RPH 1.1 Aras Tinggi

Pages 2
Views 0
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Mata pelajaran Pendidikan moral kelas 1 A Bidang Bidang Pengenalan Moral Standard kandungan 1.1 Konsep Moral Tajuk Rasuah Standard pembelajaran 1.1.2 1.1.3 Nilai    Rasional    Harga diri    Bertanggungjawab Objektif Pembelajaran 1.   Dapat membandingbezakan perlakuan baik, benar dan patut dalam isu rasuah 2.   Pelajar dapat menghuraikan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut terhadap gejala rasuah. 3.   Dapat melahirkan perasaan benci terhadap amalan rasuah. Elemen Merentas Kurikulum TMK, Kewarganegaraan global (Hidup beretika) Bahan Bantu Mengajar Video, LCD, komputer riba, Skrip lakonan Aktiviti P & P Perkembangan Pembelajaran Aktiviti P&P Catatan Induksi 1.   Guru menayangka video berkaitan dengan kes rasuah. 2.   Pelajar disoal dengan contoh soalan seperti berikut :    Apakah yang anda dapat perhatikan dalam tayangan video tersebut?    Apakah perasaan anda apabila melihat gambar-gambar tersebut?    Pernahkah anda membaca atau menonton rancangan televisyen berkaitan isu rasuah?    Pada pendapat anda, adakah perbuatan rasuah itu baik, benar atau patut? TMK Tayangan video Kelestarain Global (KG) Perkembangan 1.   Guru membahagikan pelajar ke dalam 5 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang pelajar. 2.   Guru memberikan situasi yang berbeza untuk kumpulan masing-masing.    Anda selaku polis trafik dan menahan penunggang motorsikal yang tidak memakai topi keledar, penunggang sebut cuba Kertas A4 Perbincangan (Koperatif) Kewarganegaraan global (Sistem dan kehidupan bermasyarakat)  memberikan rm50 sebagai sogokan.    Anda sebagai pegetua sekolah, saudara anda memberikan sebuah peti sejuk untuk mendapatkan tender kantin sekolah.    Anda sebagai hakim yang mengadili kes pecah rumah. Pihak pesalah memberikan cek bernilai Rm2000 untuk mempengaruhi keputusan anda.    Anda sebagai pengawai penguatkuasa Majlis Perbandaran telah ditawarkan jam tangan berjenama untuk mendapatkan perlepasan barangan seludup.    Anda sebagai Pengurus Sumber Manusia sebuah syarikat terkenal, salah seorang daripada calon yang ditemu duga ialah ahli keluarga anda sendiri telah memberikan tiket pelancongan kepada anda untuk mendapatkan jawatan yang ditawarkan. 3.   Pelajar diminta menyediakan satu skrip lakonan yang berkaitan dengan situasi kes rasuah selama 15 minit. 4.   Pelajar melakonkan kejadian kes rasuah dengan berdasarkan skrip masing-masing. Lakonan Penilaian 1.   Guru meminta pelajar untuk memberikan pendapat mereka tentang perlakuan yang dilakonkan sama ada baik , benar dan patut. 2.   Pelajar menhuraikan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut. 3.   Guru mengulas dan membuat rumusan tentang aktitivi yang telah dilakukan. 4.   Guru menegaskan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut. Kewarganegaraan global -hidup beretika Perkongsian idea (Kolaboratif) Harga diri Refleksi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks