rph PR.docx

Pages 6
Views 89
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
MANIKAYU PENGAKAP REMAJA 2018 PERJUMPAAN KALI KE 1 TARIKH HARI Rabu MASA 3.00 petang hingga 4.00 petang ( 1 jam) TEMPAT Kelas / Bilik Tayangan BILANGAN PELAJAR TOPIK / TAJUK IKHTIAR HIDUP Langkah / Aktiviti Alatan Ca
Transcript
  MANIKAYU PENGAKAP REMAJA 2018 PERJUMPAAN KALI KE 1   TARIKH HARI Rabu MASA 3.00 petang hingga 4.00 petang ( 1 jam) TEMPAT Kelas / Bilik Tayangan BILANGAN PELAJAR TOPIK / TAJUK IKHTIAR HIDUP Langkah / Masa Aktiviti Alatan Catatan Langkah 1 10 minit Istiadat Bendera Negaraku Doa Taklimat Pemimpin Bendera Jurulatih Pemimpin Langkah 2 20 minit Ikhtiar Hidup Pengenalan Ikhtiar Hidup Situasi Ikhtiar Hidup 5 Kemahiran Asas Ikhtiar Hidup i.   Perlindungan ii.   Makanan/ Air iii.   Pertolongan Cemas iv.   Isyarat v.   Api Tunjuk cara dan amali menghidupkan api tanpa menggunakan mancis. Bambu, batu, biduk    Pengertian ikhtiar hidup.      Memperkenal 2 kemahiran asas ikhtiar hidup      Amali menghidupkan api.   Langkah 3 20 minit Nyanyian 1.   Lagu-lagu Pengakap Buku Lagu Langkah 4 Istiadat Turun Bendera Pesanan Bersurai Pesanan untuk persiapan perjumpaan akan dating  –  bawa bahan (tepung).  Di Sediakan Oleh; MUHAMMAD IZZUDDIN BIN LINDANG Pemimpin Pengakap 79    MANIKAYU PENGAKAP REMAJA 2018 PERJUMPAAN KALI KE 2   TARIKH HARI Rabu MASA 3.00 petang hingga 4.00 petang ( 1 jam) TEMPAT Kelas / Bilik Tayangan BILANGAN PELAJAR TOPIK / TAJUK IKATAN & SIMPULAN Langkah / Masa Aktiviti Alatan Catatan Langkah 1 10 minit Istiadat Bendera Negaraku Doa Taklimat Pemimpin Bendera Jurulatih Pemimpin Langkah 2 20 minit i.Pelajar dipaparkan dengan gambar situasi perkhemahan, memancing, dan mendaki agar menarik perhatian pelajar terhadap topik yang akan diajar. ii.Guru bertanyakan apakah kemahiran-kemahiran yang penting dalam situasi yang disaksikan oleh pelajar. Slide / Video Langkah 3 20 minit Pengenalan i.Guru menerangkan  jenis-jenis tali  untuk membuat ikatan dan simpulan. ii.Guru menerangkan  jenis-jenis ikatan dan simpulan  serta fungsi dan peranannya mengikut keadaan. iv.Cara penjagaan tali  juga diterangkan oleh guru kepada pelajar. Tali, Slaid Jurulatih Pemimpin (*Kesemua maklumat ditayangkan menggunakan slaid dengan gambar-gambar menyokong perincian  penerangan oleh guru).   Langkah 4 20 minit Ikatan dan Simpulan: Manuk (Clove Hitch), Tindih Kasih (Bowline), Simpulan Rama-Rama (Buterfly), Buku Sila (Reef Knot) i.Pelajar dipaparkan dengan langkah-langkah membuat ikatan dan simpulan. Kemahiran ikatan dan simpulan Manuk, Tindih Kasih, Seraya dan Rama-Rama diberikan penekanan kerana ia merupakan kemahiran yang akan dipelajari.  MANIKAYU PENGAKAP REMAJA 2018 ii. Guru meminta pelajar menyalin menyalin fungsi ikatan dan simpulan dalam buku log mereka . Langkah 5 20 minit Aktiviti Berstesen (Buddy Sistem):  Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil dengan seorang bertindak sebagai Jurulatih mengajar tentang ikatan dan simpulan yang telah ditetapkan kepada rakan yang lain. i.Jurulatih mengulang semula sekiranya rakan tidak memahami cara membuat simpulan dan guru serta buddy sistem turut membantu kepada pelajar yang lemah. ii.Guru memilih pelajar untuk menilai tahap penguasaan jenis ikatan dan simpulan yang telah dipelajari. iii.Setelah pelajar berjaya menguasai kemahiran (tunjuk cara) tersebut, guru mengarahkan pelajar bertukar ke kemahiran ikatan dan simpulan seterusnya . Pelajar berkumpul dalam bentuk ladam kuda. Guru memantau kemajuan pelajar dan memberikan pengukuhan berkaitan fungsi dan peranan ikatan dan simpulan. Guru memberikan lembaran kerja berkaitan kemahiran ikatan dan simpulan yang dipelajari untuk diselesikan oleh pelajar di rumah sebagai pengukuhan pembelajaran. Langkah 6 Istiadat Turun Bendera Pesanan Bersurai Bendera Pesanan untuk persiapan perjumpaan minggu berikutnya. Di Sediakan Oleh; MUHAMMAD IZZUDDIN BIN LINDANG Pemimpin Pengakap 79  MANIKAYU PENGAKAP REMAJA 2018 PERJUMPAAN KALI KE 2   TARIKH HARI Rabu MASA 3.00 petang hingga 4.00 petang ( 1 jam) TEMPAT Kelas / Bilik Tayangan BILANGAN PELAJAR TAJUK / TOPIK IKATAN & SIMPULAN Langkah / Masa Aktiviti Alatan Catatan Langkah 1 10 minit Istiadat Bendera Negaraku Doa Taklimat Pemimpin Bendera Jurulatih Pemimpin Langkah 2 10 minit Langkah 3 20 minit Langkah 4 20 minit
Advertisements
Related Documents

pr.docx

Jul 30, 2018

PR.docx

Aug 1, 2018

RPH selasa.docx

Aug 2, 2018

PO PR.docx

Aug 4, 2018

rph latest.docx

Aug 14, 2018

PR.docx

Aug 22, 2018

PR.docx

Aug 23, 2018

PR.docx

Aug 27, 2018
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks