UiTPAS in 2019 - publiq

Pages 16
Views 2
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Presentatie over UiTPAS door publiq op het info- en netwerkmoment rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede, georganiseerd door COMEET op 19/11/2018.
Transcript
 • 1. Wat is UiTPAS
 • 2. Drie fundamenten 1. Loyaliteitsprogramma 2. Niet stigmatiserend kortingsprogramma 3. Segmentatie 4. Segmentatie
 • 3. Wegwerken van drempels
 • 4. mensen meer laten participeren door gericht voordelen aan te bieden
 • 5. mensen meer laten participeren door gericht voordelen aan te bieden
 • 6. UiTgangspuntenDREMPELS Motivatie Informatie Tijd Sociale Prijs Toegankelijkheid
 • 7. UiTPAS Evaluatie ● Mensen in armoede participeren meer ● Mensen in armoede zijn beter geïnformeerd ● NPS score van 58 bij mensen in armoede
 • 8. UiTPAS evolueert verder
 • 9. De UiTPAS app
 • 10. Slimme lidkaart
 • 11. Museumpas
 • 12. Een bovenlokale UiTPAS ● Administratieve vereenvoudiging ● Informatie bundeling ● UiTPAS/ Fonds vrijetijdsparticipatie/ Steunpunt vakantieparticipatie
 • 13. Ruben@publiq.be
 • Advertisements
  Related Documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks