SEM 3

Pages 4
Views 2
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  JENIS SOALAN:-Jelaskan struktur dan organisasi sistem pentadbiran yang diamalkan di Malaysia selepas kemerdekaanJawapan:Pendahuluan-Persekutuan Malaysia dibentuk pada 9 Ogos 1965 setelah Sabah dan Sarawak menyertaiMalaysia-Dalam sistem ini,Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antarakerajaan pusat dan kerajaan negeri yang khusus dalam bidang2 tertentu-Terdapat tiga komponen penting dalam sistem pemerintahan Malaysia iaitu badan perundangan,badan eksekutif dan badan kehakiman-Ketiga-tiga badan ini dipasahkan untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan dan pemusatan kuasaIsi 1:-Badan perundangan merupakan institusi tertinggi yang terdapat di Malaysia dan bertanggungjawab menggubal rang undang2-Badan ini terbahagi kepada 3 peringkat iaitu peringkat kerajaan persekutuan(Parlimen),kerajaan negeri(DUN) dan kerajaan tempatan-Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen iaitu YDPA,Dewan Negara danDewan Rakyat-YDPA merupakan komponen terpenting dalam badan perundangan-Baginda ialah seorang raja berperlembagaan-Dalam menjalankan kuasa pemerintahan di bawah perlembagaan,YDPA bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri-YDPA juga merupakan ketua negara dan ketua tertinggo angkatan bersenjata -Satu lagi komponen badan perundangan ialah DN yang dikenali sebagai Senat -DN adalah majlis tertinggi dalam Parlimen-Tugas utamanya ialah menggubal rang undang2 yang dikemukan oleh DR -DN tidak boleh menolak undang2 yang telah diluluskan oleh DR tetapi bolehmenangguhkan selama sebulan untuk diteliti oleh DR -DN mengandungi 70 orang ahli yang dipilih atau dilantik -26 orang ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri(DUN)-Setiap ahli diwakili oleh 2 orang ahli dan 44 orang ahli yang dilantik oleh YDPA-DR pula ialah dewan terpenting yang mewakili rakyat Malaysia-DR terdiri daripada 222 wakil rakyat yang dpilih melalui pilihan raya-Tugas utamanya ialah menggubal undang2 dan meluluskan undang2 -Tegasnya,badan perundangan memainkan peranan yang penting dalam menengakkanundang2 di Malaysia yang akan menjamin kestabilan negara  Isi 2:-Badan eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri dan kabinet dalam menjalankan dasar2  pentadbiran kerajaan mengikut perlembagaan dan undang2 yang ada-Terdapat tiga peringkat pentadbiran kerajaa iaitu peringkat persekutuan,negeri dan tempatan-Pentadbiran peringkat persekutuan dijalankan oleh kabinet atau Jemaah Menteri-Jemaah Menteri adalah daripada kumpulan menteri yang dilantik untuk mengendalikan kementerian masing2-Tugas utamanya adalah menggubal dan melaksanakan dasar2 kerajaan-Kementerian,jabatan dan badan berkanun diwujudkan untuk menjalankan tugas2 tertentu-Pentadbiran negeri di bawah kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri(EXCO)-Badan in diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri -Tugas utamanya adalah membuat dasar pentadbiran kerajaan negeri-Di Sarawak,EXCO dipanggil Majlis Tertinggi manakala di Sabah dipanggil Kabinet  Negeri-Pentadbiran kerajaan tempatan terdiri daripada Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah-Di Sabah,pentadbiran kerajaan tempatan dibahagikan kepada daerah dan kampung-Di Sarawak,pentadbiran kerajaan tempatan dibahagikan kepada bahagian,daerah,daerah kecil dan kampung-Jelaslah bahawa badan eksekutif memainkan peranan yang penting dalam struktur  pentadbiran kerajaan Malaysia di peringkat pusat,negeri dan kerajaan tempatanISI 3:-Badan kehakiman adalah badan yang menjaga keadilan dan keamanan serta kuasa  pengimbang antara badan perundangan dan badan eksekutif -Badan ini berfungsi untuk mentafsir undang2-Badan ini juga bebas daripada kawalan semua pihak -Badan kehakiman di Malaysia dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Mahkamah Tinggi,Mahkamah Rendah dan Mahkamah2 Khas-Mahkamah Tinggi terdiri daripada Mahkamah Persekutuan,Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi-Mahkamah Rendah terdiri daripada Mahkamah Majistret,Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Penghulu-Mahkamah Khas terdiri daripada Mahkamah Tentera,Mahkamah Juvana,Mahkamah Bumiputera dan lain2-Hakim mahkamah dilantik oleh YDPA-Setiap mahkamah mempunyai bidang kuasa yang telah ditetapkan-Tegasnya,badan kehakiman mempunyai mahkamah dalam menegakkan keadilan  KESIMPULAN:-Sistem pemerintahan Malaysia selepas merdeka telah distrukturkan dengan jelas di  peringkat kerajaan pusat,kerajaan negeri termasuklah Sabah dan Sarawak -Satu bentuk pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan neger yang sistematik dapat dilaksanakan-Ini menjamin kestabilan politik dan keharmonian negaraBincangkan sistem pemerintahan Malaysia selepas kemerdekaan hingga tahun 19631)Pendahuluan2)ISI-Badan Perundangan-Badan Pentadbiran-Badan Kehakiman3)KESIMPULANAnalisiskan sistem pemerintahan Malaysia daripada tahun 1957 hingga 19631)PENDAHULUAN2)ISI-Badan Perundangan-Badan eksekutif -Badan Kehakiman3)KESIMPULAN  1.Huraikan sistem pemerintahan demokras berparlimen di Malaysia selepas mencapai kemerdekaan(2)2.Jelaskan struktur dan organisasi sistem pentadbiran yang diamalkan di Malaysia selepas merdeka(3)3.Bincangkan ciri2 demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh Malaysia selepas merdeka4.Jelaskan peranan YDPA dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Malaysia5.Huraikan peranan dan tanggungjawab YDPA sebaga raja berpelembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan di Malaysia(2)-soalan trial negeri2 lain-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks