UT1 SK

Pages 5
Views 0
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1 Nama : ………………………………………………………………………..  Kelas : 5 SK Mac 2018 1 jam SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGIRAN OMAR SIPITANG UJIAN MAC 2018 SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua  soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.  2 Bahagian A Bahagian ini mengandungi 11 soalan. Jawab semua soalan yang diberikan. 1.   Yang manakah bukan kesan positif dalam pengkomputeran : a.   Inovasi dalam teknologi storan b.   Inovasi dalam teknologi rangkaian c.   Perkembangan jenayah siber d.   Perkembangan system dalam talian 2.   Apakah yang dimaksudkan dengan malware : a.   Jenama aksesori komputer b.   Antivirus c.   Sejenis kod hasad d.   Jenama graphic card 3.   Berikut adalah etika penggunaan computer kecuali : a.   Menggunakan computer dengan niat membahayakan orang lain b.   Menggunakan komputer untuk bertindak sebagai saksi palsu c.   Memuat turun lagu secara tidak sah d.   Menceroboh ke dalam fail komputer orang lain 4.   Apakah implikasi daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak : a.   Hilangnya keyakinan pelabur kepada negara b.   Pengeluaran produk asli berkurang c.   Menjejaskan kestabilan ekonomi negara d.   Wujudnya persaingan dalam industri kreatif dan perisian 5.   Unit Pemprosesan Pusat (CPU) terdiri daripada: a.   Memory b.   Control Unit c.   Arithematic Logic Unit d.   Register 6.   Jika diberi 1.3 GHz, berapakah kiraan Sistem Jam sesaat? a.   1,300,000,000 sesaat b.   1,300,000 sesaat c.   130,000 sesaat d.   13,000,000,000 sesaat 7.   Apakah aktiviti yang berlaku di dalam Kitaran Mesin? i.   Capai/Fetch ii.   Laksana/Execute iii.   Simpan/Store iv.   Nyahkod/Decode a.   i, ii & iii b.   ii ,iii & iv c.   i, iii & iv d.   i, ii & iv  3 8.   a. Berikan dua contoh peranti input selain tetikus dan papan kekunci. A : ___________________________ B : ___________________________ b. Berikan dua contoh peranti output selain monitor dan pembesar suara. A : ___________________________ B : ___________________________ 9.   Soalan adalah berpandukan jadual di bawah. Bahasa Mesin X Bahasa Berstruktur Bahasa berasaskan objek dan visual Berdasarkan jadual di atas, terdapat 4 jenis kategori Bahasa pengaturcaraan. Nyatakan X. Nyatakan X = ___________________________ 10.   Jadual di bawah menunjukkan jenis-jenis penyulitan dan penerangannya. Jenis Penerangan P Kunci yang digunakan bagi penyulitan dan nyahsulit teks adalah jenis yang sama. Q Kunci yang digunakan bagi penyulitan dan nyahsulit teks adalah berbeza. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan P : ___________________________ Q : ___________________________ 11. Berikan perbezaan antara pemprosesan linear dan pemprosesan semasa.  4 Bahagian B Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab semua soalan yang diberikan. 12.   Namakan dan lukiskan simbol get logik asas. [3 markah] Lukis rajah litar logik bagi mewakili persamaan Boolean  berikut. [7 markah] Q = ABC + A(B + C)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks