Rancangan-Perniagaan

Pages 30
Views 5
of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Mata Pelajaran : Perniagaan Kod Mata Pelajaran : 3776 Tajuk : Profil Perniagaan Disediakan oleh : Melvin Raj A/L Ealumalai  Nombor Kad Pengenalan : 03031801-01-1007   Angka Giliran : Disediakan untuk: Pn:Kalaivani Tarikh penghantaran: 20   September 2019    ISI KANDUNGAN Bahagian 1 : Pengenalan Bahagian 2 : Tujuan Perniagaan Bahagian 3 : Latar Belakang Perniagaan Bahagian 4 : Latar Belakang Pemilik Bahagian 5 : Lokasi Projek Bahagian 6 : Rancangan Pemasaran Bahagian 7 : Rancangan Pengeluaran/ Operasi Bahagian 8 : Rancangan Organisasi Bahagian 9 : Rancangan Kewangan Bahagian 10 : Jadual Perlaksanaan Projek Bahagian 11 : Rumusan  1.0   PENGENALAN Kedai gunting rambut Barbacita  merupakan sebuah perniagaan yang di tubuhkan bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan menggunting rambut. Kedai kami menerima semua lelaki sahaja tanpa mengira umur atau bangsa. Premis perniagaan ini terletak   Skudai - Pontian Highway, Bandar Baru Kangkar Pulai dan berkeluasan 143 meter persegi yang mampu memuatkan seramai 4 pelanggan. Kedudukannya amat strategic kerana ianya berhampiran dengan kawasan perumahan dan institusi pengajian tinggi. Oleh itu, perniagaan ini berpontensi untuk mendapat sambutan daripada kalangan penduduk- penduduk setempat serta pelajar-pelajar IPT. Idea penubuhan ini tercetus apabila kami melihat perniagaan seperti ini jarang ada di sekitar kawasan perumahan di sini. Oleh yang demikian, kami telah mendapat idea ini untuk membukanya di sini bagi memudahkan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan ini.  2.0   TUJUAN PERNIAGAAN Tujuan kertas kerja perniagaan ini disediakan adalah seperti berikut    Tujuan untuk mendapatkan pinjaman ialah untuk menyakinkan pihak-pihak tertentu, contohnya  bank yang membiayai projek yang dirancangkan dan menunjukkan bahawa projek tersebut berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan.    Modal Sendiri RM 40,000    Modal Pinjaman RM 65,000    Sumber Pembiayaan daripada bank Maybank    Alasan memohon pinjaman ialah untuk membeli bahan mentah, membayar sewa dan alatan  pejabat    Faktor memilih bank Maybank ialah kadar faedah atas pinjaman amat sedikit iaitu dari 11.63% setahun
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x