Rsl 4

Pages 79
Views 0
of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Rahsia Senjata Lelaki Terbongkar   Kini Semua Orang Boleh Melakukannya…  ©  www.SenjataLelaki.com 1Hakcipta Terpelihara © 200 5-2010  oleh SenjataLelaki.com PRAKATA  Terlebih dahulu pihak Team SenjataLelaki.com mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda di atas pembelian e-book “Rahsia Senjata Lelaki Terbongkar”.  E-book ini akan menerangkan kepada anda maklumat asas hinggalah kepada teknik-teknik bagi penjagaan zakar serta panduan dan kaedah-kaedah bagi hubungan jimak suami isteri. Pihak Team SenjataLelaki.com akan membantu anda untuk mencapai kebahagiaan rumahtangga serta merealisasikan impian anda bagi melakukan sendiri kaedah urutan tanpa memerlukan bantuan orang lain. Ianya sangat sesuai untuk anda yang mempunyai masalah kebatinan ataupun rumahtangga. Percayalah e-book ini mampu mengubah hidup anda untuk menjadi keluarga yang bahagia. Ianya akan membuat isteri anda tersenyum ria dan akan menjadi lebih sayang kepada anda. Akhir sekali pihak kami mendoakan anda semua menemui sinar yang baru dalam hidup anda. Ikutilah panduan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan insyallah ianya akan menyelesaikan masalah anda. Semoga berjaya. Ikhlas dari, Team SenjataLelaki.com  ©  www.SenjataLelaki.com 2   PERINGATAN! Tiada sebarang bahagian didalam ebook ini boleh dicetak kembali, dipindah milik dalam apa jua format sama ada elekronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, imbasan atau sebarang sistem simpanan, tanpa kebenaran bertulis dari pihak penerbit kecuali bagi tujuan ulasan. Tanggungjawab hak cipta tidak ada kena mengena dengan maklumat yang terkandung di dalam e-book ini. Team SenjataLelaki.com tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan ataupun maklumat yang tidak dimasukkan walaupun langkah penyemakan dan penelitian sudah diambil. Team SenjataLelaki.com juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang maklumat yang disalahgunakan. Team SenjataLelaki.com juga tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana kerugian, kehilangan, kesakitan atau risiko yang ditanggung oleh individu, berkumpulan atau sebagainya, yang timbul akibat daripada penggunaan mana-mana isi kandungan ebook ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.  Akhir sekali pihak Team SenjataLelaki.com mengucapkan ribuan terima kasih diatas sokongan yang telah diberikan oleh pihak anda. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau pun komen mengenai ebook ini, silalah tulis ataupun email kepada SenjataLelaki@gmail.com   ©  www.SenjataLelaki.com 3 ISI KANDUNGAN 1.0 RAHSIA TEKNIK MEMANJANG DAN MEMBESARKAN ZAKAR ............5 1.1 KAEDAH PENGURUTAN TANGAN…………….................................................8 1.2 KAEDAH PENGGUNAAN PEMBERAT…...………………….........................10 1.3 KAEDAH PROSES PENYEGARAN DAN PENYEMPURNAAN PERJALANAN DARAH DIDALAM ZAKAR ……………………………….13 2.0 RAHSIA TEKNIK PENGUATAN OTOT-OTOT ZAKAR  . ……………….... 14 2.1 PROGRAM LATIHAN SECARA INSETIF……...…............................................15 3.0 KOMPONEN ZAKAR SERTA FUNGSINYA….……....................................17 4.0 RAHSIA ZAKAR YANG KUAT DAN SENTIASA BERTENAGA................18 5.0 SUDUT ZAKAR MENGIKUT USIA DAN TAHAP KESIHATAN...............20 6.0 RAHSIA ILMU NAFAS KUATKAN TENAGA BATIN………….................22 6.1 RAHSIA ILMU NAFAS MELAYU…………………...........................................23 6.2 RAHSIA NAFAS KETAHANAN APOK....……….......................................... ...25 6.3 RAHSIA ILMU NAFAS SHIATSU…………………...........................................26 7.0 RAHSIA SENAMAN TENAGA BATIN…………...…….……......................27 7 .1 RAHSIA DISPLIN SENAMAN HARIMAU…………........................................27 7 .2 RAHSIA SENAMAN HARIMAU……………...……..........................................29 7.2.1 Rahsia Gerakan Padi Bukit……………………….............................................29 7.2.2 Rahsia Gerakan Nafas Pertapa …………………………………………….30 7.2.3 Rahsia Rentak Urutan..…..………………...........................................................31 7.2.4 Rahsia Gerakan Tarik Sepadan…..……………….............................. ..............32 7.2.5 Rahsia Rentak Rentang…………..……………….............................................33 7.2.6 Rahsia Gerakan Tendangan Sakti..………………..............................................34 7.2.7 Rahsia Gerakan Tepis Jengking.....………………..............................................35 7.2.8 Rahsia Gerakan Matahari Naik......………………................... ..........................36 7.2.9 Rahsia Gerakan Lenjang Gajah ……………………………………………37 7.3.0 Rahsia Gerakan Cakar Harimau….....…………….............................................38 7.3.1 Rahsia Gerakan Tiupan Seruling........……………..............................................39 7.3.2 Rahsia Gerakan Betah Ular……........……………..............................................40 7.3.3 Rahsia Senam Rimau ………………………………………………………41 7 .4 RAHSIA SENAMAN KUCING...……………...……...........................................42 7.4.1 Rahsia Senam Memukul Pantai…......……………..............................................43 7.4.2 Rahsia Gerakan Kerusi Raja……......……………...............................................44 7.4.3 Rahsia Gerakan Siku Baji….……......……………..............................................45 7.4.4 Rahsia Gerakan Ular Melilit Batang...……………..............................................46 7.4.5 Rahsia Gerakan Liut Pohon……......……………...............................................47 7.4.6 Rahsia Gerakan Paut Perindu..…......……………...............................................48 7.4.7 Rahsia Gerakan Ayam Menaji..…......……………...............................................49 7.4.8 Rahsia Gerakan Terbang Helang......……………................................................50 7.4.9 Rahsia Gerakan Sambar Helang........……………................................................51 7.5.0 Rahsia Gerakan Telepuk Katak..........……………...............................................53
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks