NO_P-info_2010 Korr5.indd

Pages 24
Views 3
of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Produktinformasjon Norge Byggisolering Norge September 2010 1 Innhold Isolering gir store miljøgevinster ............. 3 Standard for mineralullprodukter…
Transcript
Produktinformasjon Norge Byggisolering Norge September 2010 1 Innhold Isolering gir store miljøgevinster ............. 3 Standard for mineralullprodukter ....... 4–5 PAROC produktnavn......................... 6–7 Hvorfor velge Paroc steinull? ............. 8–9 Lett steinull ........................................ 10 Tung steinull ...................................... 10 Byggisolasjon ...............................11–15 – Bjelkelag ................................. 11, 15 – Vegger ......................................11–13 – Brannisolasjon .............................. 13 – Gulv .............................................. 14 – Øvrige produkter ........................... 14 – Grunn ........................................... 14 Byggprodukter ............................ 16–23 – Duker ........................................... 16 – Fuger .......................................17–18 – Tetting ..................................... 19–20 – Lyd/Grunn .................................... 21 – Tilbehør ....................................22–23 2 Isolering gir store miljøgevinster Paroc Group er en av Europas ledende produsenter av isolasjon. Under en rekke år har det vært en av våre hovedoppgaver å spre kunnskap om isolasjon til huseiere og profesjonelle. Å redusere energiforbruket og senke energikostnadene handler til dels om å få huset til å beholde den varmen som tilføres, og dels om å tilføre varme på en smart måte. Energiklokt hus Et Energiklokt hus ivaretar og be- satse på å bygge energiklokt, er det fel- holder tilført varme så effektivt som les ansvaret vi har har for å få bremset mulig. Samtidig bruker det miljø- klimaforandringene som begynner å vennlige energikilder. Her finnes det bli ubehagelig synlige, samtidig som penger å spare. Jo mindre energi huset man sparer penger og gjør en langsik- forbuker, jo lavere blir oppvarmings- tig innsats for miljøet. Vårt hoved- kostnadene. Bruker man i tillegg budskap med energiklokt hus bygger andre energikilder enn f.eks. olje og på å gjøre energieffektiviserende tiltak strøm, blir det enda billigere. Men den i rett rekkefølge, og sammenfattes kanskje viktigste anledningen for å med rubrikken nedenfor. “ENERGIKLOKT HUS” + isoler og behold den varmen du tilfører + gjør enklere energibesparende tiltak + velg deretter energikilde + bruk beregningshjelp og praktiske råd = redusert energiforbruk = redusert klimaforandring PAROC®, REWOOL® och ECOPRIM® er registrerte varemerker av Paroc AB. 3 ■ S TA N D A R D Standard for mineralullprodukter Under er det en kort veiledning om produktegenskaper og koder i henhold til den europeiske standarden EN 13162 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger Fabrikkframstilte produkter av mineralull (MW). Bakgrunn For å lette handelen mellom de europeiske nasjonene er det utviklet felles standarder for en rekke varer som kan tenkes å passere grensene, blant annet mineralull. Ifølge europastandarden er mineralull et produkt som kan brukes som varmeisolasjon i bygninger. Det finnes andre mineralullstandarder for teknisk isolering og en spesiell standard for isolering med løsull. Standarden trådte i kraft 1. mars 2002 og må brukes for alle mineralullprodukter som er tilvirket etter 1. mars 2003. Standarden forteller hvordan produsenter av mineralull skal teste, kontrollere og beskrive produktene sine. Den handler bare om produktene og ikke om egenskapene til de bygningsdelene der produktene kan monteres. Etiketten beskriver produktets egenskaper Europastandarden krever at produsenten deklarerer flere typer produktegenskaper på etiketten eller på emballasjen. Det er imidlertid frivillig å deklarere noen egenskaper. Obligatorisk etikettinformasjon Produktnavn, produsent og annen identifikasjon. Produktet skal ha et navn eller en betegnelse slik at det kan skilles fra andre produkter. Dessuten skal etiketten inneholde opplys- 4 ninger om hvem som er produsent, samt informasjon som gjør det mulig å bestemme produksjonstidspunkt og -sted. Nominell tykkelse, lengde og bredde Ordet ”nominell” betyr at produktet har de målene som produsenten har oppgitt. I den følgende teksten angis de kravene som stilles til de nominelle verdiene. Ytterlag Produsenten skal angi om produktet har et ytterlag. Et eksempel på ytterlag er vindbeskyttende papir. Innhold i pakken Her menes antall plater eller ruller i pakken og hvor mange kvadratmeter isolasjonen dekker. Deklarert varmekonduktivitet λD Produsenten skal deklarere varmekonduktiviteten når det er mulig, og det er stort sett alltid mulig for mineralullprodukter. λD deklareres i trinn på 0,001 W/(m·K). Verdiene gjelder tørr mineralull ved en gjennomsnittstemperatur på +10 °C. Deklarert varmemotstand RD Produsenten skal alltid deklarere isolasjonsproduktets varmemotstand. RD beregnes som isolasjonens nominelle tykkelse i meter, dividert med varmekonduktivitet, λD, og avrundes nedover i trinn på 0,05 m2·K/W. På neste side vises en tabell for RD i forhold til λD. S TA N D A R D ■ Europeisk standardnummer EN 13162 Deklarert varmekonduktivitet λD Tykkelse 0,033 0,035 0,037 0,039 0,041 17 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 95 100 110 120 130 140 145 150 160 170 180 195 200 220 240 260 280 300 0,50 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 2,85 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,35 4,55 4,85 5,15 5,45 5,90 6,05 6,65 7,25 7,85 8,45 9,05 0,45 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,70 2,85 3,10 3,40 3,70 4,00 4,10 4,25 4,55 4,85 5,10 5,55 5,70 6,25 6,85 7,40 8,00 8,55 0,45 0,50 0,65 0,80 0,95 1,05 1,20 1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,55 2,70 2,95 3,20 3,50 3,75 3,90 4,05 4,30 4,55 4,85 5,25 5,40 5,95 6,45 7,00 7,55 8,10 0,40 0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 1,15 1,25 1,55 1,75 2,05 2,30 2,40 2,55 2,80 3,05 3,30 3,50 3,70 3,85 4,10 4,35 4,60 5,00 5,10 5,60 6,15 6,65 7,15 7,65 0,40 0,45 0,60 0,70 0,85 0,95 1,10 1,20 1,45 1,70 1,95 2,20 2,30 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,54 3,65 3,90 4,15 4,35 4,75 4,85 5,35 5,85 6,30 6,80 7,30 EN 13162 er nummeret på den produktstandarden som gjelder for fabrikkfremstilt mineralull for bygninger. EN for ”europanorm” (= europastandard). Hvis det står EN 13162 på etiketten, betyr det at produsenten deklarerer at produktet oppfyller visse grunnleggende krav selv om egenskapene ikke nevnes på etiketten. Tykkelsestoleranse T1 – T7 Toleransen gjelder avviket fra isolasjonens nominelle tykkelse. Dette angis med en klasse ifølge nedenstående tabell. Forskjellige konstruksjoner stiller ulike krav til tykkelsestoleransen. Verdiene under gjelder de aktuelle klassene for steinull. Klasse T2 T3 T4 T5 a) b) Toleranse -5 -3 -3 -1 % % % % eller eller eller eller -5 -3 -3 -1 mma) mma) mma) mma) +15 % eller +15 mmb) +10 % eller +10 mmb) +5 % eller +5 mmb) +3 mm Det som gir den største numeriske toleransen. Det som gir den minste numeriske toleransen. Frivillig etikettinformasjon Mer detaljert informasjon om disse egenskapene fremgår av brosjyren ”Slik tolker du mineralulletiketten” fra Swedisol (19. april 2002). Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur DS(T+) Dimensjonsstabilitet ved økt temperatur og fuktighet DS(TH) Brann, Euroklasse A1, A2, B, C, D, E eller F Euroklassen gjelder produktets brannegenskaper. Klasse A1 har de strengeste kravene. Klasse F betyr at produktet brenner lett, eller at brannegenskapene ikke er bestemt. Mineralull uten ytterlag brenner vanligvis ikke og oppfyller kravene til klasse A1 eller A2. Hvis derimot mineralullen er belagt med et ytterlag, får brannegenskapene til dette laget stor betydning for klassifiseringen av produktet. Mineralull som er belagt med vanlig vindbeskyttende papir, havner ofte i klasse F. Euroklasse A1 A2 B C D E F Eksempel Mineralull Mineralull, gipsplate Malt gipsplate Gipsplate med papirtapet Vanlig tre – Papirbelagt mineralull Trykkfasthet CS Skjærfasthet ved bøyning vinkelrett på de store overflatene TR1 til TR700 Punktlast PL(5)50, PL(5)100, PL(5)150 osv. Korttidsvannabsorpsjon WS Langtidsvannabsorpsjon WL(P) Dampdiffusjon MU eller Z Dynamisk stivhet SD1, SD2, SD3 osv. Sammentrykkbarhet CP2, CP3, CP4 eller CP5 Kompresjonskrymping (CC(i1/i2/y) σc Praktisk lydabsorpsjonskoeffisient AP0,05 til AP1,00 Veid lydabsorpsjonskoeffisient AW0,05 til AW1,00 Materialbetegnelse MW MW står for de engelske ordene ”mineral wool”, som betyr mineralull, og omfatter både glassull og steinull. Luftstrømningsmotstand AF1, AF2, AF3 osv. 5 ■ P R O D U K T N AV N PAROC produktnavn System basert på bruksområde og egenskaper Bruksområde/funksjon BL Blowing Løsull NR Noise reduction CE Constructive Konstruktiv RO Roof Tak med liten helling CG Ceiling Himling SE Sandwich Element Sandwichelement CO Concrete Construction Betongelement SH Shattered Finfordelt steinull FA Facade Fasade SS Step Sound Trinnlyd FP Fire Protection Brannisolasjon UN Universal Lett isolasjon GR Ground/Cellar Wall Fundamentering/kjellervegg WA Wall Vegg GW Glass Wool Glassull Støyreduksjon Utføring B Board * Board * T Shredded Granulert L Lamella Lamell U Fall Fall Matte V Outlet Kil Plate* X Leg Stav Y Stripe Remse M S Mat Slab/Batt * * Grense mellom plate og board plate Tak- og fasadeprodukter > 30 mm board ≤ 30 mm Egenskaper Løpende nummerering Basert på deklarert varmekonduktivitet (λD-verdi) Basert på kompresjon ved 10 % sammentrykking Basert på luftgjennomtrengelighetsmotstand 1 34 5 25 2 36 10 35 3 37 20 50 4 39 30 . . 41 40 . . . . F.eks. brann-/fasadeplater F.eks. lett isolasjon . F.eks. mark-/takplater F.eks. murplater/vestkystplater Tillegg (kan kombineres) a c alu covered coated/painted ytterlag av glassfiberarmert aluminiumsfolie n non-wowen tissue glassfiberduk p paper covering papirbelagt forseglet/malt r rubbed down, grinded planslipt f fire classed covering brannklassifisert ytterlag t tissue, glasfibre g grooved rillet gt grooved/tissue faced rillet/glassfiberbelagt j joint falset y cut edges faset kant k slash plansaget z zipped komprimert Eksempel: Produktnavn XX Z nn y Produktnøkkel 6 PAROC UNS 37z glassfiberbelagt Markedsnavn A-Plate c 600 Bruksområde Isolering av vegger, himlinger og bjelkelag. Formatet er tilpasset bjelker med bredde 36 og 48 mm og senteravstand på 600 mm. (Lett isolasjon, Deklarert varmekonduktivitet λD 0,037 W/m°C.) P R O D U K T N AV N ■ PAROC produktnavn på andre produkter System basert på applikasjon Gruppe X Tilbehørsprodukter Typ E Ecoprim Ecoprim M Membrane Membran ES - slab - plate MW - wind barrier - vindsperre - kjellervegg MS - separating - separerende - Varmvegg MV - vapour barrier - fuktsperre - underlying roof - underlagstak EC EW - cellar wall - Warm wall EB - beam - stolpe MU EI - insulation box - isolasjonsboks N Net Nett EF - fall - fall NR - render - puss F Fastener Feste S FC - clip - klemme Stripe Remse FS - screw - skrue SI - insulation - isolasjon FR - render - puss ST - tape - tape SS - seals - tetting FN - net - nett FF - fluke/mortise lock - sammenføyningslås T Tools Verktøy FW - washer - brikke TM - machine - maskin FP - plastic spacer - distansholder TK - knife - kniv FM - mounting support - montasje TT - table - bord G Ground Grunn TR - rack - beholder TS - sack - sekk GI - I-plinth element - I-element GL - L-plinth element - L-element V Ventilator Ventilasjon GP - plinth support - montasjestøtte VA - air gap - luftspalte GF - frost covering - frostbeskyttelse VR - roof - tak I Insulation Isolasjon IL - losefill - løsull Utførende 001 ... Løpende nummerering 060 ... Basert på tekniske egenskaper Tillegg (kan kombineres) g grooved sporet zdy Do-it-yourself Gjør det selv j joint falset zcf folded brettet Eksempel: Produktnavn X WW NNN eee Produktnøkkel PAROC XMW 060 Markedsnavn Vindsperre Bruksområde Vindbeskyttelse for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isolasjonen) mot gjennomblåsing. 7 ■ PRODUKTEGENSKAPER Hvorfor velge Paroc steinull? Steinull er en allsidig, ikke-brennbar varmeisolasjon Paroc steinull er det mest allsidige og mest brukte varmeisolasjonsmaterialet i mange europeiske land. Paroc steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand. Steinull benyttes i bygninger, men også i konstruksjoner der det stilles ekstremt strenge og allsidige krav til isolasjon, for eksempel i transportindustrien og kjernekraftverk. Utmerket brannmotstand gir gode egenskaper i konstruksjoner Paroc steinull fremstilles av stein og kan derfor benyttes som varmeisolasjon til bruksområder med svært krevende brannspesifikasjoner. Nesten alle typer mineralull klassifiseres som ikkebrennbart materiale, men Paroc steinull har en enda høyere smeltetemperatur, over 1000 °C, noe som gir lengre beskyttelse. I stedet for å øke brannbelastningen gir Paroc steinull derfor en effektiv og brannbestandig isolasjonsløsning. De fleste ikke-belagte steinullproduktene fra Paroc klassifiseres som Euroclass A1. På grunn av de unike brannegenskapene kan Paroc steinull brukes som brannisolasjon og som beskyttende konstruksjonskledning. I konstruksjoner som er isolert med Paroc steinull, bremses eller forhindres spredning av ilden. Beholder formen Paroc steinull beholder formen, uansett dramatiske endringer i temperatur eller fuktighet. Dermed blir det ingen glipper i plateskjøtene, og det oppstår altså ingen fare for varmelekkasje eller kondensdannelse. Verken absorpsjon eller fuktlagring Paroc steinull kan ikke absorbere eller lagre fukt, men transporterer den i stedet mot den kaldeste siden. Dermed sikres en rask fordamping i alle korrekt utførte konstruksjoner. En bygning som er isolert med Paroc steinull, holder seg tørr. Dette garanterer god kvalitet på inneluften og et langt liv for bygningen. Omfattende forskning som er utført i Finland av Tammerfors tekniske universitet og i Sverige av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) bekrefter at Paroc steinull er et ugunstig miljø for bakterievekst. 8 Standard brannkurve (ISO 834) Temperatur (°C) Som en av de ledende produsentene av varmeisolering har Paroc, sammen med ledende forskere og institusjoner innen området, utviklet ekspertkunnskaper innen varmeisoleringsbransjen. 1200 Steinull beholder sine egenskaper til over 1000 °C 1000 800 Glass smelter (~ 7 min) 600 Trebaserte materialer antennes (~ 5 min) 400 Plastmaterial smelter (~ 3 min) 200 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Tid (min) Påvirkning på forskjellige bygningsmaterialer i en ”vanlig” brann. En ”vanlig” brann simulerer temperaturutviklingen for en brann i et normalt rom. God elastisitet og sammentrykkbarhet De forskjellige typene av Paroc steinullisolasjon er utviklet for ulike bruksområder. Fleksibel steinull er elastisk og lett å skjære til riktig størrelse for å gi god utfylling i konstruksjoner. Stiv steinull kan bære kompresjonstrykk på opptil 80 kPa (ca. 8000 kg/m2) med 10 % deformasjon. Effektiv lydisolasjon Takket være den porøse fiberstrukturen og store tettheten har Paroc steinull utmerkede lydegenskaper både mot eksterne lyder gjennom vegger og tak og interne lyder som kan oppstå inni en leilighet eller et lokale. Både myk og hard Paroc steinull har utmerkede egenskaper som vibrasjonsdempende skikt i flytende gulv. Det er mulig å gjøre materialet hardt slik at det kan bære lasten fra de øvre skiktene av gulvet og den belastning selve gulvet utsettes for. Men det er også mulig å gjøre samme produkt myk nok til at man effektivt demper vibrasjonene mellom skiktene i gulvet. Miljøvennlig Paroc steinull er miljøvennlig gjennom hele livssyklusen og er ikke skadelig for naturen under eller etter bruk. Steinull inneholder ikke ingredienser eller kjemikalier som hindrer eller vanskeliggjør gjenvinning. Evigvarende isolasjonsmateriale Paroc steinull beholder varmeisolasjonsegenskapene i hele levetiden til bygningen. Paroc steinull er et kjemisk robust materiale og er svært motstandsdyktig mot organiske oljer og løsninger. PRODUKTEGENSKAPER ■ Paroc steinull og inneluftkvalitet Arbeidsmiljø Paroc steinull er et ekstremt rent materiale, og både den finske stiftelsen for bygginformasjon (RTS) og organisasjonen for inneluft i hus plasserer Paroc steinull i den beste M1klassen (klassifisering av utslipp) siden den ikke forurenser inneluften. Brosjyren ”Arbeid riktig med mineralull” fra vår bransjeorganisasjon Swedisol gir anvisninger om håndtering av steinull. På emballasjen vår er det piktogrammer med anbefalinger om håndtering før, under og etter montering av produktene. Miljøarbeidet Byggevaredeklarasjoner Paroc Byggisolering Sverige har egen miljøorganisasjon. Den virker som pådriver i miljøspørsmålene med bakgrunn i bedriftens miljøpolitikk. Miljøarbeidet ledes av et miljøutvalg som består av medarbeidere fra hele Paroc AB. Utvalget setter hvert år opp en miljøplan og påser også at miljømålene nås. Dette er en del av det miljøledelsessystemet som vi innførte i 2001, og som er i samsvar med ISO 14001. Alle våre steinullsprodukter er utstyrt med byggevaredeklarasjoner og følger de anvisningene som er utarbeidet av representanter for byggebransjen og ”Byggsektorns Kretsloppsråd” (et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene i Sverige for å styrke miljøarbeidet i byggenæringen). Deklarasjonene dokumenterer råvarer, miljøopplysninger om produksjon, gjenvinning, gjenbruk osv. og behandler hele livssyklusen. Paroc steinull står imot meget høye temperaturer. Bildet viser et eksempel av PAROC UNS-produktet før og etter en branntest i henhold til EN ISO 1182, der målet brenner ved en temperatur på 750 °C. Steinull smelter ikke engang ved brann. En konstruksjon kan derfor stå imot brann mye lengre, hvilket kan forbedre sjansen til å redde ut mennesker og eiendeler og til å bekrense skader drastisk. Paroc Protection er vårt konsept for skandinaviskprodusert steinull, et materiale som har overlegne egenskaper når det gjelder beskyttelse mot fukt og brann. Takket være en luftgjennomslippende struktur avdunster fukt hurtig i korrekt utførte konstruksjoner. Isolasjon en som o gså besk brann og ytter mo fukt t 9 ■ EMBALLASJE/HÅNDTERING Lett steinull Heldekkende emballasje Parocs lette steinullplater pakkes inn i heldekkende emballasje. Den heldekkende emballasjen hindrer at det trenger smuss inn i ullen og gir god beskyttelse mot regn og snø. Emballasjen har gripeflik, som gjør den lett å håndtere. Heldekkende emballasje E-pack E-pack har heldekkende emballasje på trepall. Emballasjen er beregnet på innendørslagring, men uåpnet tåler den utendørslagring i opptil fire uker. På lageret hos byggevarehandleren kan kundene forsyne seg selv rett fra E-pack. Mengden av emballasjeplast er redusert til det minimale. Format: Innhold: Håndteringsutstyr: (lengde x bredde) ca. 1800 x 1200 mm (høyde) ca. 2600 mm Antall pakker 16-30 G
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x