Templat Pbd Tahun 3 Zamrud v3.0i (1)

Pages 124
Views 0
of 124
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Templat ini menggunakan fungsi macro (VBA).AtauAtau iku langkah di bawah. Langkah: Jika paparan ini dilihat, guru perlu akan fungsi macro terlebih dahulu. Sila klik Enable Ma Sila klik Enable Content  1. Klik menu File,Optons 2. Klik menu Trus Cener,Macro Sengs 3. Klik pilihan Disable all macros wih notfcaton 4. Klik Ok,  tutup le dan buka semula.   cros  PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)TEMPLAT GURU KELAS PENGENALANAMAKLUMAT AM 1. PANDUAN2. REKOD PRESTASI MURID3. LAPORAN MURID4. LAPORAN MATA PELAJARAN5. TEMPLAT PEREKODAN SEMUA MATA PELAJARAN (17) DI TAHAP 1 [TAHUN 1/2/3]6. TAFSIRAN TP TENGAH TAHUN7. TAFSIRAN TP AKHIR TAHUN8. GRAF PELAPORAN BPENGGUNAAN TEMPLAT Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:1. Nama dan Alamat Sekolah2. Nama Guru dan Nama Kelas3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Janna 4. Nama Pentadbir5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar) CTAHAP PENGUASAANDPENENTUAN TAHAP PENGUASAAN DAN ULASAN GURU MATA PELAJARAN 12 EULASAN GURU KELASGuru Mata Pelajaran: 1Guru mata pelajaran melengkapkan Tahap Penguasaan Keseluruhan (TP) bagi semua murid.234Lampiran / sheet Guru Kelas: 1Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formaf dan sumaf dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpas perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.Templat Pelaporan PBD Tahap 1 bagi Guru Kelas mengandungi beberapa Workshee/Tab :Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID .Tahap Penguasaan murid bagi seap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan  perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru Kelas hanya perlu memaklumkan kepada Guru Mata Pelajaran untuk merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman TEMPLAT MENGIKUT MATA PELAJARAN SAHAJA  sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara automak di halaman LAPORAN MURID untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automak di halaman GRAF PELAPORAN  .Tahap Penguasaan yang akan dimasukkan ke dalam Templat Pelaporan PBD ini adalah Tahap Penguasaan Keseluruhan sahaja dari semua mata pelajaran yang diambil oleh murid bagi kelas berkenaan sahaja. Guru Mata Pelajaran juga boleh membuat ulasan tambahan pada ruangan yang disediakan berkenaan pencapaian, kemahiran dan nilai yang dikirkan perlu untuk tujuan makluman tambahan kepada Ibu Bapa murid.Guru kelas hendaklah memberikan ulasan yang berbentuk komprehensif yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ulasan tambahan berbentuk kebolehan lain yang unik antara murid juga digalakkan jika seper kebolehan pengucapan awam  (public speaking) , mudah menghafal, mengenal paten dan sebagainya. Guru kelas atau guru mata pelajaran juga digalakkan menggunakan nama ringkas murid dalam membuat ulasan yang berkenaan untuk memberikan lebih nilai peribadi (personal ouch ) antara guru dan murid.Guru mata pelajaran memberi ulasan tentang murid merangkumi pengetahuan, kemahiran, nilai atau perkara lain sebagai makluman kepada ibu bapa. Ulasan guru mata pelajaran adalah secara pilihan sahaja ( optonal  ). Contoh:   Adli suka meneroka pengeahuan baru dalam Sains.Dia selalu memimpin rakan kumpulan menjalankan aktvit projek mudah. Dia juga suka beranya dan mencari penyelesaian sendiri.   Semasa Pelaporan Pertengahan Tahun,  guru mata pelajaran dibenarkan membuat pindaan ( edi  ) ke atas Tafsiran Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi mata pelajaran masing-masing berdasarkan topik-topik yang telah diajar di shee TAFSIRAN TP TENGAH TAHUN  sekiranya ada keperluan . Pelaporan Akhir Tahun dak perlu melalui langkah ini.Pindaan yang dibenarkan ( ediable ) ke atas Tafsiran Tahap Penguasaan Keseluruhan  bagi mata pelajaran masing-masing hendaklah secara minimum sahaja mengikut kesesuaian mata pelajaran masing-masing. Bentuk dan kaedah penulisan hendaklah merujuk kepada shee TAFSIRAN TP AKHIR TAHUN  yang telah disediakan.TAFSIRAN TP TENGAH TAHUNTAFSIRAN TP AKHIR TAHUN TAHUNGuru kelas perlu memberi ulasan tentang kebolehan,usaha, sikap dan nilai murni bagi seap murid dalam kelasnya secara deskripf.Contoh:  Adli merupakan seorang murid yang suka belajar, akt dan rajin dalam pembelajarannya. Dia selalu beranya enang  perkara yang kurang diahami dalam pembelajarannya. Dia boleh berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan rakan-rakannya.    23Nota #1Nota #2Lampiran / sheetSenarai Tab (Sheet):1PANDUAN Panduan penggunaan Templa Pelaporan ini. 2REKOD PRESTASI MURID Mengandungi makluma Sekolah, Kelas dan Murid yang perlu dilengkapkan oleh Guru Kelas. 3LAPORAN MURID4LAPORAN MATA PELAJARAN5BM6BI7MATEMATIK8SAINS9P ISLAM10PEND KESENIAN11PJPK12MORAL13ARAB14CINA SK15CINA SJK16TAMIL SK17TAMIL SJK18IBAN19SEMAI20KADAZANDUSUN21TAFSIRAN TP TENGAH TAHUN22TAFSIRAN TP AKHIR TAHUN23GRAF PELAPORAN Manual Penggunaan Templat Langkah 1 : Guru KelasLangkah 2 : Guru KelasLangkah 3 : Guru Mata Pelajaran Guru kelas boleh membuat cetakan pelaporan bagi seap murid secara automak secara sekali klik dengan mengguanakan butang CETAK SEMUA  yang disediakan. Guru kelas perlu memaskan semua TP murid telah dilengkapkan sebelum membuat cetakan.Guru kelas boleh keluarkan  shee   mata pelajaran yang dak berkaitan dengan menggunakan kaedah Hide  jika perlu. Semua lembaran kerja dalam ail excel ini elah dikunci unuk mengelakkan erpadam ormula aau pauan yang elah diberikan. Walaubagaimana pun guru masih boleh membua pindaan aau aktvit lain pada perkara aau ruangan yang dibenarkan sepert besarkan lajur aau baris dan sembunyikan (hide) pada ab yang tdak diperlukan.Tasiran bagi Tahap Penguasaan(TP) yang dilaporkan unuk PERTENGAHAN   ahun adalah merujuk kepada lampiran/shee TAFSIRAN TP TENGAH TAHUN   yang boleh diubah (ediable) oleh guru maa pelajaran bersesuaian dengan pembelajaran sehingga  perengahan ahun. Guru kelas hendaklah memaklumkan perkara ini kepada semua guru maa pelajaran masing-masing.Tasiran bagi Tahap Penguasaan(TP) yang dilaporkan unuk  AKHIR  ahun adalah merujuk kepada lampiran/shee TAFSIRAN TP  AKHIR TAHUN   yang elah dieapkan. TAFSIRAN TP TENGAH TAHUNTAFSIRAN TP AKHIR TAHUN TAHUN Mempunyai buang pilihan unuk:1. Expor pelaporan murid kepada orma PDF (semua rekod)2. Menceak pelaporan murid (semua rekod)3. Ceak aau ekspor pelaporan murid ( 1 rekod )Rekod Pelaporan PBD mengiku maa pelajaran. Unuk rujukan guru maa pelajaran aau guru kelas.Templa pelaporan maa pelajaran unuk dilengkapkan oleh guru maa pelajaran yang berkaian. Guru maa pelajaran perlu melengkapkan makluma Nama Guru, TP murid dan Ulasan yang merangkumi aspek sepert pengeahuan, kemahiran, nilai, kareker sera amalan murni yang berkaian. Ulasan adalah bersia pilihan sahaja (optonal), walaubagaimana pun ia adalah ama digalakkan unuk pelaporan yang lebih bermakna dan menyeluruh berkaian  perkembangan dan poensi setap murid unuk makluman kepada ibu bapa.Maa pelajaran yang tdak berkaian dengan kelas berkenaan, boleh disembunyikan (hide) jika  perlu.Tasiran erhadap semua ahap penguasaan (TP) maa pelajaran bagi penaksiran perengahan ahun akan merujuk kepada lampiran ini. Ia adalah boleh dipinda (ediable) supaya bersesuaian dengan pembelajaran sehingga perengahan ahun bagi semua maa pelajaran. Guru maa  pelajaran boleh membua pindaan ini secara minimum dengan merujuk kepada cara penulisan yang sama dengan yang diberikan kecuali dengan membua pindaan di mana perlu sahaja sepert opik-opik aau kemahiran-kemahiran yang tdak erliba sehingga perengahan ahun.Tasiran erhadap semua ahap penguasaan (TP) maa pelajaran bagi penaksiran akhir ahun akan merujuk kepada lampiran ini dan ia adalah tdak boleh diubah.Memaparkan analisis keseluruhan Tahap Penguasaan (TP) maa pelajaran dalam benuk gra dan jumlah yang berkaian. Guru Kelas boleh mewujudkan satu folder khas bagi kelas masing-masing secara berasingan. Ini kerana arahan simpan/ekport kepada format PDF pelaporan murid akan disimpan dalam folder yang berkenaan sahaja. Lampiran mata pelajaran yang dak berkaitan bagi kelas tersebut boleh disembunyikan (hide).Guru Kelas melengkapkan maklumat awal berkaitan kelas masing-masing seper nama murid, nama kelas, nama Guru besar, tarikh dan sebagainya.Guru Mata Pelajaran akan melengkapkan Tahap Pengusaan (TP) bagi murid kelas berkenaan dan memberikan ulasan yang berkaitan  jika perlu.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks