Produktblad - Hemvaruhuset.se

Pages 13
Views 2
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
passad multi ® I N SWE E I N SWE Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje www.pax.se EN ã MA User and Installation guide EN A ã M D…
Transcript
passad multi ® I N SWE E I N SWE Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje www.pax.se EN ã MA User and Installation guide EN A ã M D Bruks- och monteringsanvisning D E D D fläkt - fan - vifte - puhallin Innehållsförteckning Tillbehör Illustrationer [insida vänster + höger utvikssida] Till Användaren För Installatören I II III + IV Tillbehör / Accessories / TilbehØr / lisÄTArViKKeeT 2-3 4-5 Garantivillkor Med eller utan självdrag - illustrationer Tekniska data 18 19 www.pax.se Kallrasspjäll / Backdraught shutter Kaldrasspjeld / Takavedonestin Contents Accessories Illustrations [inside left + right-hand foldout] To the user For the installer I II III + IV 6-7 8-9 Warranty conditions With or without natural draught - illustrations Technical data 18 19 www.pax.se Innholdsfortegnelse Tilbehør Illustrasjoner (innside venstre og høyre utside) I II III + IV Til forbrukeren For installatøren 10 - 11 12 - 13 Garantivilkår Med eller uten selvtrekk – illustrasjoner Tekniske data 18 19 www.pax.se Sisällysluettelo Lisätarvikkeet Piirroskuvat [taita esiin vasemmalta ja oikealta] I II III + IV Käyttäjälle Asentajalle 14 - 15 16 - 17 Takuuehdot Kuvat asennusvaihtoehdoista Tekniset tiedot 18 19 Täckplatta / Cover plate Dekkplate / Asennuslevy Distansram / Assembly frame Distanseramme / Korokekehys Yttervägsgaller / Exterior wall grating Ytterveggsgitter / Ulkoseinäritilä Vindskyddshuv / Windbreaker hood Vindskyddshette / Tuulisuoja Väggrör / Wall duct Veggrør / Seinäputki Överluftsdon / Transfer air device Overluftsventil / Siirtoilmaritilä www.pax.se I II E A1 A E2 F F3 A3 E1 1 0 A2 F1 F2 B G H H1 J III K IV L Grundventilationsläge – PAX passad multi är leveransinställd för ständig drift på ett grundvarvtal (läge 1), och framkallar på så vis nyttig kontinuerlig grundventilation som påverkar inneklimatet positivt i hela bostaden. Viktigt! Meddela din elinstallatör innan installation om du önskar denna funktion av-aktiverad. Läs noga igenom denna anvisning och garantivillkoren innan användning. PAX passad multi är anpassad för fast installation och ska installeras av behörig elektriker. Närvaro- och ljussensor – med automatisk eftergångstid Automatisk impuls till forcering alt. start, när någon rör sig i närvaroområdet (se skiss sid 19) eller vid hastig ljusförändring. Fläkten arbetar i läge 2 under 15 min (eftergångstid). Därefter varvar fläkten ned till läge 1 (grundflöde). alt. stannar. Om IR-sensorn registrerar ny ”närvaro” forcerar/ startar fläkten igen efter 10 sekunder . På sidan ”III” hittar du samtliga illustrationer som det finns hänvisning till i texten. Vik ut sidan åt vänster så har du illustrationerna synliga när du läser bruksanvisningen. Tack för aTT du valde en PaX fläkT – originaleT! Frånluftsfläkten PAX passad multi är främst avsedd för förstärkning av frånluftflöde i bostäder* med självdragsventilation. Den är anpassad för montage i våtutrymmen (WC/bad/ dusch/tvättstuga) och kan monteras i kanaler både med och utan naturligt självdrag**. Fläkten är avsedd för användning i ett temperaturområde 5°– 35°C. Om fläkten monteras i ett kallt utrymme, eller om den inför installation förvarats kallt, kan den uppfattas som trög vid första uppstart. Då fläkten uppnått arbetstemperatur erhålls full normalfunktion. Säkerställ att luft kommer in i badrummet genom t.ex. en större dörrspalt eller med tillbehöret PAX Överluftsdon. För att säkerställa fläktens funktion och kapacitet rekommenderas PAX originaltillbehör (se sid. II). * I första hand villor/fritidshus men kan också användas i flerfamiljshus med separata, korta ventilationskanaler. ** Med självdrag menas luft som leds genom ventilationskanaler uppåt och ut ur huset (se sid. 19). Uppkomst av naturligt självdrag fordrar att inomhusluften är varmare (och därmed lättare) än utomhusluften. Naturligt självdrag framkallas därför starkast under vintern. Om temperaturskillnaden (inne/ute) är liten eller ingen alls, minskar eller uteblir det naturliga självdraget. Huset blir på så vis ofta dåligt ventilerat under den varma årstiden. Beskrivning av auTomaTiska funkTioner/drifTlägen PAX passad multi har en unik funktion som helt automatiskt aktiverar optimalt driftläge. Fläkten är helt fri från reglage, vilket innebär att du alltså inte behöver göra några inställningar själv. Fläkten har tre olika fasta varvtalslägen, som var för sig är anpassade till olika driftlägen: Läge 1: Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation) Läge 2: Mellanhögt varvtal (aktiveras via närvarosensor) Läge 3: Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare) 2 till användaren För att undvika kallras vid montering i kanaler som saknar naturligt självdrag** (t.ex. genom yttervägg), är PAX passad multi leveransinställd för drift med kontinuerligt lågt varvtal, och skapar därmed ett ständigt grundventilationsflöde. Om fläkten endast önskas med på- och avfunktion, kan grundventilationsflödet väljas bort i samband med installationen. I det läget kan fläkten förses med tillbehöret PAX passad kallrasspjäll, förutsatt att annat ventilationssystem sköter byggnadens grundventilation. (Notera att tillbehöret kallrasspjäll ej kan kombineras med fläktfunktionen grundventilationsläge.) OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag. ***Kan under vissa delar av året innebära att fläkten arbetar oavbrutet under lång tid, vilket är bra för såväl byggnad som för de som nyttjar den. (Fuktnivå som överstiger 70% RH, upplevs som obehaglig och är samtidigt grogrund för mögel). till användaren Fläkten passar för kanaldimensioner Ø eller 100 – Ø 140 mm. Vid större kanaldimensioner (upp till Ø 160 mm) används tillbehöret PAX täckplatta. För att inte störa/eller störas av, övrig ventilation, ska PAX passad multi alltid monteras i en egen separat kanal. Se till att det är fri passage i luftkanalen. Undvik insektsnät, filter och annat som kan hindra luftpassagen. För att undvika kondens i självdragskanaler (vintertid), måste dessa vara isolerade om de passerar genom ouppvärmda utrymmen, t.ex. kallvind. Fuktautomatik – En inbyggd fuktsensor mäter kontinuerligt rummets fuktnivå, och ger fläkten automatisk impuls till forcering alt. start vid hastig höjning av fuktnivån i rummet (t.ex. vid duschning). Fläkten arbetar därefter i läge 3 till dess att rummets fuktnivå återställts. Därefter varvar ned till läge 2 (närvaro) eller läge 1 (grundflöde), alt. stannar fläkten. I de fall fuktnivån i rummet överstiger 70% RH*** arbetar alltid fläkten på läge 3. Vädringsfunktion – Om fläkten har varit helt inaktiv i minst 24 timmar startar den automatiskt (läge 3) och är i drift under 30 minuter med 6 timmars intervall (m.a.o. 4 X 30 min = 2 h per dygn). Vädringsfunktionen är aktiv till dess att fläkten får en impuls via fukt- alt. närvarosensorn. OBS! För att Vädringsfunktion ska aktiveras fordras att grundventilationsläge väljs bort vid installationen. Manuell start via strömbrytare med eftergångstid 15 min Fläkten kan kopplas för manuell forcering/start via en separat strömbrytare eller via rummets belysningsströmbrytare. När brytaren slås till forcerar/startar fläkten (läge 3). När brytaren stängs av fortsätter fläkten arbeta i 15 minuter (eftergångstid). När eftergångstiden passerat varvar fläkten ned till läge 2 (närvaro) eller läge 1 (grundflöde), alt. stannar . Allpolig brytare (se fig A3) - Läs mer på sid 5. rengöring För att fläkten ska behålla funktion och kapacitet måste den rengöras minst två gånger per år, oftare vid behov. ã Bryt strömmen fram till fläkten före rengöring. ã Lyft motorenheten ur ramstycket (se figur A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2). ã Rengör öppningen, kanalen och motorenheten med en fuktad trasa (vid behov kan ett milt diskmedel användas). ã Vingen kan rengöras på plats. Om vingen är mycket smutsig kan du ta loss den genom att dra den rakt ut (se figur B). Därefter kan den diskas och sköljas. (Undvik rost genom att låta vingen torka innan den monteras tillbaka på motoraxeln.) ã Lösningsmedel får inte användas på fläkten. ã Fläkten får inte doppas i eller spolas med vatten. miljö Kasserad fläkt lämnas som elektronikskrot till återvinningscentralen. Tekniska daTa och info Läs mer på www.pax.se 3 Fäst ramdelen mot underlaget med de fyra skruvarna (se figur F). De inre hålen (F1) har samma hålbild som fläktarna i PAX 200-serien, vilket underlättar ett byte till en PAX passad. De yttre hålen (F2) används om kanalstorlek begränsar utrymmet för stabil infästning. (Vid bristfälligt utrymme för skruvinfästning, rekommenderas montage av originaltillbehör PAX täckplatta alt. PAX distansram, se sid II.) Glöm inte skruven (F3) under kopplingsplinten. Den används för att planjustera fläkten mot underlaget så att vingen centreras i ramstycket. Läs noga igenom denna anvisning och garantivillkoren innan installation. PAX passad multi är anpassad för fast installation och ska installeras av behörig elektriker. Vik ut sidorna ”III” och ”IV” åt vänster resp. höger så har du samtliga illustrationer synliga när du läser bruks- och monteringsanvisningen. Anslut enligt kopplingsschema, läs nedan under rubriken Inkoppling. Tack för aTT du valde en PaX fläkT – originaleT! Var noga med att kåpan ”klickar” i ordentligt när den monteras på ramdelen (figur L). Drag fast skruven (E1). Sätt tillbaka motorenheten i ramstycket. Frånluftsfläkten PAX passad multi är främst avsedd för förstärkning av frånluftflöde i bostäder (se sid 2*) med självdragsventilation. Den är anpassad för montage i våtutrymmen (WC/bad/dusch/tvättstuga) och kan monteras i kanaler både med och utan naturligt självdrag (se sid 2*). Fläkten är avsedd för användning i ett temperaturområde 5°– 35°C. Om fläkten monteras i ett kallt utrymme, eller om den inför installation förvarats kallt, kan den uppfattas som trög vid första uppstart. Då fläkten uppnått arbetstemperatur erhålls full normalfunktion. insTallaTion Lyft motorenheten ur ramstycket (se figur A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2). Tag bort kåpan från ramdelen (se figur E) genom att lossa skruven (E1). Innanför kåpan sitter kopplingsplinten (E2). Fläkten placeras i valfri position. För installatören För att undvika kallras vid montering i kanaler som saknar naturligt självdrag** (t.ex. genom yttervägg), är PAX passad multi leveransinställd för drift med kontinuerligt lågt varvtal, och skapar därmed ett ständigt grundventilationsflöde. Om fläkten endast önskas med på- och avfunktion, kan grundventilationsflödet väljas bort i samband med installationen. I det läget kan fläkten förses med tillbehöret PAX passad kallrasspjäll, förutsatt att annat ventilationssystem sköter byggnadens grundventilation. (Notera att tillbehöret kallrasspjäll ej kan kombineras med fläktfunktionen grundventilationsläge.) OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag. inkoPPling För installatören Fläkten passar för kanaldimensioner Ø eller 100 – Ø 140 mm. Vid större kanaldimensioner (upp till Ø 160 mm) används tillbehöret PAX täckplatta. För att inte störa/eller störas av, övrig ventilation, ska PAX passad multi alltid monteras i en egen separat kanal. Se till att det är fri passage i luftkanalen. Undvik insektsnät, filter och annat som kan hindra luftpassagen. För att undvika kondens i självdragskanaler (vintertid), måste dessa vara isolerade om de passerar genom ouppvärmda utrymmen, t.ex. kallvind. Sätt tillbaka fläktdelen i väggramen, då kommer fläkten att starta automatiskt och gå i minst 10 sekunder. Enligt standarden för hushållsprodukter, EN60 335-1, ska dessa kunna brytas från elnätet. Därför är PAX passad multi försedd med PAX allpoliga brytare M (se även sid III, fig A3). Vid alla elarbeten på produkten måste inkommande spänning brytas. Fläkten är leveransinställd med funktioner för grundventilation, automatisk forcering/start vid förhöjd fuktnivå och närvarosensor. Dessutom förberedd för vädringsfunktion i det fall grundventilation väljs bort. (se funktionsbeskrivning sid 2-3). Förberedd för forcering/start via manuell strömbrytare. Kontrollera med användaren vilka funktioner nedan förutom S1 som önskas, se även sid 2-3. ã S1: kontinuerlig drift i grundventilationsläge, fuktsensor och närvarosensor (IR/ljus) med 15 min eftergångstid. OBS! kallrasspjäll kan ej kombineras med grundventilationsläge. ã S2: som S1 utan aktiv grundventilation, men med vädringsfunktion. ã S3: som S1 samt forcerad eftergångstid 15 minuter över strömbrytare. OBS! kallrasspjäll kan ej kombineras med grundventilationsläge. ã S4: som S3 utan aktiv grundventilation, men med vädringsfunktion. Fläkten är avsedd för 230V AC (± 10%) ~50Hz. Dubbelisolerad, ska inte skyddjordas. S S1 S2 S3 S4 Bifogad packning (se figur G) består av tre delar, tätning, manschett och kabelgenomföring. Dessa delas från varandra. Montera tätningen (se figur H), observera att tätningen också fungerar som en genomföring för skruvarna. Vid dold elanslutning monteras kabelgenomföringen i någon av de tre utslagsöppningarna (H1). Använd kabelgenomföringen även vid utanpåliggande elanslutning. En brytdel i kåpan tas då bort (se figur J). Manschetten är avsedd för tätning vid takmontering, Ø 100 rör (se figur K). 4 OBS! Inkoppling av fas (L) och nolla (N) sker på 2-polsplinten. Denna bruks- & monteringsanvisning lämnas till användaren (brukaren) efter att installationen är klar. 5 Basic ventilation mode – The PAX passad multi is set at the factory to run constantly at a basic speed (setting 1), so that it produces beneficial continuous basic ventilation which has a positive effect on the indoor climate in the entire house. Important: Let your electrical installer know before the fan is installed if you want this function deactivated. Before using the fan, carefully read these instructions and the warranty conditions. PAX passad multi is designed for fixed installation and must be installed by a qualified electrician. Presence and light sensor – with automatic timer function Automatic impulse o forced flow or start, when someone moves in the vicinity area (see sketch on page 19) or if the light level changes rapidly. The fan runs in setting 2 for 15 minutes (timer function). The fan then switches to setting 1 (basic flow) or stops. If the IR sensor registers a new “presence”, the fan forces/starts again after 10 seconds. All the illustrations referred to in the text can be found on page “III”. Fold the page out to the left so that you can see the illustrations while reading the user guide. Thank you for choosing a PaX fan – The original! The PAX passad multi exhaust fan is designed primarily to boost the air flow in houses* with natural draught ventilation. It is suitable for installation in wet rooms (WC/bath/shower/laundry) and can be installed in ducts with and without natural ventilation**. Automatic humidity control – A built-in humidity sensor continuously measures the humidity level in the room and automatically signals the fan to start/force if the humidity in the room increases rapidly (for example if someone uses the shower). The fan then runs at setting 3 until the humidity in the room is restored to the normal level. The fan then switches to setting 2 (presence) or setting 1 (basic flow), or it stops. When the humidity in the room is above 70% RH***, the fan always runs in setting 3. The fan fits ducts with a diameter of Ø or 100 – Ø 140 mm. For larger ducts (up to 160 mm diameter) the PAX cover plate (accessory) must be used. To ensure that the PAX passad multi does not affect other ventilation systems and is not affected by them, the fan must always be installed in its own duct. Make sure that the duct is clear of obstructions. Avoid insect mesh, filters and other objects that may obstruct the flow of air. To prevent condensation in natural draught ducts (in winter), the ducts must be insulated where they pass through unheated areas such a cold attics. Make sure that air can enter the bathroom, for example through a large gap at the door or by using the PAX transfer air unit (accessory). We recommend the use of genuine PAX accessories (see page II) to ensure that the fan works properly and delivers the correct capacity. * ** Primarily detached houses and holiday homes, but can also be used in multi-dwelling buildings with separate, short ventilation ducts. With natural draught ventilation, air is carried upwards through ventilation ducts and out of the building (see page 19). For natural draught ventilation to work, the air inside the building must be warmer (and therefore lighter) than the air outside. Natural draught ventilation therefore works best during the winter. Natural draught ventilation will be reduced or absent if the temperature differential (inside/outside) is small or non-existent. For this reason, buildings are often poorly ventilated when the weather is warm. descriPTion of auTomaTic funcTions/oPeraTing modes PAX passad multi includes an unique functionality that automatically ac
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x