SURAT Panggilan Penyerahan Device Celcom

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    Tel : 088-616126/616128/613855 Faks : 088-621994 E-mel : ppd.pitas@moe.gov.my KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pejabat Pendidikan Daerah Pitas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Peti Pos 235,Pos Mini Pitas,  89100 PITAS, SABAH Ruj. Kami : PPD(PTS)/1000/1/15(5 ) Tarikh : 31 JULAI 2019  Seperti Senarai Edaran Tuan / Puan, TAKLIMAT PENGGUNAAN DAN PENYERAHAN MODEM HUAWEI CELCOM BAGI SEKOLAH SEKOLAH ISP CELCOM PPD PITAS 2019. Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa, taklimat penggunaan dan penyerahan modem huawei celcom akan diadakan mengikut ketetapan seperti berikut Tarikh: 02 Ogos 2019 (Jumaat) Masa: 9.00 pagi  –  11.30 pagi Tempat: Bilik Mesyuarat Bengkoka, PPD Pitas Agenda :  sila rujuk lampiran   3. Sehubungan itu, Guru ICT Sekolah  dijemput hadir ke taklimat penggunaan dan penyerahan modem huawei celcom. 4. Perhatian dan komitmen dari pihak tuan terhadap perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh diajukan kepada Encik Alfreoddin @ Alf B. Mait, Ketua Unit, Pengurusan Maklumat & ICT PPD Pitas  di talian 088-616126/088616128 ext 16 . Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”   Saya yang menurut perintah ABDUL GANI BIN HAIYUN Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Pitas s.k Fail ICT PPD Pitas AA/aa02    Tel : 088-616126/616128/613855 Faks : 088-621994 E-mel : ppd.pitas@moe.gov.my KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pejabat Pendidikan Daerah Pitas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Peti Pos 235,Pos Mini Pitas,  89100 PITAS, SABAH SENARAI EDARAN GURU TERLIBAT: Guru ICT daripada sekolah:  16 Buah sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN RUKOM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELAGA SEKOLAH KEBANGSAAN BONGKOL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BONGKOL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PITAS II SEKOLAH KEBANGSAAN KUSILAD SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI SEKOLAH KEBANGSAAN TELAGA SEKOLAH KEBANGSAAN SENAJA SEKOLAH KEBANGSAAN BAWANG PITAS SEKOLAH KEBANGSAAN MARINGGAN PITAS SEKOLAH KEBANGSAAN MANGGIS/MONGKUBOU SEKOLAH KEBANGSAAN KIBUBUK / SAHABAT SATU SEKOLAH KEBANGSAAN DALLAS PITAS SEKOLAH KEBANGSAAN DATONG SEKOLAH KEBANGSAAN SOSOP    Tel : 088-616126/616128/613855 Faks : 088-621994 E-mel : ppd.pitas@moe.gov.my KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pejabat Pendidikan Daerah Pitas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Peti Pos 235,Pos Mini Pitas,  89100 PITAS, SABAH LAMPIRAN TAKLIMAT PENGGUNAAN DAN PENYERAHAN MODEM HUAWEI CELCOM BAGI SEKOLAH SEKOLAH ISP CELCOM PPD PITAS 2019. AGENDA: 1.0 Ucapan Alu-Aluan PPD 2.0 Penyerahan modem Huawei Celcom 3.0 Taklimat Penggunaan modem Huawei 4.0 Hal  –   hal lain
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks