RPH RBT TAHUN 6

Pages 11
Views 45
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
RPH TAHUN 6 RBT
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016   i-THINK   Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir   Peta Pelbagai Alir   Peta Titi 1 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS MASA TARIKH HARI TAJUK 4.0 Penghasilan Projek   STANDARD KANDUNGAN 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1  –  4.3.3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti polivinil klorida (PVC) dan perspeks dengan betul. 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw), pahat,pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun) dan pistol perekat panas (hot glue gun) dengan betul. 3. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue) dengan betul. 4. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul. RINGKASAN Murid dapat menyatakan bahan yang digunakan, nama dan fungsi alatan tangan serta memahami bahan pengikat dan pencantum KEMAHIRAN 1. Mengenalpasti bahan yang akan digunakan 2. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul. 3. Membezakan penggunaan bahan, pengikat dan pencantum. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan :Ek4  Pengetahuan tentang teknologi Nilai murni   Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati BBM 1. Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks. 2. Alatan tangan 3. Contoh pengikat dan pencantum AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan contoh projek atau gambar berkaitan dan bersoal jawab mengenai beberapa bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek tersebut. Langkah 1 Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek seperti Polivinil Klorida ( PVC ) dan perspeks. 1. Murid diperkenalkan alatan tangan yang digunakan untuk membina model seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw), pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun) dan pistol perekat panas (hot glue gun) serta fungsinya. 2. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue). Langkah 3 Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan mengikut kesesuaian dan cara menggunakan bahan pengikat dan pencantum dengan bimbingan guru. Penutup 1. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja. 2. Murid membanding beza bahan pengikat dan pencantum (KBAT). 3. Guru merumus pelajaran pada hari ini. PENIILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN   Guru bertanya secara lisan   Mengedarkan lembaran kerja   Teori dan amali PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid telah mempelajari dan menggunakan alatan tangan pada tahun 4 dan 5.  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016   i-THINK   Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir   Peta Pelbagai Alir   Peta Titi 2 REFLEKSI Objektif tercapai  _____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.  _____ Orang murid memerlukan bimbingan REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS: 6 BIJAK MASA 60 minit TARIKH: HARI: TAJUK 4.0 Penghasilan Projek   STANDARD KANDUNGAN 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menyatakan sistem asas elektromekanikal iaitu: i. motor dan gear; ii. motor, takal dan tali sawat; dan iii. motor, gegancu dan rantai. RINGKASAN Mengenalpasti tiga sistem asas elektromekanikal KEMAHIRAN 1. Memilih sistem asas elektromekanikal. 2. Membanding beza sistem asas elektromekanikal. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan :Ek4  - Boleh mencipta sesuatu - Berorientasikan masa depan (berimaginasi) Nilai murni   Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati Kreativiti dan inovatif - Berfikiran kreatif dan kritis - Boleh mereka cipta TMK Pencarian maklumat menerusi internet Nilai murni Bekerjasama, berdisiplin dan kebersihan BBM 1. Polivinil Klorida (PVC) dan perspeks. 2. Alatan tangan 3. Contoh pengikat dan pencantum AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan contoh projek atau gambar berkaitan dan bersoal jawab mengenai beberapa bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek tersebut. Langkah 1 Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek seperti Polivinil Klorida ( PVC ) dan perspeks. 1. Murid diperkenalkan alatan tangan yang digunakan untuk membina model seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang (scroll saw), pahat, pisau pemotong perspeks, pistol pengokot (stapler gun) dan pistol perekat panas (hot glue gun) serta fungsinya. 2. Murid diperkenalkan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai kokot dan rod perekat panas (hot melt glue). Langkah 3 Murid belajar cara menggunakan alatan tangan pada bahan mengikut kesesuaian dan cara menggunakan bahan pengikat dan pencantum dengan bimbingan guru. Penutup 1. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja. 2. Murid membanding beza bahan pengikat dan pencantum (KBAT). 3. Guru merumus pelajaran pada hari ini. PENIILAIAN PENGAJARAN   Guru bertanya secara lisan   Mengedarkan lembaran kerja  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016   i-THINK   Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir   Peta Pelbagai Alir   Peta Titi 3 DAN PEMBELAJARAN   Teori dan amali PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid telah mempelajari dan menggunakan alatan tangan pada tahun 4 dan 5. REFLEKSI Objektif tercapai  _____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.  _____ Orang murid memerlukan bimbingan REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS: 6 BIJAK MASA 60 minit TARIKH: HARI: TAJUK 4.0 Penghasilan Projek   STANDARD KANDUNGAN 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.5  –  4.3.7 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengenalpasti satu daripada tiga projek elektromekanikal. 2. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran yang baik. 3. Memilih satu lakaran projek elektromekanikal yang terbaik. RINGKASAN Murid akan dapat mengenalpasti, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran projek elektromekanikal. KEMAHIRAN Membuat lakaran ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan EK1 Ek4  - Boleh mencipta sesuatu - Berorientasikan masa depan (berimaginasi) - Boleh menggunakan teknologi untuk menghasilkan projek elektromekanikal. Nilai murni   Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati Kreativiti dan inovatif - Berfikiran kreatif dan kritis - Boleh mereka cipta TMK Pencarian maklumat menerusi internet Nilai murni Bekerjasama, berdisiplin dan bertanggungjawab BBM 1. Contoh lakaran 2. Pengajaran Berbantu Komputer 3. Bahan edaran AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan beberapa contoh gambar projek elektromekanikal. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai projek elektromekanikal yang dipamerkan. Contoh soalan: a) Di manakah kedudukan sistem elektromekanikal pada kenderaan tersebut? Langkah 1 Guru menunjukkan beberapa contoh lakaran sedia ada bagi projek lektromekanikal. Langkah 2 1. Murid membentuk beberapa kumpulan. Setiap kumpulan berbincang untuk mengenal pasti projek yang hendak dibina. 2. Murid membuat lakaran secara berkumpulan dengan bimbingan guru. (KBAT) Langkah 3 Murid membuat pemilihan lakaran terbaik sebagai projek elektromekanikal yang hendak dibuat. Penutup  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016   i-THINK   Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir   Peta Pelbagai Alir   Peta Titi 4 Guru membuat rumusan terhadap topik pengajaran hari ini. PENIILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN   Guru bertanya secara lisan   Mengedarkan lembaran kerja   Teori dan amali PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid pernah membuat lakaran pada tahun 4 dan memahami sistem mekanikal semasa di tahun 5. REFLEKSI Objektif tercapai  _____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.  _____ Orang murid memerlukan bimbingan REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS: 6 BIJAK MASA 60 minit TARIKH: HARI: TAJUK 4.0 Penghasilan Projek   STANDARD KANDUNGAN 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.8  –  4.3.9 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyediakan alatan dan bahan projek elektromekanikal berdasarkan lakaran dengan betul. 2. Mengukur menanda dan memotong bahan projek dengan tepat. RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong bahan projek dengan bimbingan guru. KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan projek dan alatan tangan. 2. Mengukur bahan projek dengan menggunakan pembaris keluli. 3. Menanda bahan projek dengan menggunakan pensel tukang kayu dan sesiku L. 4. Memotong bahan projek dengan alatan yang betul. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan EK2   boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa Nilai murni   Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati Kreativiti dan inovatif - boleh menggunakan cara dan teknik mengikut kaedah yang lebih baik. TMK Pencarian maklumat menerusi internet Nilai murni - berdisplin, jimat cermat dan mematuhi peraturan BBM 1. Lakaran kerja 2. Bahan bukan logam- papan lapis dan kayu beroti 3. Alatan tangan  –  pensel tukang kayu, sesiku L, pembaris keluli dan gergaji puting. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Murid diminta menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan pelajaran yang lalu. a. Apakah alatan dan bahan yang telah dipelajari pada pelajaran yang lepas? Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini. Langkah 1 1. Murid diminta merujuk kepada lakaran projek elektromekanikal yang telah dibuat. 2. Murid diberi penerangan mengenai tiang projek (bahagian A). 3. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat bahagian projek (bahagian A). Langkah 2
Advertisements
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks