Soalan Percubaan PT3 2015

Pages 10
Views 0
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1. By referring the diagram below, a)Find the length of SQ    b)Find the value of sin  x c)Find the length of PQ T    x  5 cm  S 17 cm    x  P Q 8 cm  R (3 Markah)  2. Syarikat Hosam Ibnu Nassar mempunyai 27 orang pekerja dengan gaji bulanan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. a)Lengkapkan jadual kekerapan di bawah b)Tentukan Mod, Min dan Median bagi data di atas.c)Untuk menuntut kenaikan gaji, nilai purata yang manakah patut digunakan oleh wakil seorang pemandu.d)Nilai purata yang manakah paling sesuai untuk mewakili gaji pekerja syarikat itu dan mengapa?Jawapan :a) Gaji (RM)Kekerapan b) i. Mod = ii. Min = iii. Median = c) d) (4 Markah) Pengurus Besar - 7800.00Pengurus Pemasaran - 6500.00Akauntan - 5400.005 Orang Jurutera - 5000.00 seorang5 Orang Juruteknik - 3300.00 seorang3 Orang Jaminan Kualiti Pengeluaran – 2800.00 seorang6 Orang Pemandu – 1900.00 seorang3 Orang Kerani – 1800.00 seorang1 Orang Penghantar Surat dan Kerja Am – 1200.001 orang Perkerja Kebersihan - 900.00  3. Jadual menunjukkan peratus kenderaan yang di gunakan dalam sebuah bandar. a) Lukis dan lengkapkan Carta Pai yang telah disediakan serta tulis darjah sudut sektor tersebut. b) Tunjukkan semua pengiraan yang perlu. c) Kirakan bilangan motosikal jika bilangan kereta ialah 36000 buah.  (3 Markah) KenderaanPeratusLori10 %Kereta60 %Motosikal25 %Van5 %  4 . Diberi, ketaksamaan serentak ialah, 82410    x x  dan 1224    x x a)Senaraikan nilai  x  b)Lukis garis nombor yang berkaitan dengan nilai  x.   (2 Markah) 5. a) 83735  m  kirakan nilai m .   b) Kembangkan, )52)(73(    x x   (2 Markah)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks