Soalan Pjk Pksr 1 Tahun 6

Pages 7
Views 24
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
soalan pjk tahun 6
Transcript
    1 SULITPJPK Pertengahan Tahun 1 jam  Nama : ………….................................................... Kelas: ………….................... SK FELDA KOTA GELANGGI 2   PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN Tahun 6 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.  Kertas soalan ini mengandungi 50  Soalan2.  Bahagian A dan B adalah soalan aneka pilihan . Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan  A  ,  B  , C   dan  D . Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 3.  Bahagian  adalah soalan struktur. Bagi tiap-tiap soalan perlu diisi dengan jawpan yang betul dan tepat. !awab di ruangan yang telah disediakan. 4.  !awab semua soalan  Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak ® Hak i!ta Ter!elihara PKSRPJPK [ Lihat e!e ah# SULIT  BAHAGIAN A [ Pen$i$i%an Ja&ani # a#ab semua soalan.1. $erikut adalah akti%iti da&a tahan kardio%askular kecuali......'. berjalan !antas$. duduk di atas tangga. joging(. lari menuruni tangga). $aton sangat !enting digunakan dalam acara ' 1*++ meter  $. lari ber!agar  . marathon (. lari berganti,ganti-. 'ntara latihan &ang sesuai bagi meningkatkan da&a tahan kardio%iskular ialah'. $erehat di ruang tamu. $. embantu a&ah mengangkat batu,bata.. $erjoging atau berlari di taman. (. Tidur &ang cuku!/. 'ntara akti%iti berikut adalah untuk menguji da&a tahan otot tangan %e'ua i '. Tarik tali$. $erjoging . elantun bola(. Tekan tubi*. Kaedah tekan tubi melibatkan da&a tahan otot…..'. tangan$. kaki . abdomen(. dada 6. enangka! bola kecil se!erti dalam gambarajah di atas melibatkan : '. imbangan $. ketangkasan . kuasa(. koordinasi7. (a&a tahan kardio%askular bermaksud '. keu!a&aan jantung dan sistem !eredaran darah ber0ungsi secara berterusan semasa seseorang itu melakukan kerja dalam tem!oh masa &ang sama $. kemam!uan otot untuk menghasilkan da&a bagi mengatasi bebanan atau rintangan.kebolehanmneggunakan deria dan anggota badan untuk melakukan !ergerakan dengan lancar dan sem!urna(.masa &ang diambil oleh seseorang untuk  bertindak setelah menerima rangsangan untuk berbuat demikian. Koordinasi mata2gerak badan2ke!antasan  bergerak2lakuan kekura kaki dan hantaran secara tolakan atau lantunan termasuk di dalam kemahiran ............'. melambung dan menangka! bola$. mengelecek bola. menghantar dan menerima bola(. menjaring bola3. Kemahiran &ang ditunjukkan oleh gambar di atas ialah akti%iti …….'.enggelecek $.enjaring.$erlari(.$ersenam  2    BAHAGIAN B [ Pen$i$i%an Keihatan #() 'minah menda!ati dia sudah menca!ai akil baligh. Hormon a!akah &angmem!engaruhi !erubahan 0i4ikal dirin&a5 ''ndrogen$Testosteronestrogen('drenalin 2) ang manakah antara berikut meru!akan !roses !ersen&a#aan5'S!erma dan o%um ber!isah$enjadi 0etus8igot mengecil(mbrio tidak membesar  *) $agaimanakah caran&a untuk menghargaidan menghormati anggota seksual diri danorang lain5'en&entuh organ genital indi%idu lain$Tidak menunjukkan anggota seksualke!ada orang lainen&ebut !erkataan lucah(elihat anggota seksual orang lain9akan kamu menunjukkan anggota seksualn&ake!ada kamu dengan sengaja +) $erdasarkan situasi di atas2 a!akah tindakankamu5'ela!orkan ke!ada guru disi!lin$enterta#akann&aemarahin&a(embiarkan !erbuatann&a ,) (i antara berikut2 a!akah !erubahan &angdiakibatkan oleh hormon androgen5'engalami haid$inggul membesar ertumbuhan misai dan bulu ketiak (9ambut semakin !anjang -) Situasi &ang manakah mendorongtingkahlaku seksual5'inah bekerja sebagai jurujual kere!ak di kedain&a$inah bekerja sebagai jurura#at ibumengandung di klinik.'bu bekerja sebagai !ekerja !embersihan tandas #anita('bu bekerja sebagai !emandu bas !elancong .) 8uraidah seorang !elajar &ang sering keluar  bersama teman lelakin&a !ada #aktumalam. (ia sering !ulang ke rumah !adale#at malam. '!akah kemungkinan kesan buruk !adadirin&a5'(ia boleh ke sekolah dengan lebih a#al$embuang anak luar nikah;bu ba!an&a memuji tindakann&a(elajaran&a di dalam kelas meningkat /) '!akah cara terbaik untuk mengelakkandiri dari!ada terjebak dengan akti%itimerokok5'Sentiasa membaca artikel kesihatan$<ari a!abila terjum!a orang &angsedang merokok emilih rakan seba&a &ang bukan !erokok (engelakkan diri dari!ada mencubasesuatu &ang tidak diketahui 0) Hubungan seks bebas boleh men&ebabkan !en&akit &ang sukar diubati. '!akah nama !en&akit itu5'(iabetes$=out'(H((';(S (1) en&akit ';(S turut dikenali sebagai'en&akit kurang kalsium tulang$en&akit kurang da&a takan !en&akiten&akit kebas anggota badan(en&akit badan bergetar tan!a ka#alan 3  (() Kehamilan luar nikah boleh men&ebabkankesan buruk. '!akah kesan buruk &ang !aling teruk5'<ari dari rumah$utuskan hubungan dengan lelakiembuang anak ($unuh diri (2) 'ntara berikut2 &ang manakah meru!akan !en&akit &ang berkaitan dengan kelamin>Kemaluan?i.=onoreaii.Her!es sim!leksiii.Ketuati%.$engkak Tiroid'i dan ii$i2 ii dan i%i2 ii dan iii(i2 ii2 iii dan i% (*) '!akah kegunaan rajah di atas5'lak mem!un&ai !en&akit berjangkit$$antu memilih makanan kegemarananduan untuk kekal sihat(anduan untuk memiliki 0i4ikal &angmenarik  (+) Hormon insulin dihasilkan oleh'kalenjar tiroid$Kelanjar liur ankreas(aru,!aru (,) $ahan di atas boleh men&ebabkan'!en&akit kelamin$!en&akit diabetes!en&akit darah tinggi(!en&akit !arkinson (-) akanan di atas digalakkan untuk diambildengan kera! kerana'boleh menjadikan mata lebih baik $boleh membantu men&embuhkan lukaboleh membantu !ertumbuhan rambut(engelakkan !en&akit gout  $urger   Kentang goreng  Hot dog (.) akanan di atas dikegorikan sebagai'makanan segera !roses$makanan !rosesmakanan segar (makanan segera (/) $ahan ini mengandungi /)1 jenis bahankimia. '!akah nama dadah ini5'@!iat$=anjaS&abu(kstasi (0) S&abu turut dikenali sebagai'kokain$metam0etaminam0etamin(sedati0  21) Tumbuhan di atas tidak dikategorikansebagai dadah teta!i disenaraikan sebagairacun. '!akah nama tumbuhan ini5'daun ganja$daun sirehdaun tembakau(daun ketum 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks