pembangkang pertama(1).docx

Pages 5
Views 0
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Ketua pembangkang    Selamat pagi dan salam Sejahtera saya ucapkan terima kasih tuan yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang, barisan kerajaan serta dewan yang budiman sekalian.    Sebentar tadi perdana menteri telah membentang satu usul iaitu:PENGUNAAN TELEFON BIMBIT BANYAK FAEDAHNYA.    Namun setelah kami kaji, kami teliti, kami dapati terdapat kelemahan dan ke tidak relevanan usul kerajaan pada hari ini    Kami menolak pendefinisian pihak kerajaan dengan menegak Definisi kami barisan pembangkang iaitu:telefon bimbit merupakan kombinisasi daripada dua perkataan.    Iaitu telefon dan bimbit yang membawa maksud penggunaan telefon boleh dibawa ke mana-mana tempat atau destinasi yang dituju oleh Penguna.    Berdasarkan kamus dewan edisi ke-4 pula telefon bimbit boleh didefinisikansebagai telefon mudah alih tanpa wayar yang berfungsi dengan menggunakan isyarat gelombang.    Marcapada ini, telefon bimbit menjadi satu daripada alat komunikasi yang menguasai dunia tanpa memilih usia, status dan kedudukan ekonomi seseorang.    Lebih-lebih lagi telefon bimbit dewasa ini akan mudah menjadi aktif apabila pengaktifan kad sim daripada syarikat telekomunikasi.    Secara tersuratnya ia begitu indah dan mudah penggunaannya Namun . Seperti yang kita sedia maklum,    “bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora” ,  2    Setiap yang sempurna di dunia ini pasti ada kecacatan dan kelemahannya.    Melalui hasil kajian kami, didapati telefon bimbit banyak membawa impak negatif kepada lapisan masyarakat terutamanya bagi lapisan remaja yang merupakan harapan bangsa dan tonggak negara.    Tuan Yang Dipertua    Sebentar tadi perdana menteri bangun dan membentangkan premis pertama mereka di perwakilan kerajaan. Iaitu________________________________________________________ ___ biasan saya amat mudah  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________    Tuan Yang Dipertua dan Ahli-ahli dewan untuk meminda usul pada hari ini.    Pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang amat simplistik iaitu:    TELEFON bimbit mempunyai kepincangan dan keburukannya.    Rasionalnya ialah terdapat kekangan dan halangan dalam penggunaan telefon bimbit.    Untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang bagi meragui usul pihak kerajaan yang cuba meraih simpati Ahli-ahli dewan untuk menerima usul yang mereka bentangkan.    Kami meletakkan tiga strategi utama. Saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama kami.    Manakala pembangkang kedua akan mengemukakan dua hujah.    Pembangkang ketiga pula sudah saya amanahkan untuk membidas dan membetulkan kepincangan hujah pihak kerajaan yang cuba  3 meraih simpati Ahli-ahli dewan untuk menerima usul yang mereka bentangkan    Pembangkang ketiga juga akan mengukuhkan hujah-hujah pembangkang untuk meminda usul pada hari ini.    TELEFON bimbit mempunyai kepincangan dan keburukannya.    Dengan izin tuan yang Dipertua dan Ahli-ahli dewan sekalian    Kini tibalah masanya untuk sama-sama kita mendayung menuju ke arena penghujahan saya yang pertama dibawah lembayung kata: “pengabaian  kerja ”      Sesungguhnya tidak kira pelajar, remaja ataupun orang dewasa dalam melangkah ke era modenisasi ini lebih daripada 90% rakyat Malaysia mempunyai telefon bimbit sendiri.    Hal ini demikian bolehlah kita lihat melalui pelajar sekarang yang majoriti sudah mempunyai telefon bimbit dan tidak menyiapkan kerja rumah yang diamanahkan oleh guru.    Hal ini kerana sikap suka bertangguh sudah mula bertapak di dalam  jiwa mereka akibat terlalu obses dengan telefon bimbit dalam SMS atau main permainan video seperti dengan izin tuan yang Dipertua PUBG, FREE FIRE DAN lain-lain.    Ini sekali gus menyebabkan prestasi akademik mereka merundum.    Menurut kata, Menteri muda di pejabat ketua menteri Sarawak, Fatimah Abdullah, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah memberi lebih banyak kesan buruk berbanding kesan positif kepada pelajar.    Apatah lagi jika mereka diberi ruang menggunakan pada usia belasan tahun.    Selain itu kebanyakan orang yang memiliki telefon bimbit dengan tujuan utama untuk berhubung atau berkomunikasi dengan tujuan sampingannya untuk berhibur.  4    Hal demikian dapat di buktikan dengan segelintir Penguna yang menyalahhunakan teknologi demi keseronokan dan kepuasan jiwa. Sebagai contoh, mereka menipu dengan membuat panggilan palsu kapada agensi tertentu.    Antaranya nombor talian 999 untuk kecemasan sering disalahgunakan semi keseronokan yang menyusahkan pihak lain.    Selain itu mereka yang memuat naik gambar atau video yang kertalaluan serta menpunyai unsur negatif seperti gambar lucah dan video gangsterism.    Secara tidak langsung ini telah menyalahi undang-undang dengan mencabul peribadi seseorang yang menyebarkan maklumat yang negatif.    Jadi jelaslah bahawa telefon bimbit dapat mengabaikan kerja bukan sahaja al itu tetapi telefon juga dapat membawa kerah yang negatif.    Nah inikah yang dikatakan oleh pihak pembangkang bahawa telefon bimbit membawa banyak faedahnya.    Wahai warga dewan sekalian kami di pihak pembangkang tidak bergolak seinci pun daripada daripada usul pada hari ini iaitu telefon bimbit banyak faedahnya.    Maka usul telefon bimbit banyak faedahnya wajar ditolak tanpa sebarang kompromi…      Saya ________________________ mohon terus membangkang    SEKIAN TERIMA KASIH.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks