RPH RBT 5T- 8. 1.docx

Pages 2
Views 13
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS : 5 TEKUN MASA : 9.40 – 10.40 am (60minit) TARIKH : 8.1.2018 TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 -2.2.3 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami manual. 2. Menyatakan
Transcript
  REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS : 5 TEKUN MASA : 9.40  –  10.40 am (60minit) TARIKH : 8.1.2018 TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI   STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara elektromekanikal berpandukan manual. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 -2.2.3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membaca dan memahami manual. 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. 3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul. RINGKASAN Murid membaca dan memahami manual dengan bimbingan guru. Nama, fungsi alatan tangan dan komponen yang terdapat dalam kit model didedahkan kepada murid. KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model. 2. Mengenal pasti nama, fungsi alatan dan komponen kit model. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Keusahawanan : Ek2   Boleh mendapat maklumat daripada sumber.   Kreativiti    Menghasilkan idea daripada pemerhatian Nilai murni    Yakin dan mematuhi peraturan BBM Kit model, manual, carta, alatan tangan. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set induksi Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan  jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini.  Langkah 1 Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. Guru membimbing murid membaca dan memahami manual kit model.  Langkah 2 Guru menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan tangan dengan betul. Langkah 3 Murid menamakan alatan tangan dan komponen kit model yang ditunjukkan oleh guru. Guru meminta murid memberikan beberapa contoh kegunaan komponen yang pernah dilihat pada persekitaran  Penutup Guru membuat rumusan pengajaran dengan memberi bandingan beberapa contoh kit model lain yang terdapat di pasaran. PENIILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan amali PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID Murid sudah mempelajari set binaan yang ada kesamaan dengan kit model semasa berada di tahap 1. REFLEKSI Objektif tercapai  _____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.  _____ Orang murid memerlukan bimbingan  _____________________________________________________   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks