MyPortfolio PT(KEW) W19

Pages 37
Views 44
of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
contoh dokumen
Transcript
    BAHAGIAN : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN UNIT KEWANGAN  ALAMAT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  ARAS 6, BLOK E8 62604 PUTRAJAYA NO. TELEFON : 03-88846173 NO. FAKS. : 03-88895235 LAMAN SESAWANG: BKP@moe.gov.my myPortfolio   PEMBANTU TADBIR KEWANGAN   UNIT KEWANGAN    MAKLUMAT PEGAWAI   DILULUSKAN OLEH   Nama : Intan Mawaddah Binti Abdul Wahab Gelaran Jawatan : Pembantu Tadbir Kewangan Gred Hakiki Jawatan : W19 Tarikh Penempatan : 28 Mei 2018 Nama : Noor Azman Bin Muhammad Noor Gelaran Jawatan : Setiausaha Bahagian Gred Jawatan : Tarikh :  JADUAL PENGEMASKINIAN BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN PENYELIA 1. Catatan: Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa myPortfolio dikaji semula dan dikemas kini apabila berlaku sebarang perubahan.  KANDUNGAN   PERKARA MUKA SURAT Carta Organisasi   Carta Fungsi  Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi Deskripsi Tugas Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak bagi Aktiviti 1 Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa Senarai Borang Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks