PPT BM K2 2019

Pages 5
Views 2
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1 SULIT 02/2 LEMBAGA PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN LOK YUK, KUDAT PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA BAHASA MELAYUKERTAS 2 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.  Kertas peperiksaan ini mengandungi Dua  bahagian; Bahagian A  dan BahagianB . 2.  Calon mesti menjawab soalan dalam Bahagian A  dan satu  soalan daripada Bahagian B. 3.  Bagi Bahagian B, tiga soalan disediakan. Calon perlu memilih satu soalan sahaja. Tulis karangan di dalam ruangan jawapan yang disediakan.Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama: Bahagian AMarkah PenuhMarkah DiperolehA 10 B 30 Jumlah 40NAMA:_________________________________________________________________________ KELAS: ________________________________________________________________________ SULIT [Lihat halaman sebelah]  2 SULIT Disediakan oleh, ____________________  PN. NOR ARSHIHA ISHAK  Guru Bahasa MelayuSMJK Lok Yuk, KudatDisemak oleh, CIK NOORLIYANA JAPAR  Ketua Panitia Bahasa MelayuSMJK Lok Yuk, KudatDisahkan oleh, ____________________  PN. JANET MANGALIS Ketua Bidang BahasalSMJK Lok Yuk, Kudat Kertas peperiksaan ini mengandungi 4 halaman bercetak termasuk muka hadapan © 2019 Hak Cipta SMJK Lok Yuk, Kudat. BAHAGIAN A [10 Markah] 30 Minit  Lihat gambar di bawah ini dengan telitinya .  Berdasarkan maklumat yang disediakan,tulis sebuah karangan pendek    tentang manfaat daripada aktiviti yang dilakukanuntuk mengisi masa lapang yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________ SULIT [Lihat halaman sebelah]  3 SULIT _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________ BAHAGIAN B [30 Markah] 30 Minit Pilih satu  daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan.Tema: TEKNOLOGI 1.Telefon pintar telah mendapat sambutan luar biasa dalam kalangan masyarakatMalaysia.Bincangkan kebaikan telefon pintar.2.Kemudahan Internet di tempat anda sering mengalami gangguan. Selaku wakil penduduk taman, anda dikehendaki menulis surat kepada pihak yang berkenaan.Tulis surat itu dengan lengkap.3.Tulis satu karangan yang diakhiri dengan perenggan yang berikut.  Hampir sebulan aku terlantar di hospital. Doktor menasihatkanku supaya banyak berehat. Aku berjanji akan mengurangkan ketagihan Internet. _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  SULIT [Lihat halaman sebelah]  4 SULIT  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  _____________________________________________________________________  SULIT [Lihat halaman sebelah]
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks