Trial k1 Pahang 2018 Jawapan

Pages 11
Views 0
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  SULIT 3755/2 3766/2 © Hak Cipta JUJ Pahang 2018  [Lihat halaman sebelah SULIT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3766/2 PERNIAGAAN Kertas 2 / Set 1 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 SET 1 Peraturan pemarkahan ini mengandungi 11 halaman bercetak SOALAN PRAKTIS BESTARI PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2018  SULIT 2 3766 / 2 3755/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2017 [Lihat halaman sebelah SOALAN BUTIRAN MARKAH 1 (a) Klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz bagi Gambar A H1 Perniagaan bersaiz kecil H2 Kategori pengilangan H3 Jumlah jualan tahunan RM300 000 hingga kurang daripada RM 15  juta H4 Bilangan pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 75 1 1 1 1 [ Mak 2 m ] 1 (b) Cabaran perniagaan dalam Gambar B H1 Ketidakpastian pasaran H1a Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak menentu H1b Perubahan peraturan/ teknologi/ pesaing H2 Pengambilan pekerja H2a Persaingan dengan perniagaan lain untuk mendapatkan pekerja  pakar yang berpengalaman H2b Pekerja berpengalaman menubuhkan perniagaan sendiri H3 Meningkatkan keuntungan tahunan H3a Proses perubahan sukar dilaksanakan H4 Perundangan peraturan kerajaan H4a Perniagaan harus peka terhadap perubahan undang-undang seperti  perlindungan pengguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ Mak 4 m ] 1 (c) Kaedah promosi yang boleh meningkatkan jualan sesebuah perniagaan. H1 Pengiklanan H1a Memberitahu/ memujuk/memperkenalkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna H2 Jualan langsung H2a Melibatkan interaksi dan pertemuan secara peribadi antara penjual dengan pelanggan H3 Promosi jualan H3a Pelbagai insentif untuk menarik minat pelanggan/contoh cabutan  bertuah/diskaun/kupon/sampel percuma H4 Publisiti H4a Maklumat disalurkan melalui media massa secara percuma 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak 4 m ]  SULIT 3 3766 / 2 3755/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2017 [Lihat halaman sebelah 2 (a) Perbezaan antara organisasi perniagaan Ahmad Maju Sendirian Berhad dengan Majlis Belia Malaysia Aspek Ahmad Maju Sdn. Bhd. Majlis Belia Malaysia Matlamat  penubuhan H1a Memaksimunkan keuntungan H1b Menjaga kebajikan ahli Aktiviti H2a Mengeluarkan barang dan perkhidmatan H2b Menyediakan perkhidmatan kepada ahli dan masyarakat Sumber kewangan H3a Diperoleh daripada modal pemilik/ pelabur/ keuntungan perniagaan /  pinjaman daripada  pembiayaan H3b Diperoleh daripada yuran keahlian/derma/sumbangan/ tajaan/ pembiayaan daripada kerajaan 1 + 1 1 + 1 1 + 1 [ Mak 4 m ] 2 (b) Prosedur penubuhan perniagaan perkongsian H1 Mendapat kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan H2 Mengisi Borang Pendaftaran Perniagaan / Borang A H3 Menghantar borang bersama-sama dokumen sokongan beserta fi  pendaftaran ke SSM 1 1 1 [ Mak 3 m ] 2 (c) Keperluan perniagaan didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) H1 Untuk mendapatkan entiti yang sah di sisi undang - undang H2 Untuk melayakkan mendapat kemudahan perlindungan insurans H3 Untuk melayakkan mendapat pinjaman mikro dari agensi kerajaan/contohnya TEKUN/ Amanah Ikhtiar/ MARA/ SME H4 Untuk mendapatkan kemudahan menjalankan perniagaan seperti lesen premis dan permit H5 Untuk memudahkan kerajaan dan pihak berkuasa mendapat maklumat terkini tentang perniagaan yang dijalankan H6 Untuk mendapatkan kemudahan menghadiri seminar dan latihan bagi  peniaga 1 1 1 1 1 1 [ Mak 4 m ]  SULIT 4 3766 / 2 3755/2©Hak Cipta JUJ Pahang 2017 [Lihat halaman sebelah 3 (a) Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi H1 Titik Pulang Modal (TPM) H1a TPM merupakan satu kaedah/ teknik yang boleh digunakan oleh BSN untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung H2 Pertumbuhan perniagaan H2a Merujuk pada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat BSN H3 Memaksimumkan keuntungan H3a BSN mendapat keuntungan yang tertinggi hasil daripada penggunaan sumber perniagaan H4 Daya saing H4a Kemampuan BSN untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri H5 Syer pasaran H5a Bahagian/ peratus penguasaan jumlah pengguna yang menggunakan  perkhidmatan yang dikeluarkan oleh BSN dalam pasaran berbanding dengan pesaing H6 Jualan H6a Satu transaksi jual beli yang berlaku antara BSN dan pengguna H7 Penyediaan perkhidmatan H7a Aktiviti yang ditawarkan oleh BSN kepada pelanggan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ Mak 4 m ] 3 (b) Bentuk bantuan yang diberikan oleh bank kepada usahawan untuk memulakan perniagaan H1 Bantuan professional H2 Berbentuk kewangan dan bukan kewangan H3 Pinjaman modal H4 Subsidi 1 1 1 1 [ Mak 3 m ] 3 ( c) Tujuan bahagian fungsian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) F1 Operasi organisasi lebih efektif dan efisein H1 Urusan perniagaan lebih efektif dan efisein dengan penggunaan sistem teknologi dan perisian terkini F2 Memudahkan komunikasi dalaman (Intranet) dan luaran (Internet) H2a Intranet memudahkn staf di dalam organisasi berkomunikasi H2b Internet digunakan untuk pelbagai aktiviti perniagaan seperti jual beli (e-dagang)/ mendapatkan sumber bekalan (e-perolehan)/ serta 1 1 1 1
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks