TINGKATAN-2-SEJARAH-Contoh-soalan-Bahagian-C-KSSM-2019 (1)

Pages 13
Views 0
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 1 PT3 SEJARAH (KSSM) FORMAT TERBARU   TINGKATAN 2 - MENGIKUT BAB   Soalan-Soalan Bahagian C Terpilih TINGKATAN 2 BAB 1 KERAJAAN ALAM MELAYU SOALAN 1 Kerajaan-kerajaan Alam Melayu muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. (a) Jelaskan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengan Kerajaan Alam Melayu pada abad pertama Masihi.  [4 markah] F1 Empayar Rom F2 Empayar Parsi F3 Empayar Kushan F4 Dinasti Han (b) Terangkan hubungan yang berlaku antara Kerajaan-kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan China. [8 markah] F1 Kerajaan Funan H1a Menghantar utusan pada abad ketiga H1b Memohon bantuan ketenteraan melawan Dai Viet F2 Kerajaan Champa H2a Menghantar utusan pada abad ketiga H2b Memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, Dai Viet F3 Kerajaan Srivijaya H3a Menghantar utusan pada abad ketujuh H3b Mendapatkan pengiktirafan H3c Memperkukuhkan hubungan persahabatan H3d Memperkukuhkan hubungan perdagangan F4 Kerajaan Kedah Tua H4a Menghantar utusan pada abad ketujuh H4b Memperkukuhkan hubungan perdagangan F5 Kerajaan Angkor H5a Menghantar utusan pada abad ke-12 H5b Memperkukuhkan hubungan persahabatan H5c Memperkukuhkan hubungan perdagangan F6 Kerajaan Majapahit H6a Menghantar utusan pada abad ke-14 H6b Menjalinkan hubungan persahabatan [Maksimum 8 markah]    WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 2 (c) Penjalinan hubungan dengan kerajaan luar yang lain mampu mengekalkan kemakmuran negara. Mengapakah tindakan tersebut perlu dikekalkan?  [8 markah] F1 Bertukar-tukar kepakaran F2 Menarik kemasukan pelabur luar F3 Menstabilkan politik serantau dan antarabangsa F4 Memudahkan pasaran eksport negara F5 Menjalinkan kerjasama pertahanan F6 Memudahkan pengawalan kawasan sempadan negara F7 Memudahkan usaha menyelesaikan masalah F8 Mengekalkan keamanan negara TINGKATAN 2 BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKT KERAJAAN ALAM MELAYU SOALAN 2 Sistem pemerintahan beraja yang dilaksanakan dalam kerajaan Alam Melayu terbukti berjaya mengangkat kemasyhuran kerajaan dan pemerintahannya. (a) Huraikan sistem pemerintahan Beraja dalam kerajaan Alam Melayu.  [6 markah] F1 Pemilihan Raja H1a pemilihan raja berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya H1b keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat H1c raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera C1c seperti dalam kerajaan Funan dan Champa H1d wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah C1d seperti dalam kerajaan Majapahit F2 Kedudukan raja H2a semasa pcngaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa C2a mesti dihormati H2b kedatangan Islam memperkenalkan konsep Khalifah H2e raja-raja sentiasa ditaati H2d mengingkari raja dianggap mengingkari tuhan H2e perbuatan tersebut adalah menderhaka F3 Gelaran pemerintah H3a pengaruh Hindu dan Buddha memasyhurkan gelaran Raja dan Maharaja H3b gelaran Sultan digunakan setelah kedatangan Islam H3e raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa C3c seperti Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau H4a terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka C4a Raja Funan, Champa, Angkor dan Srivijaya yang menggunakan gelaran Sanskrit varman [Maksimum: 6 markah]    WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 3 (b) Kemajuan dan kejayaan kerajaan Alam Melayu ditentukan oleh kebijaksanaan seseorang pemerintah. Buktikan pernyataan tersebut . [8 markah] F1 Pemerintah memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, petempatan dan pelabuhan H1a iaitu di pesisiran pantai atau lembah sungai F2 Memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur H2 contohnya di Angkor dan Majapahit F3 Sungai juga berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama F4 Memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa, timur dan barat C4 pelabuhan Oc Eo di Funan dan Palembang di Srivijaya F5 Mengambil kira petunjuk arah yang memudahkan pedagang singgah di pelabuhan C5a bukit atau gunung dan teluk C5b Gunung Jerai yang menjadi mercu tanda kerajaan Kedah H5 bukit dan teluk juga membantu dalam aspek pertahanan [Maksimum: 8 markah] (c) Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu dimiliki oleh seseorang raja? [4 markah] F1 Berakhlak mulia F2 Bersifat jujur F3 Bijak menyelesaikan masalah F4 Sentiasa prihatin dengan kebajikan rakyat F5 Pandai mengatur strategi F6 Berperanan membaiki hubungan baik dengan negara lain F7 Memiliki kebijaksanaan mengembangkan ekonomi negara [Maksimum: 4 markah]    WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 4 TINGKATAN 2 BAB 3 SOSIOBUDAYA MASYARAKAT ALAM MELAYU SOALAN 3 Sebelum sistem tulisan digunakan dengan meluas, masyarakat kerajaan Alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. (a) Jelaskan tema-tema tradisi lisan tersebut . [4 markah] F1 Asal usul F2 Binatang F3 Nasihat F4 Seloka F5 Teladan F6 Adat [Maksimum 4 markah] (b) Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem tulisan. Kewujudan sistem tulisan membawa kepada perkembangan kesusasteraan dalam kalangan masyarakat. Sumber: Baku Teks Sejarah Tingkatait 2, halaman 44 Terangkan kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Alam Melayu pada era tersebut.  [8 markah] F1 Kerajaan Funan H1a Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di Alam Melayu H1b Bertarikh abad kedua F2 Kerajaan Champa H2 Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kauthara H2a Bertarikh 192 M. F3 Kerajaan Srivijaya H3 Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat H3a Karang Brahi dan Palas Pasemah H3b Memerihalkan pengukuhan kerajaan F4 Kerajaan Angkor H4a Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sdok Kok Thom di barat laut Kemboja H4b Mengisahkan pemerintahan Jayavarman II F5 Kerajaan Majapahit H5a Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan H5b Ditulis dalam bahasa Jawa Kuno bertulisan kawi F6 Kerajaan Kedah Tua H6a Dibuktikan dengan penemuan batu bersurat H6b Di Bukit Choras dan Bukit Meriam
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x