My Rph Rbt - Ikan Hiasan

Pages 6
Views 40
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 Kelas Bil. Murid Tarikh Hari Masa Topik Subtopik : : : : : : : Ikan Hiasan Penyediaan Bekas ___ Orang Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : i) Menyebut 6 daripada 8 aksesori bekas akuarium dengan betul. ii) Menyatakan 7 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. iii) Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam bekas akuarium dengan betul. i
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5Kelas : Bil. Murid : ___ Orang Tarikh :Hari : Masa : Topik : Ikan Hiasan Subtopik : Penyediaan Bekas Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :i) Menyebut 6 daripada 8 aksesori bekas akuarium dengan betul.ii) Menyatakan 7 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekasakuarium dengan betul.iii) Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalambekas akuarium dengan betul.iv) Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan aksesori yangdibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap denganbetul. KBKK : membuat inferens, menjana idea, membuatgambaran mental, mengingat kembali, menyusunikut keutamaan dan membuat rumusan Penerapan Nilai : Kerjasama, kebersihan fizikal dan mental,kesederhanaan, kasih sayang Bahan Bantu Mengajar : Video, power point, bekas akuarium, pam penapis,batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster,model, lampu akuarium, ikan hiasan, kad nama,papan tulis, marker pen, gula-gula, pensil,pemadam dan nota edaran.  Kajian Masa Depan : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagaipunca pendapatan sampingan. Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid pernah melihat akuarium yang dihias di rumah.ii) Murid telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARANLANGKAH/MASAISI PENGAJARANAKTIVITI PENGAJARANDAN PEMBELAJARANCATATAN Set induksi(5 minit) 1. Video kartun ‘FindingNemo’.  2. Soalan:i. Siapakah yangpernah menontonvideo ini?.ii. Apakah nama ceritaini?.iii. Adakah hidupan airitu cantik?.iv. Siapakah yangsuka pada ikanhiasan?1. Guru menayangkan videokepada murid.2. Murid diminta menontonvideo tersebut dan fahamapa yang ditonton.3. Guru bersoal jawabdengan murid. 4. Guru mengaitkan setinduksi dengan pelajaranpada hari ini.   BBM :Video Kartun KBKK: Membuatinferens,menjana idea. NILAI: Kasih sayang      Perkembangan Langkah 1(10 minit)Kelengkapan dan aksesoriakuarium.i. Pamii. Penapisiii. Batuiv. Pasirv. Tumbuhan akuatikvi. Kayu burukvii. Posterviii. Model1. Murid diedarkan notarujukan.2. Murid melihat tayanganpowerpoint sambilmendengar peneranganguru mengenai langkahpenyediaan akuarium ikanhiasan. 3. Guru menunjukkanlangkah penyediaanakuarium ikan hiasan.   BBM: *Nota edaranpowerpoint*pam*penapis *batu*pasir,*tumbuhanakuatik*kayu buruk,*poster model,*akuarium KBKK: Membuatgambaranmental,mengingatkembali NILAI: KerjasamaLangkah 2(15 minit)   Langkah-langkahmenyedia dan menghiasbekas akuarium.i. Bersihkan bekasakuarium denganmenggunakan spanatau gentian kapas.ii. Bersihkan dan bilasbahan hiasanseperti pasir, batudan kayu buruk.iii. Masukkan pasir,batu dan kayuburuk ke dalamakuarium.iv. Masukkan pam airdan alat penapis ke1. -murid dibahagikankepada 4 kumpulan.2. Wakil kumpulan akanmengambil segalaperalatan dan aksesoriakuarium yang akandipasang di meja kerjakumpulan mereka.3. Murid mengikut langkahpenyediaan bekasakuarium secara amali didalam kumpulan setelahditerangkan oleh guru.4. Murid diingatkan tentangkeselamatan dankerjasama berkumpulan. KBKK: Menyusunmengikutkeutamaan,membuatgambaranmental NILAI: Kerjasama,kesederhanaan,kebersihanfizikal danmental  dalam akuarium.v. Letakkan tumbuhanakuatik ke dalamakuarium.vi. Letakkan model diatas pasir.vii. Masukkan air yangke dalam akuarium.viii. Titiskan bahan antiklorin ke dalamakuarium.ix. Hidupkan suis pamair. Langkah 3(15 minit) Teknik memasukkan ikanhiasan ke dalamakuariuam.i. Rendamkan begplastik yangmengandungi ikanhiasan ke dalamakuarium selama20 hingga 30 minit.ii. Buka ikatan begplastik dan biarkanikan hiasan keluardengan sendiribersama-sama airke dalam akuarium.iii. Setelah semua ikahiasan keluar daribeg plastik,keluarkan pula begplastik tersebut.1. Murid melihat tayanganpowerpoint teknikmemasukkan ikan hiasanke dalam akuarium.2. Guru menunjukkan teknikmemasukkan ikan hiasanke dalam akuarium. 3. Murid memasukkan ikanhiasan ke dalam akuariumdan melabelkannyadengan nama kumpulan.   BBM: Powerpoint,ikan hiasan KBKK: Menyusunmengikutkeutamaan,membuatgambaranmental NILAI: Kerjasama  
Advertisements
Related Documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks