Templat Rp Assure

Pages 4
Views 0
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Tajuk : Haiwan Peliharaan SayaGuru : Nur Husnina Syasya Binti Johar Tahun : 1 BestariMata Pelajaran : Bahasa MelayuTempoh Masa : 9 pagi – 10 pagiAnalisis Pelajar Umur :  Murid berumur 7 tahun Tahap :  Murid-murid ini mempunyai tahap kecerdasan yang lemah Tingkatan :  Murid mempunyai asas kemahiran lisan yang lemah Latar sosioekonomi :  Kebanyakan mereka adalah anak kepada penduduk pinggir Bandar yang rata-rata bekerja samada di sektor swasta mahupun kerajaan. Tetapi kurang didedahkan dengan penggunaan kalimah Bahasa Arab. Jadi mereka memerlukan perhatiandan aktiviti yang menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kompetensi khusus :  Murid sememangnya telah sinonim dengan haiwan di persekitaran mereka, tetapi mereka tidak tahu istilah tersebut dalam Bahasa Arab Gaya pembelajaran :  Saya mendapati murid-murid 4 Ronin lebih cenderung kepada bendabenda maujud dan aktiviti berkumpulan. Nyatakan Objektif Pemilihan Media, Kaedah dan Bahan SET INDUKSIMedia :   Kaedah : Bahan : Page 1 of 4January 2008: VTDI  Rasional pemilihan :   LANGKAH 1Media : Kaedah : Bahan : Rasional pemilihan : LANGKAH 2Media : Kaedah : Bahan : Rasional pemilihan : LANGKAH 3Media : Kaedah : Bahan : Rasional pemilihan : PENUTUPMedia : Kaedah : Bahan : Rasional pemilihan : Penggunaan Media, Bahan dan KaedahSET INDUKSIBahan Audio Page 2 of 4January 2008: VTDI  Bagaimana disemak/dipratonton : Persediaan persekitaran : Persediaan pengalaman pembelajaran : LANGKAH 1Bagaimana disemak/dipratonton : Persediaan persekitaran : Persediaan pengalaman pembelajaran : LANGKAH 2Bagaimana disemak/dipratonton : Persediaan persekitaran : Persediaan pengalaman pelajaran : LANGKAH 3Bagaimana disemak/dipratonton Persediaan persekitaran :   Persediaan pengalaman pelajaran : Page 3 of 4January 2008: VTDI  PENUTUPBagaimana disemak/dipratonton : Persediaan persekitaran : Persediaan pengalaman pelajaran : Penglibatan Pelajar SET INDUKSI (5 Minit) LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3PENUTUPMenilai dan Menyemak Semula PENCAPAIAN MURID:PENILAIAN GURU:IMPAK/KEBERKESANAN: Page 4 of 4January 2008: VTDI
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks