reka bentuk industri.docx

Pages 7
Views 0
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  REKABENTUK INDUSTRI 1. Definisi Rekabentuk. REKA 1. Membuat sesuatu ciptaan 2. Baru (ilham, kajiselidik) 3. Lama (memperbaharui) BENTUK 1. Menggunakan sains dan matematik 2. Proses kejuruteraan 3. Ekonomi. 2. Sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pereka Kreatif Mempunyai kebolehan menghasilkan produk baru & idea-idea asai serta barangan asal. (Mungkin berguna dan mungkin tidak berguna.) Inovatif Mempunyai kebolehan memperkenalkan sesuatu yang baru seperti idea-idea baru, cara-cara baru (selalunya berguna untuk semua). Ciri-ciri Rekabentuk yang baik Sesuatu rekabentuk yang baik ialah suatu produk yang dapat:  1. Berfungsi dengan baik dan cekap. 2. Sangat ekonomikal dalam lingkungan kekangan yang dikenakan. 3. Kekangan dalam rekabentuk 1. Kekangan adalah merupakan suatu aturan yang terpaksa dipatuhi. Diantara kekangan utama dalam rekabentuk kejuruteraan adalah: a). Kos b). Keboleharapan (reliability). c). Keselamatan. d). Prestasi. e). Kehendak akta kilang dan jentera. f). Pertimbangan sosiologi. g).Pencemaran h). Penggunaan tenaga. 4. Kategori pengasilan rekabetuk 1. Rekabentuk yang telah wujud atau dikatakan ‘redesign’ di mana perubahan-perubahan kecil dibuat pada saiz, bentuk, bahan bagi mengatasi masalah pengeluaran dan prestasi. Kerja-kerja rekabentuk seperti ini banyak dilakukan di kilang-kilang terutama di bahagian R&D. 2. Mengguna atau megambil rekabentuk sediaada dan direka supaya beroperasi dlm keadaan sekeliling yang berbeza atau beroperasi dlm bentuk yang lain. Selalunya perbezaan amalah besar dari asal.   3. Rekabentuk sesuatu yang baru, rekabentuk tersebut adalah sesuatu yang dicipta dan ia tiada sebelumnya. Rekabentuk seperti ini adalah sesuatu kerja yang sangat memerlukan pengalaman dan kreativiti pereka. Ia juga banyak menimbulkan masalah yang perlu kepada penyelesaian. Pertimbangan inovasi, kerja-kerja prototaip dan ujikaji yang banyak diperlukan pada peringkat ini. 5. Jenis-jenis Rekabentuk Kejuteraan 1. Rekabentuk Kejuruteraan mekanikal terbahagi kepada: a).Rekabentuk Komponen b).Rekabentuk Sistem c).Rekabentuk Produk Industri / Pengeluaran a) Rekabentuk Komponen  1. Rekabentuk komponen memerlukan prestasi yang terperinci 2. Kajiselidik dan analisis perlu dibuat seperti analisis daya, tekanan ricihan, tegasan dan sebagainya 3. Setiap rekabentuk selalunya akan berakhir dengan rekabentuk yang hamper serupa Contohnya: bol, bush, giar, pemelowap, pemampat dan sebagainya b) Rekabentuk Sistem  1. Dalam rekabentuk sistem, ia merupakan sebuah bidang yang luas bagi menentukan prestasi. 2. Ia juga memerlukan analisis dan kajiselidik yang terperinci.  3. Secara keseluruhan rekabentuk sistem yang direka oleh berbagai pereka akan mempunyai bilangan komponen yang sama tetapi setiap komponen yang mempunyai fungsi yang sama akan beroperasi secara berlainan. Contohnya: sistem penyaman udara dan sebagainya .   c) Rekabentuk produk industri / pengeluaran 1. Memerlukan prestasi secara kasar 2. Analisis dan kajiselidik adalah bergantung kepada keperluan. 3. Terdapat berbagai rekabentuk dan juga penampilan walaubagaimanapun fungsinya sama / mungkin operasi dan prestasinya berbeza. Contohnya: pembuka tin, pemerah jus buah-buahan, kerusi roda dan sebagainya. 6. Proses-proses dalam rekabentuk  1. Rekabentuk merupakan suatu aktiviti yang melibatkan berbagai disiplin. 2. Bidang rekabentuk melibatkan berbagai-bagai bidang seperti elektronik, mekanikal, senireka, bahan dan sebagainya. 3. Sebagai contoh, kita lihat sebuah komputer, disiplin yang terlibat dalam menghasilkan sesebuah komputer adalah kejuruteraan mekanikal, perisian, elektronik, senireka dan ergonomik. 4. Disiplin-siplin yang disebutkan perlu bergabung dan berinteraksi untuk menghasilkan satu rekabentuk yang baik. 5. Adalah mustahil untuk berjumpa dengan seorang pereka yang boleh menguasai semua bidang. 6. Rekabentuk bukanlah satu proses atau aktiviti yang terhasil secara spontan atau tiba-tiba, sebaliknya ia adalah aktiviti yang melibatkan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks