of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6 MINGGU : 1 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai A l - Q u r a n ( B a c a a n ) Surah Al-Fajr Ayat 1-10 Aras 1: Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2: Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3: Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwid Surah Al-Fajr Ayat 1-10
Transcript
  PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6MINGGU : 1 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai     A    l  -    Q   u   r   a   n    (    B   a   c   a   a   n    ) Surah Al-Fajr  Ayat 1-10 Aras 1:Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2:Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3:Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwidSurah Al-Fajr  Ayat 1-10     A    d   a    b    d   a   n    A    k    h    l   a    k  Adab terhadaptempat danharta bendaawam Aras 1:Murid boleh menyatakan maksud tempat dan hartabenda awam Aras 2:Murid dapat menyatakan contoh tempat dan hartabenda awam    Aras 3:Murid dapat menghuraikan maksud tempat dan hartabenda awam serta contoh-contohnyaTempat dan harta bendaawam :- maksud : rujuk buku teks- contoh: Tandas awam,perhentianbas, telefon awam, dllBertanggungjawabBerkerjasama     P   e    l   a    j    a   r   a   n    J   a   w    i Mengenal danmenulis khatnasakh Aras 1:Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 2:Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 3:Murid dapat menulis semua huruf khat nasakhdengan cara yang betulHuruf     ª   Cintai Jawi     A   q    i    d   a    h  Allah bersifat :   ا    Aras 1:Murid dapat menyatakan maksud / ا    Aras 2:Murid dapat menulis dalil ‘aqli Allah bersifat ا   Aras 3:Murid dapat menyenaraikan perbezaan antarapendengaran Allah dan pendengaran manusia   - Pengertian ا  - Maksud Allah bersifat ا   - Hukum mempercayai Allah bersifat ا   - Yakin- Beriman     A   m   a    l    i Sifat-sifat Allah : ا  - Murid dapat membuat perbezaan di antara sifatMaha Mendengar Allah denganmendengar makhluk- Perbezaan pendengaran Allahdengan manusia- Beriman- Yakin MINGGU : 2 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai     A    l  -    Q   u   r   a   n    (    B   a   c   a   a   n    ) Surah Al-Fajr  Ayat 11-16 Aras 1:Murid dapat membaca ayat 11-16dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2:Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3:Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwidSurah Al-Fajr  Ayat 11-16  PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6     A    d   a    b    d   a   n    A    k    h    l   a    k  Adab terhadaptempat danharta bendaawam Aras 1:Murid dapat menyebut beberapa kegunaan /kepentingan tempat dan harta benda awam Aras 2:Murid dapat menyenaraikan tempat dan harta bendaawam serta kegunaanya    Aras 3:Murid dapat menjelaskan sikap ketika berada ditempat awamTempat dan harta bendaawam :- Kegunaan kepadamasyarakatBertanggungjawabBerkerjasama Amanah     P   e    l   a    j    a   r   a   n    J   a   w    i Mengenal danmenulis khatnasakh Aras 1:Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 2:Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 3:Murid dapat menulis semua huruf khat nasakhdengan cara yang betulHuruf  @…  M  Œ@   Cintai Jawi     I    b   a    d   a    h Ibadah puasaRamadhana. Konseppuasa    Aras 1:Murid dapat menyatakan maksud, dalil dan hukumberpuasa    Aras 2:Murid dapat menyatakan tahun disyariatkan berpuasa Aras 3:Murid dapat menyatakan hikmah berpuasa   - Pengertian, dalil danhukumberpuasa  - Hikmah berpuasa :a. menunjukkan rasasyukur kepada Allahb. melatih diri dengan sifatmahmudah   - Bersyukur - Berdisiplin     A   m   a    l    i Ibadah puasaRamadhan- Murid dapat menyatakan pengertian puasa- Murid dapat menyatakan dalil naqli mewajibkanberpuasa- Pengertian dan dalilberpuasa   - Tekun- Bersabar  MINGGU : 3 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai     A    l  -    Q   u   r   a   n    (    B   a   c   a   a   n    ) Surah Al-Fajr  Ayat 17-23 Aras 1:Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2:Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3:Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwidSurah Al-Fajr  Ayat 17-23     A    d   a    b    d   a   n    A    k    h    l   a    k  Adab terhadaptempat danharta bendaawam Aras 1:Murid dapat menerangkanadab ketika di tempatawam Aras 2:Murid dapat menyenaraikan semula adab ketikaberada di tempat awam Aras 3:Murid dapat menjelaskan adab terhadap harta bendadan tempat awam Adab-adab di tempatawam- bersopan- beratur - bertolak ansur - senyapToleransiHormatmenghormati  PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6     P   e    l   a    j    a   r   a   n    J   a   w    i Mengenal danmenulis khatnasakh Aras 1:Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 2:Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 3:Murid dapat menulis semua huruf khat nasakhdengan cara yang betulHuruf  @àM ‘@  Cintai Jawi     S    i   r   a    h PiagamMadinah    Aras 1:Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas PiagamMadinah    Aras 2:Murid dapat menyatakan isi-isi Piagam Madinah Aras 3:Murid dapat mengelaskan antara fakta asas PiagamMadinah dan isi Piagam Madinah   - Fakta asas:a. Pihak yang terlibatb. Sebab dinamakanPiagam Madinahc. Sebab berlaku PiagamMadinah- Isi Piagam Madinaha. Rasulullah dilantik sbgketuab. Kebebasan beragamac. Mesti hidup bersatupadud. Bersama memajukandanmempertahankannegara   - Bersatu padu     A   m   a    l    i Mengenal danmenulis khatnasakh- Murid dapat menukar ayat rumi kepada jawimenggunakan kaedah khat nasakh- Menukar ayat rumikepada jawi   - Cintai Jawi MINGGU : 4 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai     A    l  -    Q   u   r   a   n    (    B   a   c   a   a   n    ) Surah Al-Fajr  Ayat 24-30 Aras 1:Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan makhraj yang betul Aras 2:Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan betul dan fasih. Aras 3:Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr dengan meraikan hukum tajwidSurah Al-Fajr  Ayat 24-30     A    d   a    b    d   a   n    A    k    h    l   a    k  Adab terhadaptempat danharta bendaawam Aras 1:Murid dapat menyebut kebaikan menjaga tempat danharta benda awam Aras 2:Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga tempatdan harta benda awam    Aras 3:Murid dapat menyenarai kebaikan menjaga tempatdan harta benda awamKebaikan :a. mendapat pahalab. cantik / indahc. suasana harmoniBertanggungjawab jujur   PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6     P   e    l   a    j    a   r   a   n    J   a   w    i Mengenal danmenulis khatnasakh Aras 1:Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 2:Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 3:Murid dapat menulis semua huruf khat nasakhdengan cara yang betulHuruf  @Ö M Ê@  Cintai Jawi     A   q    i    d   a    h  Allah bersifat ا    Aras 1:Murid dapat menyatakan pengertian ا    Aras 2:Murid dapat menulis dalil a’qli allah bersifat ا   Aras 3:Murid dapat menyenaraikan perbezaan antarapenglihatan Allah dengan penglihatan makhluk   - Pengertian ا   - Maksud Allah bersifat ا  - Hukum mempercayai Allah bersifat ا   - Beriman- Yakin     A   m   a    l    i PiagamMadinah- Murid dapat menyebut isis Piagam Madinah melaluipertandingan kuiz yang diadakan di dalam kelas- Rujuk minggu ke 3   - Taat- Setia- Bekerjasama MINGGU : 5 Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai     A    l  -    Q   u   r   a   n    (    B   a   c   a   a   n    ) Membacapotongan ayatdari surahtertentu yangmengandungitanda bacaanmad Aras 1:Murid dapat membaca menyatakan ayat yangmengandungi tanda mad Aras 2:Murid dapat membaca dan menyatakan tanda madserta cara bacaannya Aras 3:Murid dapat membaca ayat mengikut hukum maddengan betulPotongan ayat yangmengandungi tanda mad(Rujuk buku teks)     A    d   a    b    d   a   n    A    k    h    l   a    k  Adab terhadaptempat danharta bendaawam Aras 1:Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga tempatdan harta benda awam Aras 2:Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga tempatdan harta benda awam    Aras 3:Murid dapat membezakan kebaikan menjaga dankeburukan tidak menjaga tempat dan harta bendaawam Akibat tidak menjaga:a.   kotor b.   rosakc.   menyusahkan oranglainBertanggungjawab Amanah     P   e    l   a    j    a   r   a   n    J   a   w    i Mengenal danmenulis khatnasakh Aras 1:Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 2:Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan carayang betul Aras 3:Murid dapat menulis semua huruf khat nasakhdengan cara yang betulHuruf  @ë M Ú@  Cintai Jawi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks