SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE.docx

Pages 2
Views 0
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29/2019 SK PERIAN JERANTUT  BIL NAMA BIL NAMA 1 ABU BAKAR BIN MOHAMMAD 36 SAHRIZAL BIN ZULKUPLY 2 NORHAYATI BINTI ABD ZAHID 37 MOH AZLIM BIN JAAFAR 3 SARAH ZULAIKHA BT MOHD SARIF 38 ROSLI BIN ISMAIL 4 SARINARIZA BINTI SANUSI 39 NORMALA BT KAMAL 5 ASMADEWI BINTI MAHMUD 40 SYAWARIAH BINTI KAMAL 6 KHURAISHA BT KAMAL 41 NORAZIAH BT MOHD NOOR 7 FADZLI BIN ABDUL MALEK 42 ZAIIZUDIN BIN ZAINUDIN 8 HASLINA BINTI MOHD BAKRI 43 AZLAN BIN YUSOF 9 HAMIDAH BINTI HASSAN 44 ROSMANIZA BINTI OSMAN 10 MOHD SHARIFIZA BIN ISMAIL 45 ROSMINAH BINTI SAMAH 11 SARINA BT ABD SAID 46 ZAKIAH BINTI HARUN 12 NOR AINI BT ATAN 47 ROSLI BIN IBRAHIM 13 HAFIZAH BT ABDULLAH 48 ROSLI BIN MOHD ISMAIL 14 SITI AISYAH BT MOHD GHAZALI 49 MOHD ROSLAN BIN ISHAK 15 ALIAS BIN AHMAD 50 ROKIAH BINTI SHARIPUDDIN 16 NORLIAHILYATI BT HAMZAH 51 NORASIKIN BINTI MOHD NADZAM 17 MUHAMAD PAUZI BIN SALLEHUDDIN 52 MUHAMMAD SHAIFUL ANUAR BIN ABDULLAH YASSIN 18 DIZA FAWZATI ZEILI BINTI DOLLAH YAAKOP 53 ROSANITA BINTI MOHD NAIN 19 MOHD FADZLI BIN ABD RAZAK 54 SABARIAH BINTI ABU BAKAR 20 DALILA BINTIMOHD NOR 55 INDAMARWATI BINTI JAMALUDDIN 21 NORHANA BT EHWAL 56 AZLINA BINTI ULUD 22 ROSHANITA BT JALALUDDIN 57 NOR EDZRINE BINTI ABDULLAH SANI 23 NORAZIAH BINTI MOHD ALI 58 WAN AZRUL HAFFIZ BIN WAN MUHAMMAD ZIN 24 NOR’ALIZAH BINTI MOHD ALI  59 ABU SAMAHBIN JONIT 25 MUHAMMAD ROSLI BIN ADNAN 60 NUR SYAFIQAH BT ZULFAKER 26 MUHAMAD SARIF BIN JAAFAR 61 ROHAZATUN BT JAMALUDDIN 27 HARIZAT BIN ABD RANI 62 TITIDWIJAYATI BT JOHARI 28 MOHAMAD AZHAR BIN MOHD ALI 63 AHMAD SYUKRI BT IDRIS 29 LIZAWATI BINTI MOHD SAHIMI 64 HARWANI BT ABD RANI 30 NORMAHISAM BINTI ISHAK 65 SUHARA BT ISMAIL 31 ROSENANI BINTI ABD MALEK 66 ROSLI BIN DERIS 32 MUHAMAD RIZAL BIN BAHARUDDIN 67 SYAWARIAH BT KAMAL 33 HAZEDEE BIN HAMZAH 68 MOHD ZAINURI BIN ZAINAL ABIDIN 34 NORASHIKIN BINTI SAMAH 69 WAN NUR HANISAH BINTI A.HALIM 35 HASLINDA BINTI HANIPAH 70 NOR FAIZAH BINTI ISMAIL    8. Pembubaran dan Pelantikan AJK sesi 2017 /2018 YDP mengumumkan pembubaran AJK PIBG sesi 2016 /2017 dan bertindak sebagai pengerusi penaja untuk lantikan AJK baru sesi 2017 /2018. Pelantikan AJK PIBG sesi 2017/2018    Yang Dipertua : Encik Muhamamd Sarif bin Jaafar    Naib Yang Dipertua : Encik Sahrizal bin Zulkuply    Setiausaha : Puan Indamarwati binti Jamaluddin    Bendahari : Cik Nur Edzrine binti Abdullah Sani    Ahli Jawatankuasa :    Encik Rozi bin Yaakob    Encik Harizat bin Abd Rani    Puan Nor Hayati binti Abu Zahid    Puan Syawariah binti Kamal    Puan Rosniha binti Abdullah    Puan Surayawati binti Abu Bakar    Puan Saleha binti Kamaruddin    Puan Rosanita binti Mohd Nain    Encik Mohd Haizan bin Mohd Yasid    Encik Lam’an bin Taju Rahim    Juruaudit dalaman :    Puan Rosmaniza binti Osman    Encik Kamal Ariffin bin Yaakob
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks