PAT ASK F2 2018

Pages 10
Views 0
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  2 Bahagian A  [60 markah]  ARAHAN  : Bahagian ini mengandungi 18 soalan. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan. 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. i) Sistem nombor perlapanan juga disebut sistem nombor _____________________. ii) Sistem nombor perenambelasan juga disebut sistem nombor _________________. iii) Sistem nombor perenambelasan menggunakan sepuluh digit dan _____________ abjad. [3 markah] 2. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang benar tentang sistem nombor perlapanan dan ( X ) bagi pernyataan yang salah. i) Ditanda dengan subskrip 8 pada hujung nombor. ii) Nombor selepas 7 adalah 10. iii) Menggunakan digit 0 hingga 8. [3 markah] 3.   Tandakan (√ ) bagi kaedah penukaran nombor perduaan kepada nombor perenambelasan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan . i) Kaedah Pengiraan. ii) Kaedah pengumpulan tiga digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perenambelasan iii) Kaedah pengumpulan empat digit nombor perduaan dan tukarkan kepada nilai perenambelasan [3 markah] 4. Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan. A 11010001110 2 B 111001101 2 C 10100111110 2 Padankan nombor perduaan dengan nilai perlapanan yang betul dengan menulis A , B  atau C  pada petak yang disediakan. 2476 8 3216 8 715 8 [3 markah]  3 5. Tukar nombor perlapanan berikut kepada nombor perduaan a) 537   b) 614    Nombor perlapanan  Nombor perlapanan Kumpulan tiga digit Kumpulan tiga digit  Nombor perduaan  Nombor perduaan = = c) 3021    Nombor perlapanan Kumpulan tiga digit  Nombor perduaan = [6 markah] 6. Tukarkan nombor perenambelasan berikut kepada nombor perpuluhan. i) ABC 16 = ______________  10  ii) 7F5 16  = ________________  10  [6 markah]  4 7. Terangkan maksud algoritma.  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ [2 markah] 8. Tanda ( √  ) pada jawapan yang betul Maklumat di atas menunukkan algoritma dalam bentuk? Kod Atur cara Pseudokod Carta alir Kad arahan komputer [1 markah] 9. Rajah menunjukkan pseudokod yang digunakan untuk satu aturcara. Susun semula pseudokod itu mengikut urutan yang betul dengan menulis jawapan dalam ruang jawapan yang disediakan. P : Jika umur > 21 R : Papar mesej ‘Anda layak mengundi’  T : Mula Q : Jika tidak S : Papar mesej ‘Anda tidak layak mengundi’  U : Masukkan umur V : Tamat   T U S V [3 markah] 1. Mula 2. Set kaunter pembilang kepada sifar 3. Baca perkataan 4. Tambah kaunter pembilang dengan 1 5. Perkataan terakhir dalam halaman? Jika ya, tamat Jika tidak, ulang langkah 3 hingga 5 6. Tamat  5 10. Nyatakan tiga  jenis struktur kawalan. i. __________________________________________________________________ ii. __________________________________________________________________ iii. __________________________________________________________________ [3 markah] 11. Berikut merupakan jenis-jenis ralat. A Ralat sintaks B Ralat masa larian C Ralat logik Padankan jenis ralat dengan pernyataan yang betul dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Ralat ini menyebabkan atur cara terhenti secara tiba-tiba tanpa diduga semasa jalanan ujian.  Ali menulis pseudokod untuk satu atur cara penyelesaian masalah. Semasa jalanan ujian, terdapat ralat dikesan. Ali telah membuat kesilapan operator matematik dan output yang dihasilkan tidak seperti yang diingini. Ralat ini berlaku semasa penggunaan bahasa pengaturcaraan. Ralat ini menyebabkan mesej ralat dipaparkan. [3 markah] 12. Tentukan jenis data yang akan digunakan untuk mewakili data bagi atur cara penghitungan markah murid. Data Jenis Data Nama Murid Markah Purata Markah Jantina (L/P) [4 markah]
Advertisements
Related Documents
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks