Rph Rbt Minggu 3-Myporom

Pages 4
Views 2
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
a
Transcript
    RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)   REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4   Tarikh/Hari : 14.08.2018 (SELASA)   Masa : 08.45 pagi  –  09.45 pagi   Tahun/Kelas : 4 CEMERLANG Bilangan Murid : /33   Topik/Tajuk : 6.0 Kenali Artikel Jahitan   Standard Kandungan :6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan   Standard Pembelajaran :6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg, pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. Standard Prestasi : TP1    –  Menyatakan dua artikel jahitan. TP2    –  Menyatakan kegunaan dua artikel jahitan. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran,murid dapat: 1. Menamakan sekurang-kurangnya dua artikel  jahitan. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya satu kegunaan bagi setiap artikel jahitan. Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid telah biasa melihat dan menyentuh bahan berasaskan jahitan Bahan Bantu Mengajar: Fabrik, benang, beg pensil, sarung kusyen, dan penggantung surat. Gunting kertas/fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, jarum peniti dan jarum jahit tangan. Elemen merentas kurikulum (EMK): 1. Keusahawanan (EK3)    –  berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan 2. krativiti & Inovatif  –  boleh menjana idea 3. TMK    –  Blog...... Nilai-nilai murni: 1. Jimat Cermat 2. Keselamatan 3. Mencintai Alam sekitar I-think : 1. Peta Bulat / Peta Pokok    Pembelajaran Abad 21 : Berpusatkan pelajar saling menghormati, nilai berasaskn pencapaian, KBAT : B agaimanakah usaha murid bagi memastikan hasil jahitan menarik?”      Fasa/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set induksi (5 minit) Gambar artikel jahitan 1) Guru menunjukkan beberapa gambar contoh artikel jahitan 2) Guru bersoal  jawab dengan murid 3) Guru mengaitkan  jawapan murid dengan pembelajaran hari ini. Soalan a) Apakah yang anda faham tentang gambar tersebut? b) Berikan fungsi gambar tersebut? 1. Guru menunujukkan beberapa contoh artikel  jahitan seperti beg pensel, sarung kusyen , penggantung surat 2. Guru bersoaljawab dengan murid a) Apakah nama artikel ini? b) Dimanakah kamu biasa melihat artikel ini? BBM   Kad bergambar   Sampul surat Nilai   Berusaha   Bijak EMK   TKP KB   Menjana Idea   Menghubung kait Langkah 1 (20 minit) Penerangan mengenai isi pelajaran 1. Guru menunukkan buku teks rbt tahun 4 bagi menerangkan nama dan fungsi alatan dan bahan  jahitan. 1.Guru menerangkan nama dan fungsi alatan dan bahan jahitan kepada murid. 2. Guru meminta murid yang terpilih untuk membaca fungsi diatas dan bahan jahitan. BBM   Buku teks EMK   TKP KB   Menjana idea   Menghubung kait    Langkah 2 (20 minit) 1.  Aktiviti peneguhan  2.  Murid mengingat dan memahami alatan dan bahan  jahitan.   1.Murid dibahagikan beberapa kumpulan 2.Setiap kumpulan diedarkan satu sampul mengandungi (PUZZLE) dan mereka dikehendaki menyelesaikan puzzle tersebut. 3. Setiap kumpulan perlu menghantar wakil untuk menulis nama dan fungsi berdasarkan gambar tersebut. BBM   Bahan jahitan Nilai   Berusaha   Kreatif KB   Menjana idea Langkah 3 (10 minit) Menjawab soalan pada lembaran kerja 1. Guru mengagihkan lembaran kerja kepada setiap murid. 2. Murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan pada lembaran kerja yang disediakan mengikut masa yang ditetapkan. ABM   Lembaran kerja KB   Menjana idea Penutup (5 minit) Kognitif Rumusan isi pelajaran dan nilai-nilai murni Sosial Pujian atas hasil kerja murid   1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi pelajaran pada hari tersebut. 2. Guru memberi tepukan dan pujian kepada murid atas kerjasama yang diberikan. Nilai   Menghargai KKT   Kemahiran berfikir   Kecerdasan pelbagai
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks