Overflatebehandling

Pages 28
Views 3
of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Norges største innen skadebegrensning VANN BRANN HÅNDVERK ELEKTRO BYGGTØRK/FUKTKONTROLL LUKTFJERNING OVERFLATEBEHANDLING VENTILASJONSRENS…
Transcript
Norges største innen skadebegrensning VANN BRANN HÅNDVERK ELEKTRO BYGGTØRK/FUKTKONTROLL LUKTFJERNING OVERFLATEBEHANDLING VENTILASJONSRENS RENGJØRING ASBESTSANERING MUGGSOPP OLJESANERING Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Polygon jobber kontinuerlig med å begrense de økonomiske konsekvensene av skader - og de virkningene skader har på mennesker og miljø. Derfor har vi i Polygon bygget opp kompetanse innen en rekke hovedområder som dekker skadebegrensning og andre tjenester. Respons Hvert år hjelper vi tusener av eiendomsbesittere. Denne erfaringen gir oss verdifull kunnskap som hjelper oss å utvikle nye innovative løsninger for å dekke kundenes behov. Vi er tilgjengelig hver dag, året rundt 24 timer i døgnet. Vår internasjonale organisasjon består av mer enn 2 000 kvalifiserte teknikere. Våre teknikere arbeider fra Field. Link, vårt mobile It-system, som muliggjør raske svartider og umiddelbar rapportering. Pålitelighet Vår erfaring og bransjekunnskap gjør at vi kan opprettholde en gjennomgående høy standard på våre tjenester. Det innebærer en stor trygghet for den skadelidte som befinner seg i en utsatt situasjon. Vi dokumenterer arbeidsmetoder, progresjon og sluttresultat. HMS Polygon har alle nødvendige godkjenninger for arbeidet vi utfører. Vi setter helse, miljø og sikkerhet høyt på agendaen. Resultater Våre stadige investeringer i våre medarbeidere, teknikk og materiell gjør oss i stand til å levere samme høye kvalitet år etter år. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering En vannskade trenger ikke å være så dramatisk som du tror. Vi utbedrer skader forårsaket av flomvann, brutte vannrør, feil på vaskemaskin, tilbakeslag fra kloakknettet, slukkevann fra brannvesenet mm. Dette er skader som ikke lenger vurderes som så omfattende og ødeleggende som tidligere. Med solid fagkunnskap og moderne utstyr tørker vi nå vannskader uten at alt av gulv, vegger og tak må brytes opp. Akutt førstehjelp ã Skadevurdering med fuktmåling ã Lekkasjesøk ã Tørking ã Restaurering Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Skadebegrensning etter brann er en oppgave for spesialister. Selv der det er omfattende sotskader kan Polygon på kort tid bringe stedet tilbake til sin opprinnelige stand. Alle oppgaver utføres av dyktige fagfolk som benytter de mest effektive metoder på markedet. Akutt førstehjelp ã Skadevurdering ã Rengjøring, rens og luktfjerning ã Reparasjon av teknisk utstyr Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Polygon leverer håndverktjenester med egne fagarbeidere (tømrere) og våre samarbeidspartnere innen andre fagområder. Våre medarbeidere er spesialister på reparasjoner og rehabiliteringsarbeider. Polygon kan levere prosjektledelse og komplette reparasjoner etter de fleste skadetyper og skadestørrelser. Målsetningen er å bringe skadet bygning tilbake til samme stand som før skaden inntraff. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Bedrifter kan tape store verdier dersom ventetiden på nytt utstyr blir for lang. Spesiallaget produksjonsutstyr tar ofte lang tid å skaffe tilveie. Polygon har kunnskap, erfaring og alt nødvendig utstyr for å sette i stand teknisk, elektronisk og mekanisk materiell. Vi kan rense, reparere og bytte nødvendige deler. Med andre ord; sette det tilbake i opprinnelig stand. Akutt førstehjelp ã Skadevurdering ã Rengjøring, rens og luktfjerning ã Reparasjon av teknisk utstyr. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Et balansert innemiljø og riktig temperatur under byggeperioden – sommer som vinter reduserer faren for fuktproblemer etter at konstruksjonen er lukket og sikrer riktig tidspunkt for ferdigstillelse. I nye bygg og ved rehabilitering sørger vi for oppvarming og kontrollert tørkeprosess som dokumenteres i en sluttrapport. Fuktmåling med dokumentasjon. Varmeaggregat. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Luktproblemer kan være resultatet av en rekke ulike forhold, biologiske, kjemiske, fukt, røyk, varme m.m. Metodevalget for å sanere lukt vil avhenge av kilden til luktproblemet og materialet som er skadet. Polygon har utstyr og kompetanse til å håndtere de vanskeligste luktproblemer i bygninger, møbler eller tekstiler. Våre lagre har spesialbygde rom for luktbehandling. I tillegg er våre teknikere utstyrt med, og trent i bruk av, mobilt utstyr for effektiv luktsanering på skadestedet. Stålkonstruksjon i fuktige omgivelser før overflatebehandling. Polygon tørker og klargjør stålkonstruksjoner før overflatehehandling. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Overflatebehandling stopper korrosjon og gir optimal holdbarhet for malingen og redusert nedetid. Kondens kan skape problemer og forsinkelser når maling påføres i kaldt vær eller i fuktig klima. Riktig installasjon av avfuktingsutstyr er derfor viktig for å oppnå optimal effektivitet og lønnsomhet. Avfukting av tanker, rør, skrog og annet metall der overflater må være tørre og klargjort for maling Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Et gjengrodd eller forurenset ventilasjonsanlegg kan føre til dårlig inneluft og spredning av forurensning som byggestøv, asbestfiber, mugg- og soppsporer og bakterier. Den beste måten å forhindre dette på, er å foreta regelmessig kontroll og rens av ventilasjonen. I Polygon har vi lang erfaring på dette området, og våre medarbeidere er spesialtrent for denne typen arbeid. Polygon gjennomfører ventilasjonsrens for kunder med svært strenge krav til renhet. Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Polygon utfører høytrykksrengjøring med granulater, som har vist seg å være svært effektiv ved fjerning av tagging og grafitti. Et annet bruksområde er rengjøring av fasader; dvs. fjerning av alle typer belegg, maling og murpuss i forbindelse med oppussing. Vi benytter ulike teknikker slik som tørrisblåsing, høytrykk med kaldt og varmt vann samt sandblåsing. Høytrykkspyling ã Varmt og kaldt vann ã Tørrisblåsing ã Sandblåsing Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Polygon har flere tiårs erfaring i asbestsanering og er godkjent av Arbeidstilsynet for fjerning av alle typer asbestholdige materialer. Dette er et krevende og møysommelig arbeid med strenge HMS-krav til rutiner og fremgangsmåte – blant annet når det gjelder bruk av verneutstyr, kildesortering og avskjerming av utsatte områder. De fleste av våre asbestoppdrag er knyttet til riving eller rehabilitering av bygg. Riktig bruk av værneutstyr ã Godkjenninger ã HMS-krav Dårlig ventilasjon, feil ved bygningskonstruksjonene, feil bruk av bygninger og mangelfull avfukting av nybygg kan føre til utvikling av mugg- og råtesopp. Skader kan oppstå raskt og bl.a. føre til utvikling av inneklimaproblemer, allergier og overfølsomhet. Polygon benytter ulike metoder i vårt arbeid, og den mest vanlige er mekanisk rengjøring av soppangrepene og fjerning av angrepne materialer. Mugg- og råtesopp kan oppstå raskt og bl.a. føre til utvikling av inneklimaproblemer, allergier og overfølsomhet. Foto: MycoTeam Foto: MycoTeam Vi kan også behandle gjenstander som er soppskadet. Foto: MycoTeam Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Lekkasjesøk Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Vann Brann Håndverk Elektro Byggtørk/fuktkontroll Luktfjerning Overflatebehandling Ventilasjonsrens Rengjøring Asbest Muggsopp Oljesanering Polygon har alltid arbeidet for å finne fram til nye og bedre måter å behandle oljeskader på. Vi sanerer oljeskader uten å skade miljøet. Polygon har lang erfaring med hvordan miljøvennlig oljesanering fungerer som metode. Metodene kan brukes innendørs, i konstruksjoner og utendørs i grunnen. Polygon analyserer og dokumenterer arbeidsprosessene og sikrer korrekt behandling og deponering. L E O N B E R G Polygon-avdelinger i Norge ALTA: Polgyon Alta. Storengveien 34, 9515 Alta. Tlf. 78 44 33 99 ã ARENDAL: Polygon Arendal. P.boks 1641 Stoa, 4857 Arendal. Tlf. 97 15 90 00 ã BODØ: Polygon Bodø v/Rengjøringsbyrået AS. Langstranda 3, 8003 Bodø. Tlf. 75 54 94 90 BRØNNØYSUND: Polygon Brønnøysund. Storgt. 81, 8900 Brønnøysund. Tlf. 41 25 10 94 ã BÆRUM: Polygon Bærum. Baker Østbys vei 17 1351 Rud. Tlf. 22 28 31 10 ã DALANE - EGERSUND: Polygon Dalane - Egersund. Tengesdal, 4387 Bjerkreim. Tlf. 51 45 98 00 ã DRAMMEN: Polygon Drammen v/Buskerud Skadebegrensning AS. Rosenkrantzgaten 85, 3018 Drammen. Tlf. 32 20 63 00 ã FINNSNES: Polygon Finnsnes. Sandvikveien 77, 9300 Finnsnes. Tlf. 77 84 26 00 HAMAR: Polgyon Hamar v/Bravo Skadebegrensning AS. Furubergvn. 207, 2316 Hamar. Tlf. 62 55 04 44 ã HARSTAD: Polygon Harstad. Kilhusveien 45, 9402 Harstad. Tlf. 77 05 90 90 ã HAUGESUND: Polygon Haugesund v/Sunnhordland Prosjekt AS. Frakkagjerdsveien 196, 5563 Førresfjorden. Tlf. 52 75 42 20 ã HONNINGSVÅG: Polygon Honningsvåg v/Barentsrent AS. Fiskeriveien 2, 9750 Honningsvåg. Tlf. 78 47 07 00 ã HØNEFOSS: Polygon Ringerike. Oslo veien 67, 3511 Hønefoss. Tlf. 32 20 63 00 ã KIRKENES: Polygon Kirkenes. Sjøgata 19 9900 Kirkenes. Tlf. 95 02 31 88 ã KONGSBERG: Polygon Kongsberg. Askeladden 1, 3616 Kongsberg. Tlf. 32 77 14 44 ã KRISTANSAND: Polgyon Kristiansand. Mjåvannsveien 165, 4628 Kristiansand S. Tlf. 97 15 90 00 ã LARVIK: Polygon Larvik. Hegdal 37, 3261 Larvik. Tlf. 97 15 90 00 ã LILLEHAMMER: Polygon Lillehammer. Mesnadalsveien, 2603 Lillehammer. Tlf. 61 25 25 11 ã MO I RANA: Polygon Mo i Rana. Saltfjellvn. 8, 8613 Mo i Rana. Tlf. 75 15 08 80 ã MOLDE OG KRISTIANSUND: Polygon Nordmøre og Romsdal. Evjeveien 5, Batnfjordsøra. Tlf. 98 23 26 80 ã NESBYEN: Polygon Hallingdal. Alfarveien, 3540 Nesbyen. Tlf. 32 20 63 00 ã REGION SØRVEST: Polygon Stavanger. Torneroseveien 3, 4315 Sandnes. Tlf. 51 63 55 00 ã REGION VEST: Polygon Bergen. Haukedalen 1, 5121 Ulset. Tlf. 55 39 50 20 ã REGION ØST (OSLO): Polygon Oslo. Enebakkveien 307, 1188 Oslo. Tlf. 22 28 31 10 ã RISØR: Polygon Risør v/Resolve AS. Moland, 4994 Akland. Tlf. 97 15 90 00 ã RYGGE: Polygon Østfold/Follo. Industriveien 2, 1580 Rygge. Tlf. 69 26 85 40 ã SANDNESSJØEN: Polygon Sandnessjøen. Novikvn. 96, 8800 Sandnessjøen. Tlf. 75 06 59 00 ã SKIEN: Polygon Skien. Leirvollen 14, 3736 Skien. Tlf. 97 15 90 00 ã STAMSUND: Polygon Stamsund v/Totalrengjøring AS. Øyanveien 19, 8340 Stamsund. Tlf. 76 08 96 40 ã SVELGEN: Polygon Sogn og Fjordane v/SERFIX AS. Gunnar Schjelderupsveg 8, 6723 Svelgen. Tlf. 57 79 20 10 ã TROMSØ: Polygon Tromsø v/Polygon Nord AS. Ringvn. 5, 9275 Tromsø. Tlf. 77 64 88 00 ã TRONDHEIM: Polygon Trondheim v/Vinjes Transport A/S. Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller. Tlf. 72 90 09 50 ã TØNSBERG: Polygon Tønsberg. Semslinna 35, 3170 Sem. Tlf. 97 15 90 00 ã VERDAL: Polygon Verdal. Stiklestad alle 1, 7650 Verdal. Tlf. 98 23 26 30 ã ØRSTA: Polygon Ørsta. Torvmyrane 6161 Hovdebygda. Tlf. 70 05 52 80 ã ÅLESUND: Polygon Ålesund. Borgundfjordveien 68, 6017 Ålesund. Tlf. 70 17 20 70 Polygon AS - Enebakkveien 307, 1188 Oslo. Tlf. 22 28 31 10 - døgnvakt. E-post: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 94f2fde6f9f5e4fbe7e0d4e4fbf8edf3fbfaf3e6fbe1e4baf7fbf9 [email protected] /a - www.polygongroup.no
Advertisements
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x