mnt mesy 2015

Pages 2
Views 0
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan  02 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010   SPSK PK 07/3 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KWAPM BIL 1/2017 Tarikh : 8 Februari 2017 Masa : 12.30 petang Tempat : Bilik Angsana Pengerusi : Puan Has Kehadiran(Bilangan) : 7 orang  Nama Yang Hadir Catatan Mesyuarat :   1   UCAPAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan surah Al-Fatihah. Pengerusi mengalu- alukan kedatangan guru-guru dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. 1.2 Pengerusi mengucapkan tahniah di atas perlantikan jawatankuasa yang baru dilantik. Beliau mengharapkan sesiapa sahaja yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan  baik. 1.3 Pengerusi menyatakan bahawa tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk memilih senarai murid yang layak menerima bantuan KWAPM 2 Perkara-perkara baharu 2.1 Pengerusi mengedarkan borang-borang bantuan KWAPM yang telah diisi oleh murid- murid tingkatan 1 kepada semua AJK untuk diteliti. Tindakan:Makluman 2.2 Pengerusi mengingatkan agar mengenalpasti murid-murid yang dikategorikan miskin    No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan  02 01 NOVEMBER 2011 00 Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010   iaitu pendapatan isi keluarganya kurang daripada RM830 atau RM210 perkapita. Tindakan:Guru Tingkatan 2.3 Pengerusi mengingatkan kepada semua AJK bahawa bantuan KWAPM hanya boleh dimohon oleh murid Tingkatan 1 sahaja. Tindakan: Makluman 2.4 pn memaklumkan bahawa terdapat seramai 15 orang murid yang disenaraikan layak dalam data APDM untuk memohon bantuan KWAPM  pada tahun 2017. 3   Hal-hal lain 3.1 Pengerusi mengingatkan agar guru tingkatan dan guru data mengambil berat tentang  pendapatan ibu bapa dengan memastikan murid mengisi bahagian tersebut dalam  borang maklumat murid dan mengemaskini bahagian pendapatan ibu bapa dalam APDM kerana kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan murid tercicirdaripada mendapat bantuan biasiswa dan KWAPM. Tindakan:Guru Tingkatan 4   Ucapan Penangguhan Pengerusi mengharapkan agar semua jawatankuasa KWAPM dapat memberi kerjasama yang  baik agar semua perancangan berjalan dengan lancar. Tindakan:Makluman Disediakan oleh, Disemak Oleh, …………………............................ ……………………........................  Setiausaha KWAPM Pengerusi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks