prisliste kavringen brygge 1

Pages 3
Views 4
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PRISLISTE KAVRINGEN BRYGGE 1 Mulighet for kjøp av p-plass Etasje Leil. nr. Rom BRA P-rom Balkong areal 2 2 2 2 2 74-2-1 74-2-2 74-2-3 74-2-4 74-2-5 2 3 3 3 2…
Transcript
PRISLISTE KAVRINGEN BRYGGE 1 Mulighet for kjøp av p-plass Etasje Leil. nr. Rom BRA P-rom Balkong areal 2 2 2 2 2 74-2-1 74-2-2 74-2-3 74-2-4 74-2-5 2 3 3 3 2 49 87 71 60 39 49 82 68 58 39 7,4 12,3 11,6 10,1 6,8 nei ja ja ja nei SOLGT 7 850 000 SOLGT 4 450 000 SOLGT 3 3 3 3 3 74-3-1 74-3-2 74-3-3 74-3-4 74-3-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 7,5 12,9 11,8 13,6 7,1 nei ja ja ja nei 3 650 000 8 050 000 6 500 000 SOLGT 3 250 000 4 4 4 4 4 74-4-1 74-4-2 74-4-3 74-4-4 74-4-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 7,9 14 9,7 13,5 6,6 nei ja ja ja nei 3 750 000 8 250 000 6 650 000 SOLGT 3 350 000 5 5 5 5 5 74-5-1 74-5-2 74-5-3 74-5-4 74-5-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 7,4 14 11,9 12,7 6,9 nei ja ja ja nei 3 850 000 8 400 000 6 750 000 SOLGT 3 450 000 6 6 6 6 6 74-6-1 74-6-2 74-6-3 74-6-4 74-6-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 6,7 12,9 10,6 11 7,2 nei ja ja ja nei SOLGT 8 550 000 6 850 000 SOLGT SOLGT 7 7 7 7 7 74-7-1 74-7-2 74-7-3 74-7-4 74-7-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 7,3 12,8 10,8 11,4 7,9 ja ja ja ja ja SOLGT 8 700 000 6 950 000 SOLGT SOLGT 8 8 8 8 8 74-8-1 74-8-2 74-8-3 74-8-4 74-8-5 2 3 3 3 2 49 87 70 60 39 49 81 67 57 39 6,7 13,7 11,5 10,8 7,1 ja ja ja ja ja SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT Pris BETALINGSBETINGELSER: 10 % av kjøpesummen forfaller innen 14 dager fra signering av kontrakt. De resterende 90 % innen overtagelse. Det tas forbehold om tilfredsstillende kredittvurdering gjennom Handelsbanken. PARKERINGSPLASS: De fleste leiligheter har mulighet til å kjøpe rett til parkeringsplass i parkeringshus på Tjuvholmen. Se egen kolonne. Rett til p-plass kan kjøpes for kr. 550.000,-. Kjellerboder og terrasser/balkonger inngår ikke i beregningen. Kjøper er innforstått med at arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og følgelig foreløpige. OMKOSTNINGER: Dokumentavgift til staten: 2,5% av tomteverdien som utgjør kr 11 000,- pr BRA kvm. (for 60 kvm utgjør dette kr 16.500,-). Tinglysningsgebyr skjøte: kr 1 548,-. Tinglysningsgebyr for evt. pantobligasjon: kr 1 935,- pr stk. Pantattest: kr 172,- pr. stk. Omkostninger betales ved overtagelse. Antall kvadratmeter pr. rom, balkong og terrasse og vindusinndeling kan variere fra plantegningene etter at endelig detaljprosjektering er gjennomført. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. FORBEHOLD: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser uten forvarsel for alle usolgte leiligheter. I tillegg må kjøper påregne å innbetale andel driftskapital for oppstart av sameiet, tilsvarende ca 3 mnd fellesutgifter. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. FELLESUTGIFTER: Andel fellesutgifter er stipulert til ca. kr. 45,- pr. BRA kvm pr. mnd. Utgiftene dekker bl.a. varmtvann og oppvarming, kabel-TV, kommunale avgifter, forsikring av bygget, forretningsfører samt generell drift av sameiet. Andel fellesutgifter for parkeringsplass er stipulert til ca. kr 260,- pr. mnd. HVITEVARER: Det leveres integrerte hvitevarer (kjøl/frys, komfyr og oppvaskmaskin). Balkong: Areal på balkongene varierer i de enkelte etasjer. Se prislisten og kontraktstegningen for den enkelte leilighet. TILVALG: Selger utarbeider en tilvalgsmeny som kjøper vil få tilsendt senere. Det vil kun bli mulig å gjøre tilvalg i en tidsbegrenset periode. Innbetaling for tilvalg vil utgjøre 50 % ved bekreftet skriftlig bestilling og resterende ved overtagelse. AREAL: Bruksareal (BRA) er avrundet og er regnet etter reglene i NS 3940 og er alt areal som ligger innenfor boligens omsluttende vegger inkl. garderobe/bod. BRA vil angi et større areal enn primærrom (P-ROM). Primærrom (P-ROM) er BRA fratrukket innvendig bod/garderobe og sjakter. Det tas forbehold om endelig offentlig byggesaksgodkjenninger for Kavringen brygge 1 og detaljer rundt utbyggingen. Det gjøres oppmerksom på videre planlagt utbygging på området av samme karakter. Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet Tjuvholmen også etter at innflytting har funnet sted. Dersom det er avvik mellom endelig prosjektbeskrivelse og tegninger i prospektet er det den endelige prosjektbeskrivelsen som gjelder. Den videre detaljprosjekteringen kan medføre mindre endringer som er nødvendige eller hensiktsmessige. Disse endringene skal ikke redusere den beskrevne standard i leilighetene. Perspektivtegninger, 3D illustrasjoner, skisser og modeller av prosjektet er kun illustrative, og det kan derfor forekomme avvik. Det gjøres oppmerksom på at videresalg av kontrakt eller annen form for overdragelse, ikke tillates før overtagelse. Det tas forbehold om feil i prislisten. 19.09.2011
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x