Pdpc Matematik Tahun 2

Pages 5
Views 28
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
cADANGAN PDPC
Transcript
  1   KANDUNGAN DAN CADANGAN REKOD PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN MATEMATIK TAHUN 2 KSSR   UNIT 1: Nombor Hingga 1 000 [Buku Teks Jilid 1: M.S. 1  –  44]  Minggu: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Nilai nombor 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1 000: (i) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (iii) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. 1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 1 000: (i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi. (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (iii) Membandingkan nilai dua nombor. (iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. 1.2 Menulis nombor 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan. 1.3 Rangkaian nombor 1.3.1 Membilang nombor. 1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. 1.4 Nilai tempat 1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. 1.4.2 Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. 1.5 Menganggar 1.5.1 Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah. 1.6 Membundarkan nombor 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat. 1.7 Pola nombor 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. 1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. 1.8 Penyelesaian masalah 1.8.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. 1 Menyatakan sebarang nombor hingga 1 000. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea TMK  –  Abakus Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik  i-Think  –  Peta aliran Kemahiran Abad ke-21  –   “Round Table”   2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. 3   Menganggar dan membundar sebarang nombor.   Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.  4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dengan pelbagai strategi.  6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor dengan kreatif dan inovatif.   ã PRAKTIS PRA -UPSR (M.S. 20) ã MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE -21: Aktiviti 1 (M.S. 103) UNIT 2: Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi [Buku Teks Jilid 1: M.S. 45  –  122]  Minggu:  2   STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM 2.1 Tambah dalam lingkungan 1 000 2.1.1 Menambah dua nombor hasil tambah dalam lingkungan 1 000. 2.1.2 Menambah tiga nombor hasil tambah dalam lingkungan 1 000. 2.2 Tolak dalam lingkungan 1 000 2.2.1 Menolak dua nombor dalam lingkungan 1 000. 2.2.2 Menolak dua nombor dari satu nombor dalam lingkungan 1 000. 2.3 Darab dalam lingkungan 1 000 2.3.1 Mendarab dalam lingkungan fakta asas. 2.3.2 Mendarab nombor satu digit dengan 10. 2.4 Bahagi dalam lingkungan 1 000 2.4.1 Membahagi dalam lingkungan fakta asas. 2.4.2 Membahagi sebarang nombor dua digit dengan 10. 2.5 Penyelesaian masalah 2.5.1 Mereka cerita masalah tambah, tolak, darab dan bahagi dalam lingkungan 1 000. 2.5.2 Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan situasi harian. 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea TMK  –  Abakus Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik Kemahiran Abad ke-21  –   “Think –  Pair- Share”   2 Menentukan dan menerangkan ayat matematik yang melibatkan operasi asas.  3 Menyelesaikan ayat matematik dan menentukan kewajaran jawapan yang melibatkan operasi asas.  4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi asas.  5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi asas dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi asas secara kreatif dan inovatif. ã PRAKTIS PRA -UPSR (M.S. 48) ã MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE -21: Aktiviti 2 (M.S. 104) UNIT 3: Pecahan dan Perpuluhan Buku Teks Jilid 2: M.S. 1  –  18]  Minggu: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM 3.1 Pecahan wajar 3.1.1 Mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. 3.1.2 Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. 3.1.3 Mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. 3.1.4 Menulis pecahan wajar yang diberi. 3.1.5 Membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. 3.2 Perpuluhan 3.2.1 Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan. 3.2.2 Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan. 1 Menyatakan pecahan wajar dan perpuluhan. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik i-Think  –  Peta titi 2 ã  Menulis pecahan wajar dan perpuluhan. ã  Mewakilkan gambar rajah bagi pecahan wajar dan perpuluhan yang diberi.  3 Membandingkan dua nilai pecahan wajar, dua nilai perpuluhan dan nilai pecahan dengan nilai perpuluhan yang diberi. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dan perpuluhan.  5 Menyelesaikan masalah harian  3   3.2.3 Menunjuk nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9. 3.2.4 Mewakilkan gambar rajah mengikut perpuluhan diberi. 3.2.5 Menulis perpuluhan yang diberi. 3.2.6 Membanding nilai dua perpuluhan yang diberi. 3.3 Pecahan dan perpuluhan 3.3.1 Membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang diberi. 3.4 Penyelesaian masalah 3.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. yang rutin melibatkan pecahan dan perpuluhan dengan pelbagai strategi.  6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan dan perpuluhan secara kreatif dan inovatif.   ã PRAKTIS PRA -UPSR (M.S. 56)   UNIT 4: Wang Buku Teks Jilid 2: M.S. 19  –  38]  Minggu: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM 4.1 Wang Kertas dan duit syiling 4.1.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia hingga RM100. 4.1.2 Menentukan nilai wang hingga RM100. 4.2 Tambah wang 4.2.1 Menambah dua nilai wang hasil tambahnya hingga RM100. 4.2.2 Menambah tiga nilai wang hasil tambahnya hingga RM100. 4.3 Tolak wang 4.3.1 Menolak dua nilai wang dalam lingkungan RM100. 4.3.2 Menolak dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan RM100. 4.4 Darab wang 4.4.1 Mendarab nilai wang dan hasil darabnya hingga RM100. 4.5   Bahagi wang  4.5.1 Membahagi nilai wang dalam lingkungan RM100. 4.6   Simpanan dan pelaburan  4.6.1 Menguruskan kewangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. 4.7 Penyelesaian masalah 4.7.1 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan situasi harian.   1 Menyatakan wang hingga RM100. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea TMK  –  Abakus Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik  –  Belanja secara cekap  –  Melabur 2 Menentukan nilai wang hingga RM100.  3 ã  Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang. ã  Menjelaskan pengurusan kewangan yang efektif.  4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang.  5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi.  6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif. ã PRAKTIS PRA-UPSR (M.S. 67)   UNIT 5 : Masa dan Waktu Buku Teks Jilid 2: M.S. 39  –  52]  Minggu: STANDARD KANDUNGAN DAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN  4   STANDARD PEMBELAJARAN KURIKULUM 5.1 Waktu dalam jam dan minit 5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. 5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit. 5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya. 5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit. 5.2 Perkaitan dalam waktu 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan  jam dan jam dengan minit. 5.3 Penyelesaian masalah 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. 1 Menyatakan tanda senggatan lima minit pada muka jam dan boleh menyatakan waktu dalam jam dan minit. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea TMK  –   Guna “Word”  untuk bina  jadual masa Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik  –  Rajin 2 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan dan angka dan sebaliknya serta menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit.  3 Merekodkan waktu dalam jam dan minit serta menentukan kewajaran  jawapannya.  4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi.  6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.   ã PRAKTIS PRA -UPSR (M.S. 73)   UNIT 6: Panjang, Jisim dan Isi Padu Cecair   [Buku Teks Jilid 2: M.S. 53  –  76]  Minggu: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM 6.1 Panjang 6.1.1 Mengenal unit panjang. 6.1.2 Mengukur panjang. 6.1.3 Menganggar panjang.   6.2 Jisim 6.2.1 Mengenal unit jisim. 6.2.2 Menimbang objek. 6.2.3 Menganggar jisim. 6.3 Isi padu cecair 6.3.1 Mengenal unit isi padu cecair. 6.3.2 Menyukat isi padu cecair. 6.3.3 Menganggar isi padu cecair. 6.4 Penyelesaian masalah 6.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.   1 Mengenal ukuran dan sukatan dalam sentimeter, meter, gram, kilogram, mililiter dan liter. Kreativiti dan Inovasi  –  Menjana idea Nilai Murni dan Sikap Keusahawanan  –  Yakin diri  –  Cekap  –  Tabah  –  Penyayang  –  Patriotik  –  Ketepatan 2 Mengukur panjang, menimbang berat dan menyukat isi padu cecair.  3 Menganggar dan membanding ukuran dan sukatan dan menentukan kewajaran jawapan. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ukuran dan sukatan.  5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ukuran dan sukatan dengan pelbagai strategi.  6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan ukuran dan sukatan secara kreatif dan inovatif. ã PRAKTIS PRA -UPSR (M.S. 82)   UNIT 7: Bentuk [Buku Teks Jilid 2: M.S. 83  –  89]  Minggu:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks