TUNTUTAN RAWATAN

Pages 7
Views 0
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN UBAT DAN PERALATAN SOKONGAN BAGI BULAN November 2017 A MAKLUMAT PESAKIT 1. NAMA PESAKIT : 2. NOMBOR K/P BARU : 3. HUBUNGAN :* DIRI/ANAK/SUAMI/ISTERI/IBUBAPA 4. NAMA BANK/NO.AKAUN BANK : *Potong yang mana tidak berkenaan B BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN RESIT-RESIT ASAL BAYARAN RAWATAN PERUBATAN SEPERTI BERIKUT : BIL NO.RESIT TARIKH RESIT JUMLAH (RM) 1 JUMLAH CDENGAN INI SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN BAHAWA * SAYA/ISTERI /ANAK/IBU BAPA SAYA TELAH MENJALANI RAWATAN/PEMBELIAN UBAT DAN ALAT SOKONGAN SEPERTI DI RESIT YANG DILAMPIRKAN DAN BAYARAN INI SEBENARNYA TELAH DIBAYAR OLEH SAYA. NAMA : ROZITAH BT JAMALANI TANDATANGAN ……………………………..  (Penuntut ) (Penuntut) PERAKUAN PEMBAYAR PERBELANJAAN KEMUDAHAN RAWATAN DAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI ATAU KELUARGANYA DIBAWAH PERINTAH AM 8 ATAU 9 BAB “F” 1974  Diperakukan pembayaran sejumlah Ringgit Malaysia Kepada :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………...................    Sebagai pembayaran balik perbelanjaan rawatan/pembelian ubat oleh pegawai/ahli keluarga pegawai bernama Pertalian (* diri/isteri/suami/anak/ibu bapa) bagi bulan : Oktober Berasaskan dokumen dan maklumat seperti diatas. Tandatangan :………………………  Tarikh : Nama dan Cop Jabatan : Jawatan :    TUNTUTAN BAYARAN RAWATAN SUNTIKAN DAN PERALATAN SOKONGAN BAGI BULAN MEI 2017 A MAKLUMAT PESAKIT 1. NAMA PESAKIT : 2. NOMBOR K/P BARU : 3. HUBUNGAN :* DIRI/ANAK/SUAMI/ISTERI/IBUBAPA 4. NAMA BANK/NO.AKAUN BANK : *Potong yang mana tidak berkenaan B BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN RESIT-RESIT ASAL BAYARAN RAWATAN PERUBATAN SEPERTI BERIKUT : BIL NO.RESIT TARIKH RESIT JUMLAH (RM) 1 JUMLAH CDENGAN INI SAYA MENGAKU DAN MENGESAHKAN BAHAWA * SAYA/ISTERI /ANAK/IBU BAPA SAYA TELAH MENJALANI RAWATAN/PEMBELIAN UBAT DAN ALAT SOKONGAN SEPERTI DI RESIT YANG DILAMPIRKAN DAN BAYARAN INI SEBENARNYA TELAH DIBAYAR OLEH SAYA. NAMA : TANDATANGAN ……………………………..  (Penuntut ) (Penuntut) PERAKUAN PEMBAYAR PERBELANJAAN KEMUDAHAN RAWATAN DAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI ATAU KELUARGANYA DIBAWAH PERINTAH AM 8 ATAU 9 BAB “F” 1974  Diperakukan pembayaran sejumlah Ringgit Malaysia SERIBU EMPAT PULUH SAHAJA (RM 1040.00) Kepada :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………...................      Sebagai pembayaran balik perbelanjaan rawatan/pembelian ubat oleh pegawai/ahli keluarga pegawai bernama Pertalian (* diri/isteri/suami/anak/ibu bapa) bagi bulan : MEI 2017 Berasaskan dokumen dan maklumat seperti diatas. Tandatangan :………………………  Tarikh : Nama dab Cop Jabatan : Jawatan :
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks