andreassen, LØdingen. 3. Line bruker JØrgen Johnsen, Tyvs95y, RØst. 4. Bjarne lVIØrch, Klakken, RØst. --5Fortegnelse over de i 1956 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1956-57. For Kanstadfj orden oppsynsdistrikt: RinØy: Tilsynsmenn: l. Garnfisker Johannes JØrgensen, RinØyvåg. 2. Thorali Bakke, RinØyvåg. Sverre Berg, RinØyvåg. 3. 4. Roald Amundsen, RinØyvåg. Edmund Skovro, Erikstad. 5. 6. Evald Hansen, RinØyvåg. Varamenn: l. Garnfisker Sverre KvalØ, Erikstad. 2. Jo han Henriksen, RinØyvåg. 3. Thorleif Eilertsen, RinØyvåg. 4. Olav Taraldsen, RinØyvåg. 5. Einar Berg, RinØyvåg. 6. Dybvad Abelsen, Årberg i Senja. For Raftsundet oppsynsdistrikt: Risvær: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Harry Kristoffersen, Holandshamn. 2. Martin Jakobsen, År stein. 3. Julius Jakobsen, Risvær. 4. Johannes SØrensen, Skarsfjord, Tr.sund. 5. Jonas Jakobsen, Fiskefjord. 6. Olaf Hansen, Vågehamn. 7. Julius Larsen, Svartskar. 8. Linebruker Toralf Bjerklund, Årstein. Varamenn : l. Garnbruker Bjarne Svendsen, Annfinslett. 2. Olaf Pedersen, Russhaugen. 3. Birger Olsen, Øksneshamn. 4. Linebruker Bjarne Svendsen, Annfinslett. For Skrova oppsynsdistrikt: Brettesnes : Tilsynsmenn: l. Garnbruker Arvid Andorsen, ÅrsteinØy. 2. Snorre Johansen, Brettesnes. 'l aramenn: l. Garn bruker Bernhof Johnsen Vik, Hadsel. 2. Ragnar JØrgensen, StrØmstad. -6Skrova: Tilsynsmenn : 1. Garnbruker Oskar Hansen, Laupstad ·i Lofoten. 2. Amund Pedersen, Skrova. 3. JØrgen Skar, Engan i Salten. 4. Martin N. DØlvik, Skrova. 5. Arnulf Benjaminsen, Skrova. 6. Paul Ørtuva, Skrova. 7. Line bruker Jo jan Nilsen, Skrova. 8. Oskar Budal, Laupstad i Lofoten. Varamenn : 1. Garnhruker Bjarne Krane, Skrova. 2. Hergot Henriksen, Skrova. 3. Harald Olsen, Skrova. 4. Sigurd Kvikstad, Kvikstacl, Skjerstad. 5. Halvdan Hansen, Laupstad i Lofoten. 6. Agnar Knutsen, Lyngseidet. 7. Linebruker SØren Straumfjord, Storstraumfjord. 8. Sverre Johansen, Laupstad i Lofoten. For Svolvær oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn : 1. Garnbruker Arvid Andorsen, Svolvær. 2. Ottar Jakobsen, Svolvær. 3. Paul Helland, Svolvær. 4. Olaf Fredriksen, KjØpsvik. 5. Aksel Jakobsen, Sortland. 6. Marensius Flatvoll, Storslett. 7. Alfred Nilsen, SvinØy, Svolvær. 8. Eilert Nilsen, SvinØy, Svolvær. 9. Eivind Willassen, StraumsjØen. 10. Øivind Nygård, Kjerringvik. 11. Johan Heitmann, Tengelfjord. 12. Petter Mathiassen, ArnØyhamn. 13. Asle Simonsen, Lauksletta. 14. Simon Olsen, Lyngseidet. 15. Jens Dahl, Lyngseidet. 16. Peder Isaksen, Storneshamn. 17. Sverre With, BØ i Vesterålen. 18. Juksabruker Nils Larsen, Svolvær. 19. Alfred Helland, Blokken. 20. Kurt Sortland, SvinØy, Svolvær. 21. Tormod Hansen, StorØya, Svolvær. 27 Toralf Selevoll, Maurnes. 23. Enok Nilsen, Sigerfjord. 24. Vilhelm Wilhelmsen, Kjerrvika. 25. Alf Pettersen, Kongsvik. 726. J uksabruker 27. 28. 29. 30. 31. :Meier Olsen, Punds, ·Vågan. Petter Odel Pettersen, Hadsel. Alf Albriktsen, Skagen i BØ. Ekard I-lansen, Eide, BØ i Vesterålen. Eivind Sandjord, BØ i Vesterålen. Erling Hansen, Eide, BØ i Vesterålen. \~ara menn: l. Garnbruker Otto Andersen, Austnesfj ord. 2. Henrik Karlsen, Laupstad i Lofoten. 3. Arthur Hansen, Slåttholmen. 4. Heclly Fredriksen, Liland. 5. Villiam Rikardsen, SØrkjosen, N orclreisa. 6. Ivar Pedersen, Tysfjord. 7. John Johnsen, StraumsjØen. 8. Hjalmar Bardo, StraumsjØen. 9. Peder Pedersen, Eidet, BØ i Vesterålen. 10. Sverre Pettersen, Eidet, BØ i Vesterålen. 11. :Martin Martinusse 1.1, Eidet, BØ i Vesterålen. 12. Joakim Remme, Guvåg, BØ i Vesterålen. 13. Petter Jakobsen, Skårvågen i Vesterålen. 14. Johannes Frivåg, Myre i Vesterålen. 15. Rudolf J\Iadsen, Sandset i Vesterålen. 16. Andreas Frivåg, Steinlandsfjord, Øksnes. 17. Laurits Larsen, Tengelfjord. 18. Juksabruker Ragnvald Johansen, Svolvær. 19. Godtfr. Luth, Svolvær. 20. Arthur Karoliussen, Svolvær. Arvid Arntsen, Austnesfjorden. 21. 22. Peder Haukås, Slåttholmen. Anders Skånevik, Fjelldal. 23. 24. Jakob Aspdal, Tiltvik, HamarØy. 25. Aslak Pedersen, Bitterstad. Godtfr. Angell, Vottenes. 26. 27. Olav Pedersen, Lonkan. Ludvik Reinholtsen, Kjerring-vik. 28. 29. Albert Vestli, Gratangsbotn. 30. Arthur Antonsen, Grovfjord. Hans Hansen, Skånland, Sancltorg. 31. For Vågene oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Ed·vin Hannes, Nesna. 2. Bernhard Vinje, Skjoldehamn. 3. JØrgen Horn, BrØnnØy. 4. Per Pedersen, Laupstad i Lofoten. 5. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg. 6. Konrad Øverås, Skutvik, HamarØy. -8Varamenn : l. Garnhruker Halvdan F01·nes, BjØrnskinn. 2. Isak Iversen, Vik, Hadsel. 3. Emil Vinstad, Hennes, Hadsel. 4. Jens Jonsen, Kleiva, Sortland. 5. Linebruker Leonhard Edissen, Klingenberg, HamarØy. Einar Gundersen, Våg. 6. For Hopen oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn : l. Garnbruker Ole Sivertsen, Langhamn. Jens JØrgensen, SkjærvØy. 2. Berteus Haugen, SØrreisa. 3. Varamenn : l. Garnbruker Bernhoft RØrslet, SØrreisa. 2. Aksel Johansen, Skogshamn. 3. Bjarne Dypvik, Målsnes. For Henningsvær oppsynsdistrikt : Tilsynsmenn: l. Garnbruker Håkon Bliks, Henningsvær. Alfin Dreier, Gravermark. 2. Rolf SlØvern, Melbo. 3. Birger Pedersen, Sydal. 4. Harald Kristiansen, GimsØysand. 5. Simon Solberg, Sydal. 6. Eimer Jakobsen, Alstad. 7. Åge Hansen, Breivik, Hadsel. 8. Karl Hansen, Lyngvær. 9. Konrad Brennvik, Leines. 10. 11. Alfred Nikolaisen, SØrarnØy. Bård BØrresen, Vestresand. 12. Harald Sivertsen, Borgvåg. 13. Arne Budal, Hadsel. 14. 15. Linebruker Ragnar OrmsØy, SelØy. Kristian Lorntsen, Øksningan. 16. 17. Nyberg TØgersen, SelØy. Arne Skogsholm, Husvær. 18. Torolf Lorntsen,Tenna. 19. 20. Sverre Hansen, Henningsvær. 21. Leodegård Larsen, Øksningan. Varamenn : l. Garnbruker Johan Sivertsen, Gravermark. 2. Hartvik Hansen, Henningsvær. 3. Torolf Rystad, Henningsvær. -94. Garnbruker Harald Nikolaisen, Dragnes. 5. Arne Hartvig-sen, StrØnstad. 6. Ole P. Hansen, Stokmarknes. 7. Jul. Jakobsen, Alstad, Smevik. 8. Linebruker Ingvar Lorntsen, Øksningan. 9. Ingv. Rise, Henningsvær. 10. Anders Almenningen, BrasØy. 11. Trygve Tobiassen, Gåsvær i Helgeland. For Stamsund oppsynsclistrikt: Stamsund: Tilsynsmenn : l. Garnbruker Egil Hansen, Leka. 2. Peder Horn, BrØnnØy. 3. Johan Story)y, BrØnnØy. Ole Norum, TjØtta. 4. Torstein Hopen, ~ orclfolcl. 5. 6. Alfred Moen, Hol. Ragnar Larsen, Valberg. 7. Valclemar Luther, Sandtorg. 8. 9. Odin MØller, Lenvik. 10. Lind Paulsen, Lenvik. 11. Linebruker AsbjØrn Benjaminsen, Valberg. 12. Otleif Kristiansen, Alstahaug. Varamenn : l. Garnbruker Elbert LaukØy, Flatanger. 2. Roald Berg, BrØnnØy. 3. Johan Sandvik, BrØnnØy. 4. Sverre Nilsen, TjØtta. 5. Hans Ånderbakk, Nordfold. 6. Kåre Johnsen, Hol. 7. Joakim Bakken, Valberg. 8. Einar Olsen, Balsfjord. 9. Jens Olsen, Lenvik. 10. Riulf Grunvåg, Lenvik. 11. Line bruker Hans Jensen, Valberg. 12. Leif BærØy, BrØnnØy. Ure: Tilsynsmenn : l. Linebruker Ingvald Grav, Ure. 2. Olav Pedersen, Y strand. Varamenn : l. Linebruker Nils Hansen, Ure. 2. Lars Arntsen, Styrkesnes. -10For Ballstad oppsynsdistrikt: Mortsund: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Ottar Odinsen, Mortsund, Hol. 2. Linebruker Didrik Didriksen, Leines, Leiranger. 3. Johan Edvardsen, Tenna i Helgeland. Varamenn : l. Garnbruker Ottar lVIosseng, J\IIortsund, Hol. 2. Linebruker Arthur Nilsen, N ordstaulen. Ballstad: Tilsynsmenn : l. Garnbruker Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 2. Egil Nikolaisen, Bogen, Kvæfjord. 3. Karl Engelsnes, HommelstØ. 4. Peder J. Flesen, Gravdal. 5. :Magnar Jakobsen, Ballstad. 6. Lars Markussen, Gravdal. 7. Linebruker Johan B. Stensen, Ballstad. 8. Emil Pettersen, Ylvingen. 9. Hagbart vVilhelmsen, Ballstad. 10. Martin Olsen, Gravdal. 11. Halvard Grindhaug, IgerØy. 12. J uksabruker Jens Larsen, Leknes. Petter Pettersen, Ylvingen. 13. 14. Bjarne Hansen, IgerØy. 15. Einar Gavelen, IgerØy. 16. RoH Arntsen, Leitel=akken. 17. Ferdinand Fredriksen, Gravdal. 18. Rolf Holmen, Tro. 19. N eliot Jakobsen, Ballstad. 20. Ingolf Pettersen, Gravdal. 21. Einar Hagen, KirkØy. 22. Arvid Risholm, KirkØy. V ar am enn : l. Garnbruker Arne Olsen, Ballstad. 2. Garnbruker Petrus Elvestrand, Napp i Lofoten. 3. Theron Jakobsen, Napp Lofoten. Fritz Falch, Leknes. 4. 5. Ole Eide, KjerringØy. 6. Petter Grindhaug, IgerØy. 7. Linebruker Einar Pedersen, KirkØy. s. Peder Mathisen, Gravdal. 9. Ingvald Berg, Ballstad. 10. SØren Nilsen, Leitebakken. 11. Ole Nystad, Ballstad. -1112. J uksabruker Leif Didriksen, Ylvingen. 13. Hall Mikalsen, KirkØy. 14. Sverre Johansen, KirkØy. 15. Kåre Pedersen, KirkØy. 16. Per Toppen, KirkØy. 17. Einar Knutsen, Leitebakken. \iVilliam StrØmmesen, Ballstad. 18. 19. JØrgen Arctander, Ballstad. 20. Harald Markussen, Gravdal. 21. Ottar Olsen, Gravdal. 22. AsbjØrn Berg, Ballstad. For Sund oppsynsdistrikt: Nusfjord: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Kristian Johansen, Flakstad. 2. Linebruker vVilhelm Olsen, Bitterstad. Varamenn: l. Garnbruker Østen Eriksen, Napp i Lofoten. 2. Linebruker AsbjØrn Karlsen, GjerØy. Sund: Tilsynsmenn: l. Garnbruker Herman :i'viikkelsen, Skj elf jord. 2. Jo han Jansen, Skj elfj orQ_. Ibenhard Arntsen, Sund i Lofoten. 3. Arthur :Myklebust, Skjelfjord. 4. 5. Line bruker Johan Larsen, Forvik. Viktor Larsen, Ramberg. 6. Gustav Takle, Visthus. 7. Varamenn : l. Garnbruker Als tru p Adolf sen, Skj elfj ord. 2. Erling Vastgård, Skjelfjord. 3. lVIarius Mikkelstn, Skjelfjord. 4. Hermann Leonhardsen, Sund Lofoten. 5. Linebruker Jens Jensen, Sund i Lofoten. 6. Idar Nilsen, Kilvågen. 7. Hardin SØrensen, Sund i Lofoten. For Reine oppsynsdistrikt: HamarØy: Tilsynsmenn: l. Linebruker Gerhard Hustoft, Leines. 2. Jo han Erntsen, Kirkefj ord, Reine. -12Varamenn : l. Line bruker Egil Jenssen, Åbonlnes, Nordfold. 2. Reidar Larsen, Hæstad brevlms. Reine: Tilsynsmenn : l. Garnbruker Bendik Bendiksen, Reine. 2. Idar Ingebrigtsen, Reine. 3. Arthur Kunze, Reine. 4. Sverre Berntsen, Reine. 5. Linebruker Håkon Nilsen, Nordsjona. 6. Erling JØrgensen, TjØtta. 7. Jakob Kuntze, Reine. 8. Nelson V eines, Reine. Varamenn : l. Garnbruker Magnus Nilsen, Reine. Einar Kristiansen, Reine. 2. Konrad Johansen, Reine. 3. Johan Kristiansen, Reine. 4. 5. Linebruker Mathis Mathisen, Åsvær. Karl Utvik; BrØnnØy. 6. Ragnar Larsen, BrØnnØysund. 7. Johan Larsen, Reine. 8. For SØrvågen oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn: 1. Garnbruker Oskar Kransvik, SØrvågen. 2. Ole Refsvik, SØrvågen. 3. Linebruker Peder Ramstad, Tind i Lofoten. 4. Tormod Nilsen, Mindland. 5. Arvik Pettersen, Framnes. Varamenn : 1. Garnbruker Anders Olsen, SØrvågen. 2. Bjarne Larsen, SØrvågen. 3. Linebruker Hans Holmstrand, Indre-NærØy. 4. Alf Hansen, BodØ. 5. Henry Jensen, HØyholm. For VærØy oppsynsdistrikt: Tilsynsmenn: l. Line bruker Edvard Nordnes, Tenn a i Helgeland. 2. Fredrik Antonsen, Vikasj Øen. 3. AsbjØrn Caspersen, Ylvingen. - 13 4. Linebruker Hilmar Johansen, SØrværØy i Lofoten. Torvald Torstensen, VærØy. 5. Alfred Viksås, Sundsvall i Helgeland. 6. Ole Breivik, Breivik, VærØy. 7. Kristian Hardye, VærØy. 8. Varamenn : l. Linebruker Johan Nilsen, VærØy. Konrad Brandseter, Helligvær. 2. Karl SØr heim, VærØy. 3. Arne Hongseth, V egstein, V ega. 4. For RØst oppsynsdistrikt : Tilsynsmenn: l. Garnbruker Otto Greger, TyvsØy, RØst. 2. Linebruker Alfred Stamnes, RØstlandet. 3. Olav Rånes, TyvsØy, RØst. 4. Hagbart Nilsen, RØstlandet. Varamenn : l. Garnbruker Gunnar Knutsen, RØstlandet. 2. Linebruker Henning Arntsen, N ess, RØstlandet. 3. Bjarne MØrch, Klakken, RØst. 4. JØrgen Johnsen, RØst. Regler og vedtekter. Overtredelse av vedtektene straffes med bØter i henhold til Lofotloven, og lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1956. Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1956 gjeldende utvalgsvedi:ekter utferdiget av utvalgsformann Gerh. Sandvær. Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten i henhold til lov angående skreifiskeriene i Lofoten §§ 5 og 14. 1. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt 2. 3. 4. 5. 6. 7. således: En rett linje fra Hustad SkjærvØy i retning S.XV. etter med: »HØyeste punkt av Hustad SkjærvØy .. (også kalt Østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustadlien som ligger like nedenfor Hustadtinden.« Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.SOYzO. fra Framnesvik til skj.::eret »Baren<< etter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen på Innlandet<<, hvilken linje fra skjæret »Baren« fortsettes i samme retning etter med: »Skjæret »Baren« i Framnesvik«. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene) og Hopen distrikt: En rett linje fra vestre ende av SagØen i retning S.t.0.%0. etter med: »Vestre ende av SagØen i »Flekkene« i Ørsvågfj elÆt«. Grensen mellom Austnesfj orden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets Øvrige fiskehav: En rett linje fra »Kvalbakken« på vestre til »Vestre SkjurbØen« på Østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og på »Vestre SkjurbØen<< en jernsØyle. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i retning S.t.0.%0. etter med: »Havdelingsmerket på BindingsØya i vestre kant av Sigeflauget<<. NB. På eggen svarer dette med til: »Ø,stre kant av BindingsØya i Østre kant av Sigeflauget«. Grensen mellom Hennings
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x