RPH BM Tahun 5

Pages 2
Views 71
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
RPH
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 Minggu / Hari / Tarikh:   Minggu : 24 / Khamis / 5 Julai 2018   2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran:   5 Bestari/ 11.30-12.30 t/hari / Bahasa Melayu   3 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD):   Tema :Patriotisme dan kewarganegaraan Standard Kandungan : 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Standard Pembelajaran : 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul.  4 Objektif Pembelajaran:   Pada akhir P&P murid dapat: 1.   Membaca dan memahami bahan puisi untuk memindahkan maklumat. 2.   Melengkapkan maklumat berdasarkan bahan puisi dengan betul. 5.   Aktiviti 1.   Wakil murid melafazkan puisi. 2.   Guru memberikan penerangan tentang puisi tersebut. 3.   Di dalam kumpulan, murid diminta mengenal pasti maksud dan maklumat yang terdapat pada puisi. 4.   Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru 5.   Murid membuat latihan di buku tulis. 6 Elemen Merentas Kurikulum (EMK):   Ilmu (Pend. Moral), Nilai : (kerjasama), EMK : (Kreativiti dan Inovasi), SB : (Tatabahasa), KBT: (Kooperatif) KP : (Interpersonal) 7 Bahan Bantu Belajar:   Buku tulis , buku teks, lembaran kerja 8 Penilaian PDP:   Murid dapat melengkapkan maklumat berdasarkan bahan puisi. 9 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah:    RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Advertisements
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks