PDF_Kamus Peribahasa Bergambar (1)

Pages 17
Views 0
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1 Sedikit- 9 Perang mulutsedikit lama- 吵架 lama jadibukit聚少成多 2 Bagai anjing 10 Malang tidak denganberbaukuing ! #$%&'()吵 * + Se,erti rusa 11 Se,erti kera masuk kam,ung menda,at少多./ bunga 234 5678:; <=>4%? 7@A  C Bagai itik 12 Bagai aur ,ulang dengan tebing ,etang DEFGHIJK L Bagai menura 1+ Bagai tikusair ke daunmembaiki keladi 2NO labu QRQ T Se,erti ular 1C Se,erti bertikena ,alu digUrengVVWWX2 Y(吵Z[%\] %^_ ` Malang tidak 1L arik-arikberbau bulu aamc ! #$%& lama-lama *berantum juga%f)X h  Berdikit- 1T Bulat air keranadikitc lama- ,embentungclama menjadibulat manusia bukit kerana 聚少成多 muaakat  5  1` Membanting 2+ Bagai kuing tulang ilang anakopq/2 v>w 1 Sediakan 2C xendak seribu ,aung daac taksebelumendak seribuujandali yz{| }~ ã€5‚ƒ/„…†‡ˆ‰Š成‹}~€/„… Œ多Ž‹ 19 xidu, segan 2L ika tidak mati tak maudi,eakan ‘’“”–ruungX多— manakan da,at saguna! ˜™/š›œ 20 ika asal beni 2T žais ,agi makan ang baikc,agic kais jatu ke laut ,etang makanmenjadi ,ulau ,etang Ÿ¡¢£/‘Y(’“/¤¥成¦§5¨©4ª«‡¬ 21 že mana 2` Malang tidak tum,a kua berbau kalau tidak ke ! #$%&* nasi ®¯%H°±²/多多少少…³´µ¶·%H° 22 Masuk telinga 2 Melenturkananc keluar bulu biarla telinga kiri dari 2NO%¸ rebungna¹º»¼½¾¿ÀH°  29 Áasi suda +` Âingan mulutcmenjadiberat tulang bubur Ã…Ä2…ã%ƒÅãÆ/Ç ¸  ÈÉÊ +0 Bagai bulan + Ënda kabardi,agar dari,ada ru,a bintang ÌÍÎ Ïе¡ÑÒÓ%Ô¯Õ%Ö×Ø +1 Ëngat sebelum +9 žeil ta,ak kenac jimat tanganc sebelum abisniru ãƒÙÚÛܺditadakan  ÝÞ¸%Fßàá;â +2 ãain lubukc C0 ãaksana lain ikanna lembu kasi §äˆå%æà ç¸èéêëìXíî29'¦…ïð5ñ%¸  ++ òrang berbudi C1 Padi ditanamc kita lalang angberbaasac tumbu Urang memberi óô47Àkita merasa9/õ47ö v÷øù 9 +C Pata tumbu C2 úda gula ada ilang berganti semut û‰%?5¥üýþÿ» 找 … 它 % 代替品  计 %ˆå +L úir diinang C+ Se,erti anjingtidak akan dengan,utus kuing 兄弟之间 %f)'(吵架2… 持久 +T Se,andai- CC Bagai isi,andai tu,aidengan melUm,atc kuku akirna  关系亲密 jatu ke tana juga  再能干 %¸  也 û 误 %' 候 CL Bagai itik L2 Bagai,ulang mele,askan ,etang batuk di HIJKtangga ãƒ2 认 Ÿ CT Bagai L+ Se,erti katakmenura air di ba w a ke daun tem,urung keladi 2NO  井底之蛙  C` Berat sama LC iak makan di,ikulc ringan ka,ursama dijinjing  当众 Æ 丑 DEFß C e,at kakic LL aing endak ringan menjaditangannaga 勤!勤 «   #$ ü%¸  C Belakang LT Bagai ,arang kalau tikus diasa lagikan membaiki tajam labu %  &'( / Q ) Q *+ £ 也 >成 L0 Bagai ,inang L` Bagai laang- dibela dua laang ,utus , E - tali û‰ .  ª L1 Bagai ketam L Bagai itik menuru ,ulang anakna ,etangberjalan betul HI4Y(2 能/0 qîJK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks