Sinopsis Buku LDP2

Pages 2
Views 23
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Lampiran C BORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah: 1. 2. 4. 6. 7. Nama Guru Judul Tarikh Pembentangan Tempat Pembentangan Sinopsis Buku ini merangkumi enam bidang pengajian ilmu pendidikan iaitu:ã Konsep pengurusan bilik darjah ã Peranan guru dalam pengurusan dalam bilik darjah ã Masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah murid ã Pengurusan masalah disiplin bilik darjah ã Pengurusan murid berkeperluan khas ã Perancangan pengurusan bilik darjah dengan berkesan Ianya mempunyai sepuluh bab iaitu:ã Pe
Transcript
    Lampiran CBORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah: Kod Sekolah: AEE 60611. Nama Guru Pn Jamaliah bt Shaharum2. Judul Pengurusan Bilik Darjah danTingkah Laku3. Bidang:Pengetahuan/PengurusanProfesionalisme guru4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:6. Tempat Pembentangan7. SinopsisBuku ini merangkumi enam bidang pengajian ilmu pendidikan iaitu:- ã Konsep pengurusan bilik darjah ã Peranan guru dalam pengurusan dalam bilik darjah ã Masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah murid ã Pengurusan masalah disiplin bilik darjah ã Pengurusan murid berkeperluan khas ã Perancangan pengurusan bilik darjah dengan berkesanIanya mempunyai sepuluh bab iaitu:- ã Pengurusan bilik darjah ã Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah ã Pengurusan sumber maklumat murid ã Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah ã Hubungan guru-murid dalam pengurusan bilik darjah ã Pengurusan disiplin bilik darjah ã Masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah bilik darjah ã Pengurusan masalah disiplin bilik darjah ã Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas ã Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanSecara ringkas, buku ini menerangkan pelbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupandalam sekolah, khasnya personaliti murid serta profesionalisme perguruan, termasukkemudahan-kemudahan dalam bilik darjah. Ianya merupakan amalan mengurus murid,kemudahan fizikal dan aktiviti, demi membentuk suatu iklim alam belajar yang kondusif untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Ianya juga menekankan bagaimana meningkatkan keberkesanan pengajaran pembelajaranke peringkat optimum dan juga dihuraikan faktor fizikal, faktor kemanusian, dan faktor teknikal. Keberkesanan P&P bukan sahaja bergantung kepada bagaimana sekolahmengorganisasi kemudahan-kemudahan dalam bilik darjah dan kawasan sekolah tetapibergantung kepada sifat dan gaya guru mengajar, kepimpinan Guru Besar/Pengetua sertakecekapan dan kemahirannya dengan penggunaan alat bantuan mengajar dalam aktiviti P&Pdi bilik darjah.Kecekapan pengurusan bilik darjah dapat mengurangkan masalah disiplin dan seterusnyamewujudkan suasana dan keadaan bilik darjah yang kondusif untuk aktiviti pengajaranpembelajaran.Kejayaan sekolah sebagai sistem sosial bergantung kepada keberkesanan pengurusanelemen-elemen yang terdapat dalam sistem sosial sekolah. Sistem sosial ialah sistem  interaksi dan aktiviti-aktiviti manusia dalam masyarakat, diantara guru dengan pelajar-pelajarnya. Bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melaluiaktiviti-aktiviti yang dirancang dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran danpembelajaran. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan guru dengan murid secarainterpersonal dan intrapersonal dalam menangani masalah komunikasi bagi membentukkearah budaya cemerlang.Di dalam buku ini juga disentuh tentang kepelbagaian peranan guru- sebagai pengajar,pembimbing, pemudah cara, inovator, pengurus, pemberi perangsang, perancang, pengelola,dan penilai. Pengajar merupakan peranan utama. Guru yang berkesan mempunyai sifat-sifatmengajar yang positif, berilmu pengetahuan, dan berkemahiran serta terlatih dalam pelbagaibidang pendidikan. Pelakuan mengajar guru boleh ditinjau dari segi perancangan,pelaksanaan, dan penilaian untuk menghasilkan pengajaran yang efektif.Buku ini juga menghuraikan tentang permasalahan disiplin dan tingkah laku bermasalahdalam bilik darjah sama ada melibatkan murid normal,murid berkeperluan khas, pendidkanpemulihan dan cara-cara menanganinya.Kesimpulannya, buku ini dapat memberi manfaat dan sumbangan kepada pendidikan,masyarakat, dan negara.i Nilai Pengetahuan / Pengajaran 1. Menjadikan pendidik yang bertanggungjawab mengikut arus sistem pendidikan,meriformasikan diri kearah pandangan, sikap dan daya usaha, melengkapkan diri denganilmu, dan kemahiran mengajar yang canggih demi mempertingkatkan keupayaan danprestasinya dalam bidang kerjaya keguruan yang kian mencabar. 2. Kemahiran dan kecekapan dalam mengurus dan mengorganisasi dalam bilik darjah dapatmengurangkan masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah dan seterusnyamewujudkan suasana dan keadaan bilik darjah yang kondusif untuk aktiviti pengajarandan pembelajaran yang berkualiti bagi menghasilkan kecemerlangan.3. Pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang berkualiti,berwibawa dan berkesan akandapat menghasilkan produk(pelajar) berkualiti dan cemerlang.9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P 1. Pengurusan kelas dan P&P dapat berjalan dengan lancar tanpa pelbagai gangguandengan adanya ilmu pengetahuan/kemahiran pendidikan ini. 2. Ilmu yang diperolehi dapat diguna pakai dalam menghasilkan pelajar yang berkualiti dancemerlang dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi, yang berilmu pengetahuan,berakhlak mulia, berani, dan sanggup menghadapi cabaran hidup serta berguna untukpembangunan negara.3. Keberkesanan P&P dan kejayaan sekolah bergantung kepada pelbagai faktor dan jugasistem sosial sekolah. Kesemua ini saling melengkapi dalam mewujudkan iklim sekolahyang kondusif dan kearah budaya sekolah cemerlang.Disediakan oleh, Disahkan oleh,........................................................ ........................................................ ( Pn Jamaliah bt Shaharum ) ( )
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks