Perlembagaan Kelab 2019

Pages 5
Views 2
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   PERLEMBAGAAN NAMA BADAN BERUNIFORM / KELAB PERSATUAN/ KELAB PERMAINAN  _____________________________________________________________ SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG DUBLIN 09700 KARANGAN, KEDAH. PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-peraturan (Perlembagaan) Kelab Persatuan/ Badan Beruniform _________________________________________________yang selepas ini disebut sebagai “persatuan” sahaja.   PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT a.   Nama Persatuan : ________________________________________ Sekolah Kebangsaan Ladang Dublin b.    Alamat : Sekolah Kebangsaan Ladang Dublin 09700 Karangan, Kedah. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap murid untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. PERATURAN 3 OBJEKTIF 3.1 Supaya ahli lebih terpimpin dalam menimba ilmu dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 3.2 Ahli-ahli akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi PERATURAN 4 KEAHLIAN 4.1 Dibuka kepada murid tahun 4 ,5 dan 6 sekolah ini. 4.2 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.    PERATURAN 5 GURU PENASIHAT 5.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 5.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. PERATURAN 6 : AHLI JAWATANKUASA 6.1 Dilantik semasa mesyuarat agung. 6.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa. 6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. 6.4 Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 6.5 Ahli jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat. 6.6 Ahli jawatankuasa persatuan hendaklah terdiri:- 6.6.1 Pengerusi 6.6.2 Naib Pengerusi 6.6.3 Setiausaha 6.6.4 Penolong Setiausaha 6.6.5 Bendahari 6.6.6 Penolong Bendahari 6.6.7 Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung kepada keperluan) 6.6.8 Pemeriksa Kira-kira (2 orang) (bergantung kepada keperluan) PERATURAN 7 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1 Pengerusi 7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat. 7.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.2 Naib Pengerusi 7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. 7.2.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaa pengerusi. 7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.3 Setiausaha   7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli. 7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. 7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.4.2 Menjalankan tugas setiausaha sewaktu ketiadaan setiausaha. 7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.5 Bendahari 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan. 7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.5.3 Menyediakan Penyata Kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. 7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli  jawatankuasa. 7.5.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam Mesyuarat  Agung. 7.5.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.6 Penolong Bendahari 7.6.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. PERATURAN 8 : KEWANGAN 8.1 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diluluskan sebanyak RM ________   seorang setahun. 8.2 Persatuan juga boleh memperoleh sumber kewangan melalui aktiviti. 8.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan  besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. 8.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. PERATURAN 9 : KEHADIRAN / PENYERTAAN 9.1 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. 9.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. PERATURAN 10 : AKTIVITI 10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 10.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. PERATURAN 11 : PERATURAN-PERATURAN 11.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 11.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 11.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tataterbit. PERATURAN 12 : TINDAKAN DISIPLIN 12.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 12.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2.1 Amaran Lisan 12.2.2 Amaran Bertulis 12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. PERATURAN 13 : PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. 13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. 13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan dibincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 13.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks