Minit Mesyuarat CATUR

Pages 11
Views 3
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  MINIT MESYUARAT BIL.1/2019KOKURIKULUM SK.SERI SELAMAT Tarikh: 13 MAC 2019Hari: RABUMasa: 2.30 PETANGTempat: MAKMAL KOMPUTER SK SERI SELAMAT AGENDA : 1.0 Ucapan Aluan Pengerusi2.0 Ucapan Pegawai Teknik Catur 3.0 Ucapan Ketua Arbiter 4.0Perkara yang dibincangkan6.1 Penerangan peraturan permainan untuk kejohanan catur 5.0 Ucapan penangguhan KEHADIRAN : 1.Pn. Rahimah Banun bt Mohd Saaid(Guru Besar) Pengerusi2.Pn Rohaida bt Husaini ( PK Pentadbiran)3.Pn Roziha binti Dahaman( PK HEM)4.Pn. Nor Izzah binti Abd Karim(PK Kokurikulum)5.Pn. Nor Fadilah bt Abdullah( PK Pend Khas)6.Cik Tg Anis Diana Shahira bt Tg Nasir( S/U Kokurikulum) 7.Nurul Ikhwani bt Mohd Zim8.Ahmad Ruzainy Bin Roslan9.Zeti Arniza Binti Mohd Arshad10.Halimatun Saadiah Binti Abdul Halim11.Mohd Rozlan Bin Roza12.Nur Harfiza Binti Baharin13.Norhuda Bt Haji Azizi14.Nor Aziah Abu Bakar 15.Noraini Nizamuddin16.Che Jamaliah Bt Awang17.Norhaizan Bt Ismail18.Ismazawati Binti Mamat@Ismail19.Faezah Binti Ali Ishar 20.Awatif Binti Abdul21.Abirami Markandan22.Ab Walid B Abdul Wahab23.Shuhida Binti Kamaruddin24.Jamsiah Bt Osman25.Nurul Husna Binti Kamaruddin26.Samsul Baharin Bin Mokhtar 27.Nur Shida Mad Rodi28.Juriatul Aini Bt Johari29.Asiah Bt Hamat30.Vijayan31.Nor Asiah Che Soh32.Salleh Bin Ibrahim1  33.Norizan Binti Diamon34.Ratna Saerah Bt Zainal Abidin TIDAK HADIR BERSEBAB:- 1. 1.0Ucapan Aluan Pengerusi (PK Kokurikulum) 1.1.PK Kokurikulum mengalukan kedatangan guru-guru dari sekolah-sekolahdaerah Manjung ke mesyuarat Kejohanan Catur Bil. 1 2019. 1.2 Mengucapkan kata aluan kepada guru-guru dan pasukan sekolah yang akanmengambil bahagian dalam pertandingan dan kejohanan catur di peringkat MSSDDaerah Manjung Sekolah Rendah & Menengah pada tahun 2019. Beliaumengharapkan komitmen setiap guru bagi setiap aktiviti yang dijalankan agar  pelaksanaannya dapat diuruskan dengan baik.  Tindakan: Makluman 2.0Ucapan Pengerusi (Pegawai Teknik) 2.1Pengerusi mengucapkan syabas dan terima kasih kepada guru yang sudi menggalas tanggungjawab sebagai guru penasihat dan pengurus pasukan catur.2.2Puan Pengerusi berpesan kepada semua guru agar dapat mematuhi pekelilingdan garis panduan keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.Beliau mengharapkan agar guru-guru sentiasa mengutamakan keselamatan murid.Puan Pengerusi juga mencadangkan untuk mengadakan Bengkel Catur untuk paraguru untuk memudahkan guru-guru untuk membimbing para pelajar. Tindakan: Makluman 3.0Ucapan Ketua Arbiter 3.1Ketua Arbiter memberi penerangan tentang cara-cara dan peraturan-peraturandalam permainan catur. Beliau juga berpesan kepada semua guru agar dapat mematuhi pekeliling dan garis panduan permainan. Tindakan: Semua guru 6.0Perkara yang dibincangkan 6.1 Perancangan Kokurikulum sepanjang tahun 2019 (Rujuk  Lampiran 2- TAKWIM  ) di mukasurat 7. Tindakan: Semua Guru Penasihat  6.2Kursus LADAP berkaitan kokurikulum untuk guru-guru. Tindakan: Semua Guru Penasihat  2  6.3 Penerangan pengisian PAJSK 20196.3.1 Setiausaha Kokurikulum menerangkan kepada semua guru penasihat tentang cara pengisian buku PAJSK yang dibeli oleh semua murid  pada tahun 2019 ini.6.3.2 Penggunaan sepenuhnya buku PAJSK pada tahun 2019 ini bertujuan memudahkan guru-guru kelas untuk mengisi borang online PAJSK. Tindakan: Semua Guru Penasihat  6.4 Penerangan pelaksanaan perjumpaan Kokurikulum sepanjang tahun 2019 6.4.1 Waktu Perjumpaan Kokurikulum ialah pada setiap hari Rabu Jam 2.30 petang sehingga 5.30 petang.6.5 Pasukan Elit Sk Seri Selamat 2019 6.5.1 Pasukan Elit sekolah terdiri daripada Pasukan Bola Baling, Bola Tampar, Sofbol, Sahibba dan Futsal/Boling. Tindakan: Semua guru. 6.6 Sebanyak 40 orang murid akan dipilih untuk menyertai kem jati diri di Pulau Pangkor (tahun 6) bulan Julai6.7Perkhemahan kokurikulum akan diadakan pada bulan Oktober Cadangan tempat perkhemahan - Hutan lumut - Teluk batik  - Batangkali 7.0Hal-hal lain 7.1Perjumpaan Kokurikulum pada setiap hari Rabu akan ditangguhkan sementaraapabila latihan sukan bermula. Tindakan: Semua guru. 7.2 Semua guru pengiring yang keluar membawa murid dan menghadiri mesyuarat kokurikulum layak untuk membuat tuntutan perjalanan mengikut  pekeliling perbendaharaan yang berkuatkuasa sekarang.7.3Perhimpunan bulanan Kokurikulum pada hari Rabu minggu ketiga setiap  bulan ( Pengakap/Puteri Islam) 8.0 Ucapan Penangguhan 8.1 Pengerusi menangguhkan mesyuarat pada jam 2.31 petang.Disediakan oleh,Disemak oleh,………………… ………………….(Tengku Anis Diana Shahira Binti Tengku Nasir) (Nor Izzah binti Abdul Karim) Setiausaha Kokurikulum Penolong Kanan KokurikulumSK Seri Selamat. SK SeriSelamat.3  Disahkan oleh :s.k : 1. Fail Kokurikulum  Lampiran 1 DASAR KOKURIKULUM PERTAMA:KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan  pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.KEDUA :Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau  permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}KETIGA:Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyeliadan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalahdikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah”(Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks