Pelan Tindakan Pelaksanaan KBAT 2018 SMKBR

Pages 17
Views 0
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    PELAN TINDAKAN P ENGU R U SAN   DAN PERLAKSANAAN KEMAHIR  A N   BERFIKIR ARAS TINGGI (K B  A T ) 2018   SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT ROKAN   73200 GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN   UNIT KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT ROKAN 73200 GEMENCHEH  NEGERI SEMBILAN    B A HA G I A  N  A : D E M OG R  A F I   SE KOL A H   VISI SEKOL H PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA MISI SEKOL H MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA F LS F H SEKOL H  “BAHAWANYA MURID -MURID YANG ADA DI SEKOLAH INI MEMPUNYAI KEBOLEHAN DAN POTENSI UNTUK BERKEMBANG MAJU DARI SEGI JASMANI,EMOSI,ROHANI,INTELEK, SOSIAL (JERIS) DENGAN ITU SELUAS-LUAS PELUANG AKAN DIBERIKAN KEPADA MURID-MURID DI SEKOLAH INI UNTUK MENGEMBANGKAN DENGAN SEIMBANG 1. Nama sekolah : SMK BUKIT ROKAN 2. Kod sekolah : NEA5054 3. Jenis sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan 4. Lokasi : Luar Bandar 5. Gred sekolah : B 6. Bilangan sesi : 1 sesi (Pagi sahaja)     CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PEMANDU KBAT SMK BUKIT ROKAN 2018 AN PEMANDU KBAT SE KOL A H   PENGERUSI Tn. Hj. Mohamd Isa bin Hj Wahab Pengetua TIMBALAN PENGERUSI En. Mohammad bin Said PK Pentadbiran NAIB PENGERUSI 1 Pn. Noridah bt Mohd Shafee PK HEM NAIB PENGERUSI 2 Pn. Hjh. Normala bt Mohd Sharif PK KOKU   AJK DOKUMENTASI En. Mohd Hazuan b Mohd Manap Pn. Michelle Foo Huey Ming   AJK PROMOSI & PUBLISITI Pn Nurul Farehah binti Nordin En Mohd Yunus b Jailani SEMUA KETUA PANITIA   SEMUA UNIT HEM & KOKURIKULUM   GURU-GURU MATA PELAJARAN   PENYELARAS KBAT Cik Norsapura bt Aris Ketua Bidang Sains & Matematik SETIAUSAHA Pn Siti Zaharah binti Muhamad AJK PEMANDU: KETUA BIDANG BAHASA En Zolkafli b Mohd Said  KETUA BIDANG KEMANUSIAAN Pn Hjh Tumerah Bt Haron KETUA BIDANG BAHASA En. Zolkapli bin Mohd Said JURULATIH KBAT MATE Pn Nor Fadhlina bt Mohd Fadil JURULATIH I-THINK Pn Nursyaida Syarafina bt Ngah Nordin S ETIAUSAHA UNIT HEM Pn. Mariam binti Deman SETIAUSAHA KOKURIKULUM En Zaid Asyraf b Norazmi SEMUA PELAJAR       B A HA G I A  N   C : PELAN T I  ND AKA  N   PELAKSANAAN KBAT DI SE KOL A H   JADUAL PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN KBAT DI SMK BUKIT ROKAN 2018   BIL. PROGRAM / AKTIVITI TEMPOH   1.  Penubuhan Jawatan Kuasa Pelaksanaan KBAT 03 Januari 2018 1.1 Perlantikan Pasukan Pelaksana KBAT Sekolah 1.2 Perancangan Aktiviti PPKS 2018 1.3 Penetapan tarikh pemantauan pelaksanaan KBAT  2.  Pelaksanaan KBAT di sekolah Januari hingga November 2.1 LDP untuk guru dan kakitangan berkenaan KBAT 2.2 Hebahan pelaksanaan KBAT kepada ibubapa /penjaga / komuniti 2.3 Pelaksanaan PAK21 di dalam bilik darjah 2.4 PdP berunsurkan KBAT 2.5 Pelaksanaan KBAT di dalam Pengurusan HEM 2.5 Pelaksanaan KBAT di dalam Pengurusan KK 2.6 Pertandingan Kelas PAK21 2.7 Projek Mural / Banner KBAT / i-THINK / PAK21 2.8 Bimbingan dan Pementoran Guru 3.  Pemantauan 3.1 Pencerapan PdPC guru Januari hingga Oktober 3.2 Pemeriksaan Fail Panitia Mei / November 3.3 Pelaporan Aktiviti HEM (SSDM / APDM / B&K) Mei / November 3.4 Pelaporan Aktiviti Ko-Akademik (Kelab Bahasa Malaysia / Kelab Bahasa Inggeris / Kelab Matematik / Kelab Sains Mei / November 3.5 Pelaporan Aktiviti Ko-Kurikulum (Persatuan Beruniform / Sukan & Permainan) Mei / November  4.  Post Mortem Pelaksanaan KBAT sekolah 13  –  15 November 2018 4.1 Mesyuarat Post Mortem Pelaksanaan KBAT Akhir Tahun 4.2 Cadangan Penambahbaikan pelaksanaan 4.3 Kompilasi laporan 17 November 2018  CARTA ALIR PELAKSANAAN KBAT DI SMK BUKIT ROKAN 2018  Penubuhan JK Pelaksanaan KBAT Pelaksanaan KBAT di sekolah Post Mortem Pelaksanaan KBAT di sekolah Pemantauan Pelaksanaan KBAT
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks