minit-mesyuarat-unit-hal-ehwal-murid (1).doc

Pages 6
Views 3
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  MINIT MESYUARAT UNIT HAL EHWAL MURIDSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SALAK TINGGITAMAN DAHLIA, 43900 SEPANGSELANGOR DARUL EHSAN(BIL/TAHUN - 01/2009) T! #$% 2 &'! 2009 H! % &* M+% 40 .  T.*% P+* S! S#$ K$ !'% H !   1.Tn. Hj. Muskamal bin Mohamad Jonan-Pengetua(Penasihat ) 2. Pn. Hjh Sabaria bt. Darut -P! H M (Pengerusi) #. Pn. $ik $oor Hasli%a bt. $ik &i-Setiausaha 'nit H M . Pn. $or%akiah bt. bd. *a%ak-'nit Disi+lin ,. ik ida bt. ahid-'nit /imbingan 0!aunseling . Pn. Sarimah3aiton bt Morobistah -'nit SP/T 4. Pn. mirul $ur kimi bt. bdullah-'nit /iasis5a 6. Pn. $oorlida bt. Hassan-'nit !esihatan 7. Pn. nidah bt. Sidek-'nit !ebajikan 18. Pn. Hjh./ahariah bt. /ahari-'nit !antin 11. Pn. Shari9ah bt. /ahari-'nit srama 12. Pn. $ariman bt. Mar%uki-'nit Pengurusan Pelajar P$/ 1#. Pn. Siti Sur:ani bt. Malat-'nit Pa+an !en:ataan Sekolah 1. Pn. Hjh $oraini bt. Sulaiman -'nit Pen;egahan Denggi 1,. Pn. $ik Sakura bt. Shamlee-'nit set lih 1. Pn. *oslin bt. bd. *a%ak -'nit !ebersihan Sekolah 14. n. Ha%l:%am b. bd. Hamid-'nit !ebersihan Tandas 16. n. Halimi b. $ahara5i-'nit Penga5as 17. Pn. he %hani bt. he <mar-Pen:elaras Tingkatan Tiga 28. Pn. %i%ah bt. =aha:a-Pen:elaras Tingkatan Dua 21. Pn. Hjh. Siti isah bt. Jais-Pen:elaras Tingkatan m+at 22. Pn. *ohani bt. <thman-Pen:elaras Tingkatan nam 2#. Pn. &ili >ari%a bt. bd. Majid-'nit *egister  2. Pn. *o%ita bt. luai-'nit Dokumentasi  T # H ! B!+  1. n. Solehin b. bdullah-'nit *?M'P 2. Pn. Siti %i%ah bt. !asim-'nit Perhim+unan #. Pn. nn: %lina bt. hmad-'nit !MP . Pn. Sur:ati bt. ?smail -'nit PPDa ,. Pn. huah aik Suan-'nit *ekod Murid -Pen:elaras Tingkatan Satu . Pn. *osnah bt. bdul &ati9-'nit <rientasi Pelajar@PMD-'nit Sekolah Selamat 4. Pn. Sura:a bt. Mahmud-Pen:elaras Tingkatan &ima 6. Pn. 3anira bt. %aming  %mi-'nit /ilik erakan @ Mes:uarat T # H ! T'. B!+ Tiada  1K* A-' P'!+ 1.1.Pengerusi memulakan mes:uarat dengan melahirkan u;a+an terima kasihatas kehadiran hadirin dan men:atakan rasa +enghargaan atas kesudiansemua J! 'nit H M terhada+ +elantikan dan +enerimaan ja5atan untuksesi 2887 . Seterusn:a beliau menjem+ut Tuan Pengetua selaku Penasihatmen:am+aikan u;a+an. 2 U5.' P'+ $* Mes:uarat mengambil maklum akan saranan +enasihat agar A(i)'nit H M diangga+ sebagai subunit :ang amat +enting dalam +entadbiran disekolah sebagai sokongan ke+ada subunit kurikulum memandangkan subunitH M ber+eranan membantu men:okong keberkesanan unit tersebutterutama dalam usaha menjaga kebajikan murid-murid di sekolah.(ii)setia+ 'nit H M mengadakan mes:uarat masingBmasing sekurang-kurangn:a tiga kali setahun dan didokumentasikan dalam bentuk minitmes:uarat serta memaklumkan ;adangan :ang dibuat ke Mes:uaratPengurusan Sekolah. Mes:uarat !ali Pertama setia+ 'nit H M +erludiadakan untuk meran;ang +rogram masing-masing se+anjang tahun 2887.Mes:uarat !ali !e-2 bertujuan memantau sejauhmana +erjalanan sesuatu+rogram :ang telah diran;ang manakala Mes:uarat !ali !e-# +erlu untuk+en:ediaan la+oran bagi mengkaji keja:aanC kegagalan mahu+un masalah:ang 5ujud berkaitan +rogram-+rogram setia+ unit :ang telah diran;angsebelum ini.(iii)mengkaji *an;angan Strategi :ang telah dibuat untuk setia+ 'nit H M +adatahun le+as agar memilih 2 hingga # dari+ada ran;angan-ran;angan :angada untuk dikenal +asti dan dilaksanakan se;ara lebih khusus +ada tahunini. T '#'% S U' * HEM3P! '5''31 U' * RIMUP Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju baha5a *an;angan ?ntegrasiMurid 'ntuk Per+aduan (*?M'P) :ang meru+akan saru ran;angan integrasiantara sekolah dan antara kaum memerlukan satu +eran;angan aktiiti :angse5ajarn:a dan di9ikirkan lebih sesuai menjurus ke arah ran;angan integrasiantara sekolah memandangkan sekolah diberi +eruntukan *inggit Mala:sia 2ribu untuk +elaksanaan +rogram ini.  T '#'% U' * RIMUP32U' * D + . ' Mes:uarat mengambil maklum dan bersetujuA 2  (i)ke+erluan +elaksanaan hukuman terhada+ murid :ang bermasalaholeh unit ini :ang +erlu diuruskan dari segi dokumentasin:aC termasukurusan menghantar mereka ke+ada 'nit /imbingan 0 !aunseling.(ii)berdasarkan Surat Pekeliling ?khtisas /il. 18@2881C iaitu ESemua guru dalah uru Disi+linF makaC adalah 5ajar semua guru ber+erananagar ;uba men:elesaikan a+a-a+a juga masalah disi+lin :angditimbulkan oleh murid dan han:a kes-kes disi+lin :ang tidak da+atdiselesaikan sahaja +erlu diserahkan ke+ada 'nit Disi+lin. T '#'% U' * D + . '33U' * B  '' ' K'+ ' Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju akan 5ujudn:a +ersamaan dan+erkaitan unit ini dengan 'nit Disi+lin kerana matlamat :ang sama dalam unitini iaitu membentuk sahsiah dan +eribadi :ang baik dalam kalangan murid5alau+un +endekatan :ang digunakan agak berbe%a. <leh itu segala ;ara+endekatan :ang digunakan oleh unit ini akan disokong oleh +ihak +entadbir selagi matlamatn:a tidak lari dari+ada tujuan tersebut. T '#'% U' * B  '' ' K'+ '34U' * SPBT Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju akan urusan +ihak unit ini :angsemakin bertambah ekoran ke+erluan semua murid menerima skim +injamanbuku teks. $amun atas a+a juga alasanC segala masalah :ang timbul dalamunit ini +erlu diselesaikan se5ajarn:a kerana ke+erluan +en:ediaan bukutersebut ke+ada semua murid 5ajar dijadikan keutamaan dari+ada segala-galan:a. T '#'% U' * SPBT36 U' * K7 #' P7!  Mes:uarat mengambil maklum dan bersetujuA(i)agar semakan 9ail biasis5a dibuat +ada +eringkat a5al oleh+en:elaras.(ii)mengenal +asti murid :ang +erlu diberikan bantuan 5alau+unbilangann:a tidak ramai agar tidak terle+as +andang dari segikebajikan mereka. 'ntuk tujuan ituC maklumat murid berkaitanbolehlah di+eroleh dari+ada guru-guru tingkatan. T '#' % U' * K7 #' P7! 38 U' * K'* ' Mes:uarat mengambil maklum dan bersetujuA(i)ke+erluan unit ini memantau keadaan di kantin untuk memastikankeselesaan guru dan murid memandangkan +engusaha kantinmeru+akan orang baru :ang kali +ertama menjalankan +erniagaanmengusahakan kantin sekolah. 3  (ii)unit ini 5ajar membantu +engusaha kantin me5ujudkan senario :angbaru di sekolah ini dengan memberikan ;adangan-;adangan dan+andangan-+andanganC bukan sahaja :ang dikemukakan oleh +ihakahli ja5atankuasa unit iniC malahan dari+ada guru-guru lain sekali+unbagi tujuan meningkatkan +restasi +erkhidmatan +engusaha kantinterbabit..  T '#'% U' * K'* '3 U' * A+! Mes:uarat mengambil maklum dan bersetujuAi)terhada+ +erlantikan n. Muhammad =unus Muhsin selaku arden&elaki dan Pn. Shari9ah /ahari selaku arden Perem+uan.ii)memberi segala bentuk sokongan mahu+un bantuan ke5anganterhada+ +rogram-+rogram anjuran +ihak asrama untuk ke+entinganmurid-murid.iii)kes-kes ra:uan +enem+atan murid ke asrama :ang belum selesaihan:a akan diberi +ertimbangan a+abila 5ujud kekosongan tem+ata+abila adan:a murid-murid Tingkatan  keluar dari asrama setelahmenerima ta5aran dari+ada sekolah-sekolah berasrama +enuh kelak.  T '#'% U' * A+!3U' * PPD Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju ke+erluan me5ujudkan bilik@sudut@ruang@ laluan di ka5asan sekolah bagi mema+arkan maklumat tentangPendidikan Pen;egahan Dadah(PPDa) ke+ada murid.  T '#'% U' * PPD39U' * O! '*+ P7!  Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju baha5a 5alau+un ProgramMaju Diri (PMD) :ang kini tidak begitu diberi +enekananC namun+elaksanaann:a 5ajar diteruskan untuk tujuan memanta+kan ke+im+inan dirimurid. T '#'% U' * O! '*+ P7! 310U' * R# P7!  Mes:uarat mengambil maklum dan bersetuju agar unit ini memikirkan satu+endekatan terbaik bagi memastikan semua murid di sekolah ini da+atdida9tarkan segera a+abila mela+orkan diri di sekolah ini tan+a berlakusebarang ke;i;iran dari segi maklumat diri mereka. T '#'% U' * R# P7!  311U' * S#$ S*/3K 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks