of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
TEKS PENGACARAAN MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI KRS / TKRS DAERAH GOMBAK 2012 PENGACARA MAJLIS : SHARIFAH KASTINAH H.M.KASSIM MASA PERISTIWA BUTIRAN PENYAMPAIAN CATATAN/ TINDAKAN Ketibaan Perasmi Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Leftenan Kolonel Azmi bin ** Ketua Staf Markas 11 Briged , Kem Sungai Buluh dengan diiringi oleh En Ahmad Shukri bin Mansor Penolong Pegawai Pelajaran , Pejabat Pelajaran Daerah Gombak Merangkap Penolong Pegawai KRS Daerah Gombak serta def d
Transcript
  TEKS PENGACARAANMAJLIS PERASMIAN PENUTUPANPERTANDINGAN KAWAD KAKI KRS / TKRS DAERAH GOMBAK 2012PENGACARA MAJLIS : SHARIFAH KASTINAH H.M.KASSIM MASA PERISTIWA BUTIRAN PENYAMPAIAN CATATAN/ TINDAKAN Ketibaan PerasmiMengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Leftenan Kolonel Azmi bin ** Ketua Staf Markas 11 Briged , Kem Sungai Buluhdengan diiringi oleh En Ahmad Shukri bin Mansor Penolong Pegawai Pelajaran , Pejabat Pelajaran Daerah GombakMerangkapPenolong Pegawai KRS Daerah Gombakserta def def terhormat. Asher menjemput Perasmi danpengiring berdiri dihadapan pentasuntuk acara nyanyian lagu dan terimatabik hormat pelapor.  Semua hadirin berdiri sewaktuketibaan Nyanyian laguNyanyian Lagu KRSSemua berdiri tegak dan menyanyibersama-samaTabik HormatLapor* Tetamu kehormat serta tetamu hadirin dipersilakan duduk* Perasmi menerima tabik hormatPrep komandan(PK) lapor kekuatandan siap untuk majlis   DoaBacaan Doa. Dipersilakan Left Muda KRS Kyairolzamri bin Sariat untuk Lafaz Doa.Terima kasih tuan diatas bacaan doa sebentar tadi. ** PK beri arahan “up” untuk bacaan doa  Semua tetamu menadahtangan untuk bacan doa.Kata aluanpengacara majlisYang Berbahagia Leftenan Kolonel Azmi bin ** Ketua Staf Markas 11 Briged , Kem Sungai BuluhYang Berusaha En Ahmad Shukri bin Mansor  Penolong Pegawai Pelajaran , Pejabat Pelajaran Daerah Gombakmerangkap Penolong Pegawai KRS Daerah GombakYang berusahaMerangkap , selakuPengerusiYang BerusahaSelaku tuan rumah lokasi pertandingan.PK beri arahan senang diri.   Yang BerusahaMerangkapYang BerusahamerangkapYang BerusahamerangkapYang Berusahamerangkap   Yang BerusahamerangkapKomandan-komandan KRS dan TKRS Sekolah-sekolah daerahGombak,Sakretariat KRS / TKRS Negeri SelangorSakretariat KRS / TKRS Daerah GombakJawatankuasa Pelaksana PertandinganPara Hakim pertandingan Kawad KakiKadet-kadet peserta pertandingan dan hadirin sekalian,Assalamualaikum wbtSyukur ke atas rahmat Illahi atas limpah dan kurnianya makadapat kita berkumpul pada hari yang cerah dan ceria ini untuksama-sama menjayakan dan melaksanakan pertandingantahunan dalam takwim Kadet Remaja Sekolah iaitu Pertandingankawad kaki KRS/TKRS Daerah Gombak bagi tahun 2012.
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks