Rph Ringkas Tmk Tahun 6 (3)

Pages 17
Views 22
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
untuk panduan guru tmk
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  –   TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6  TARIKH: BILANGAN : 1 KELAS : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI MASA : KEHADIRAN :  ___ / ___ PENGATURCARAAN 1.0 Memahami Pengaturcaraan SP :  1.1, 1.2 Di akhir pengajaran, murid dapat:    Menyatakan kegunaan aturcara computer dalam perkakasan harian.    Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Aktiviti/Strategi: 1.   Aktiviti drama/ main peranan 2.   Murid dipilih untuk melakonkan watak yang berikut:    Watak utama (Anak)    Watak kedua (Ibu)    Mesin basuh    Televisyen    Ketuhar gelombang mikro    DVD 3.   Guru menyediakan contoh situasi dan dialog yang sesuai berdasarkan watak yang disediakan 4.   Murid yang telah dikenalpasti melakonkan watak dalam situasi tersebut 5.   Setelah selesai lakonan, murid dikehendaki memberikan pengajaran / moral daripada cerita tersebut. 6.   Dalam kumpulan, murid membincangkan kesan jika tiada atur cara komputer di dalam perkakasan harian yang terdapat dalam lakonan tadi. 7.   Murid menulis kesan jika tiada atur cara komputer dalam perkakasan harian atas kertas pelekat dan tampal di atas kad manila di papan kenyataan. BBM : Model mesin basuh, sticky note, Model televisyen, manila kad, Model microwave, Model DVD EMK: NILAI: DIDIK HIBUR : I-THINK:  _____ orang murid dapat mencapai standard pembelajaran,  _____ diberi bimbingan berterusan.   RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  –   TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6    TARIKH: BILANGAN: 2 KELAS : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI MASA : KEHADIRAN :  ___ / ___ PENGATURCARAAN 1.0 Memahami Pengaturcaraan SP :  1.3, 1.4 & 1.5 Di akhir pengajaran, murid dapat:    Menulis satu set arahan yang mengambarkan aktiviti harian.    Menulis satu set arahan bagi satu peralatan digital dalam melakukan tugasan.    Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan digital Aktiviti/Strategi: 1.   Setiap kumpulan akan tampil ke hadapan dan memutar roda kehidupan. 2.   Setiap kumpulan akan kembali ke kumpulan bersama dengan tugasan yang terdapat di dalam sampul. 3.   Setiap kumpulan akan mula menyusun langkah aktiviti harian dan set arahan dalam komputer. Guru akan merekod waktu tugasan dilaksanakan. 4.   Kumpulan yang paling pantas menyelesaikan tugasan, dikira sebagai pemenang. BBM : Life wheel, Sampul soalan, Kertas mahjong, Pen marker, Stop watch EMK: NILAI: DIDIK HIBUR : I-THINK:  _____ orang murid dapat mencapai standard pembelajaran,  _____ diberi bimbingan berterusan.      RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  –   TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6  TARIKH: BILANGAN: 3 KELAS : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI MASA : KEHADIRAN :  ___ / ___ PENGATURCARAAN 2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Psedukod Dan Carta Alir SP :  2.1, 2.2 & 2.3 Di akhir pengajaran, murid dapat:    Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir    Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta alir.    Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam aktiviti harian. Aktiviti/Strategi: 1.   Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 2.   Setiap kumpulan senaraikan sekurang-kurangnya lima aktivit harian yang melibatkan urutan atau prosedur. 3.   Pilih satu daripada lima aktiviti tersebut dan tukar dengan kumpulan lain. 4.   Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan langkah-langkah atau prosedur bagi aktiviti harian yang mereka terima. Lakarkan hasil perbincangan dalam format Peta Pemikiran iTHINK jenis Peta Alir (Flow Map ). 5.   Bentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. BBM : Set Komputer, Kertas Mahjong, Pen Marker, Blue tack, Slide Power Point  EMK: NILAI: DIDIK HIBUR : I-THINK: Peta alir (Flow Map)  _____ orang murid dapat mencapai standard pembelajaran,  _____ diberi bimbingan berterusan.      RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  –   TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6  TARIKH: BILANGAN: 4 KELAS : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI MASA : KEHADIRAN :  ___ / ___ PENGATURCARAAN 2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Psedukod Dan Carta Alir SP :  2.4 Di akhir pengajaran, murid dapat:    Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod dan carta alir. i.   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma. ii.   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi pseudokod . iii.   Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi carta alir. Aktiviti/Strategi: 1.   Murid terlibat dalam permainan ‘ Frozen’  2.   Setiap murid akan mendapat sekeping kertas/kad yang mengandungi satu nombor. 3.   Murid diminta untuk tidak menunjukkan kertas/kad yang mengandungi nombor tersebut kepada murid lain. 4.   Apabila guru meniupkan wisel atau berkata GERAK, murid akan bergerak secara bebas sambil membawa kertas yang mengandungi nombor tersebut. 5.   Apabila guru meniupkan wisel sekali lagi atau berkata BERHENTI, murid akan berhenti dan membandingkan kertas/kad yang mengandungi nombor tersebut dengan rakan disebelah kanannya. Jika nombor salah seorangnya lebih kecil maka murid yang memegang nombor kecil itu akan dibekukan atau FROZEN dan tidak boleh bergerak ke mana-mana. 6.   Ulangi LANGKAH 4 dan LANGKAH 5. Pemenang adalah murid yang memegang nombor yang terbesar. BBM : Set Komputer, Kertas Mahjong, Pen Marker, Blue tack, Kertas Nombor/Kad Nombor, Pensel Warna EMK: NILAI: DIDIK HIBUR : I-THINK:  _____ orang murid dapat mencapai standard pembelajaran,  _____ diberi bimbingan berterusan.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks