Nota-Sejarah-Tingkatan-4-Bab-6.doc

Pages 10
Views 0
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Bab 6SSMN/SEDAR PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA   Pengenalan:Khutbah terakhir  Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut:1. umat islam mesti bersatu padu2. mencintai perdamaian3. berpegang teguh jepada agama islamIni kerana selepas kewafatan baginda umat islam menghadapi dugaan besar  antaranya:1. mendapatkan calon pengganti nabi muhamad.2. munculnya individu yangf mengaku nabi3. golongan yang tidak membayar zakat4. murtad – golongan al riddah.Kerajaan Khulafa Al- RasyidinSelepas wafat 632M – sistem pemerintahan islam dikenali sebagai khalifah . – dikenali dengan khulafa alrasyidin. Antara khalifahnya:1. Abu Bakar Assiddiq – Bani Tamim – 632 M – 634 M2. Omar Al Khattab – bani Adi – 634M – 644M3. Uthman bin Affan – Bani Umaiyah – 644M – 656M4. Ali bin Abu Talib – Bani Hasyim – 5656M – 661M Konsep Khalifah :Arab – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan  dan pentadbiran kerajaan.Agama – tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam  yang disampaikan Nabi saw, dantanggungjawab kekalkan keharmonian serta kestabilan Islam. Syarat 1. lelaki yang merdeka2. beragama islam3. memiliki pengetahuan islam4. mematuhi perintah allah5. sanggup melaksanakan hukum islam6. bersifat adil dan akhlak yang mulia7. tubuh badan yang sihat dan sempurna8. berfikiran cerdas, warak 9. pandai mentadbir.  Kaedah atau Cara: 1. musyarawarah atau syura  ( Syura bermaksud – Permuafakatan atau konsesnsus)- Khalifah Abu Bakar as-Siddiq2. cadangan satu nama sahaja - Khalifah Umar al-Khattab3. pemilihan beberapa calon - Khalifah Uthman bin Affan4. pencalonan sekelompok masyarakat .- Kalifah Ali bin Abu Talib5. Baiah atau lafaz taat setia selepas dilantik jadi khalifah. Kepentingan Baiah dan syura: 1. jamin bakal pentadbir yang tepat berkelayakan dan berhemah tinggi.2. Pentadbiran kerajaan lancar. 1  Bab 6SSMN/SEDAR Tugas KhalifahAspek Agama 1. memelihara kedudukan agama serta2. mentadbir mengikut hukum syariah.3. menitikberatkan sistem politik, ekonomi, sosial supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani.  Politik: 1. memastikan kelicinan pentadbiran negara.2. mempertahankan negara islam daripada musuh3. bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai.4. ketua negara  Sosial: 1. menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhirat2. menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt.3. mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syura4. memantapkan sistem perundangan Islam.  Ekonomi: 1. menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmal2. mengatur pungutan kharaj, jizyah, dan zakat. Sumbangan Khulafa Al RasyidinAbu Bakar As Siddiq Lahir 573M – nama sebenar Abdullah bin Abu Quhafah . As Siddiq bermaksud yang membenarkankerana sentiasa meyakini kebenaran nabi saw. Ikhlas, jujur dan setia. Juga digelar penyelamat umat islam. 1. Berjaya mengatasi masalah perpecahan  masyarakat Islam . Berpunca daripada:a. Orang islam yang murtad  dan gerakan golongan al Riddah  yang menyalahtafsirkanayat al Quran sehingga tidak mahu bayar zakat.2. Mempertahan Madinah  daripada ancaman kuasa luar spt Parsi, Rom Timur, Menghantar Khalid Al Walid tentang Parsi di Iraq, Usamah bin Zaid ke Ghassan.3. Melicinkan pentadbiran dengan pembahagian 10 wilayah  spt:-Makkah, Taif, Yaman, Al Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadrahmaut, dan Nijran4. Memperkenalkan bayaran bergaji untuk tentera  melalui hasil rampasan perang5. Perkenalkan undang-undang tanah  dan hak rakyat terutama golongan Mawali  – orang bukanarab yang peluk Islam – hanya perlu bayar cukai tambahan.6. Mengumpulkan kitab al Quran  – arahkan Zaid bin Thabit. Sebab kumpul:a. Ramai hafiz al quran gurgur shahid semasa gerakan ar riddah. Sebelumnya ayat al quran disalin dalam bentuk  :i.batuii.kulit binatangiii.kayu dan tulang b. Disimpan oleh Khalifah Umar, Hafsah ( Isteri Nabi saw.) dan Uthman bin Affan Umar Bin Al-Khattab 2  Bab 6SSMN/SEDAR 1. Berasal daripada Bani Adi  , Lahir pada 583M. Nama sebenar Umar bin Al Khattab bin Naufal – Keturunan Quraish. Terkenal dengan sifat  berani, tegas dan berterus terang.Dikenali denganAmirul Mukminin atau Panglima Agung Mukmin.2. Pelantikan dicadang oleh Abu Bakar As Siddiq  dan dipersetujui para sahabat.3. Jangka masa pemerintahan beliau dianggap zaman keemasan sebab:a. Banyak perubahan dan pembaharuan dilakukan.4. Bidang politik  :a. Perkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai b. Tubuhkan Majlis Syura  dianggotai Muhajirin dan Ansar c. Bahagikan jajahan takluk   kepada beberapa wilayahd. Melantik wali atau gabenor sebagai ketua – bertindak sebagai ketua pentadbir dantentera.e. Tubuhkan beberapa jabatan  seperti Jabatan Tentera, Polis, Percukaian, danPerbendaharaan. Negara. Diketuai Khatib atau setiausaha.f  . Jabatan kehakiman  dipisahkan daripada jabatan lain untuk elak salah laku oleh hakimdan dibayar gaji bulanan – 500 dirham.5. Bidang Sosial a. Pendidikan  – sediakan guru dan tempat belajar serta kembangkan pembelajaranalquran.i. Sebagai contoh ; Abu Sufyan dihantar ke kawasan orang badwi b. Perkenalkan kalendar Islam dan Tahun Hijrah .c. Susun semula sistem ketenteraan bentuk tentera tetap dan sukarela. d. Markas tentera  dibina dibandar utama.e. Kubu Pertahanan  di sempadan yang menghadap musuh seperti Di Madinah, Kufah,Fustat dan Basrah.6. Bidang Ekonomi .a. Bina terusan dan tali air  – tambah hasil pertanian seperti empanagan Abu Musa diBasrah dan Terusan Amirul Mukminin – 111km di Mesir. b. Rakyat digalak teroka tanah baru  dan usaha tanah terbiar.c. Perkenal pelbagai cukai spt:i. Kharaj  – berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanahii. Jizyah  – dikenakan terhadao golongan zimmni – orang bukan Islam yang duduk dalam wilayah Islam dan kekal dengan tradisinya. Mereka bebas daripada  perkhidmatan tentera dan pembayaran zakat.d. Baitulmal  diperkenalkan bagi kawal aliran zakatKhalifah Uthman Bin AffanLatar belakang1. Nama sebenar Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah . Lahir pada 576M.2 . Hartawan yang dermawan , lemah lembut, bertolak ansur, sikap simpati,3. Digelar Zun Nurain  – mempunyai dua cahaya kerana pernah kahwini dua orang puteri Nabi4. Pelantikan melalui majlis syura . Enam calon dicadangkan :5. Ali Abu Talib dan Uthman bin Affan mendapat undi sama banyak. Abd Rahman bin Auf mendapatkan pendapat orang ramai dan bersetuju yang Uthman layak menjadi khalifah yangketiga.  Sumbangan  : 3  Bab 6SSMN/SEDAR 1. Berjaya meluaskan wilayah Islam  hingga ke Afganistan, Smarkand, Cyprus,dan Tripoli.2. Memperkukuhkan pertahanan dan membina tentera Islam  .3. Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi – Mushaf Uthmaniah .4. Membina jalan raya, jambatan, rumah rehat .5. Mengukuhkan peranan baitulmal  untuk biayai pembangunan negara dan perkuat tentera islamspt pembelian senjata dan kapal.6 . Jizyah dikekalkan. Khalifah Ali Abu TalibLatar Belakang.1. Lahir 602 M. Bani Hasyim.2. Terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanannya .. Tegas serta berpengetahuan luasdalam Islam.3. Pelantikan mendapat sokongan terbanyak  .4. Kepakaran dalam perundangan Islam. Sumbangan: 1. Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.  Cth dalam Perang Siffin .Sanggup berdamai dan berunding.2. Membina markas tentera  di Parsi dan Sempada Syria.3. Ekonomi  :Kutipan Jizyah diteruskan. Spt dalam surat kepada al-Asytar.Kesimpulan:1. Sistem pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin menitikberatkan : Kesejahteraan agama, rakyatdan negara. 2. Kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan berkembang menjadi negara yangkuat.3. Kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan Parsi. Khalifah tidak mementingkan diri dantidak mengamalkan kehidupan mewah.4. Berjuang mengekalkan pembangunan,kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata.5. Rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup.6. Pada akhir pemerintahan Khulafa ArRasyidin digantikan dengan pemerintahan sistem warisaniaitu pemerintahan dibuat secara turun temurun atau monarki.7. Sebelumnya sistem syura. Sistem syura bermaksud pelantikan dibuat secara musyawarah dandipersetujui sama ada sebulat suara ataupun secara demokrasi. Pandangan para sahabat dan umatIslam dilakukan bagi mendapatkan pengganti yang baik. Kerajaan Bani Umaiyah . 1. Sempena mengambil nama Umaiyah bin Abdul Shams bin Abd Manaf. Tokoh peniaga terkenaldan dipadang tinggi pada waktu itu. 2. Diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Suffian.- berikutan penyerahan oleh Hassan Bin Ali .3. Penyerahan dilakukan bagi mengelakkan umat Islam berpecah belah. 4. Bermula dari 661M hingga 750M berpusat di Damsyik. Merupakan tahap pertama dan masihguna gelaran Khalifah. 5. Tahap kedua di Sepanyol  diasaskan oleh Abdul Rahman al- Dakhil atau Abd Rahman 1 diCordova dengan Andalusia sebagai ibu kota.6. Bermula dari 756M hingga 1031M. Gelaran ketua negara ialah Amir . Sumbangan: Politik  :1. 4 aspek utama: 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks