MAOR MEQ 7

Pages 14
Views 0
of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  MAOR 3111SOALAN 1 ITEM  Encik Z telah datang keJabatan Kecemasan keranamengadu sakit belakangsejak beberapa hari yang laludan disyaki mengalami Prolapse Intervetebral Disc  (PID). A.enaraikan ENAM  (!) mani estasi klinikal kes tersebut(! markah)#.$yatakan EMPAT  (%)penyiasatan radi&l&gi yangb&leh dilakukan ke atasEncik Z(% markah)'.Jelaskan pengurusan bagikes ini di ad. (* markah) PERATURAN PEMARKAHAN  A.enaraikan ENAM  (!) mani estasi klinikal kes tersebut(! markah) Jawapan a) .akit bila tunduk + memb&ngk&k,.ukar + tidak mampu meluruskan badan-.akit menjalar ke kaasan punggung dan angg&ta baah%.Parasthesia./emah &t&t!.0etensi urin1.#erdiri senget sebelah2.3ender pada bahagian tengah belakang ( markah bagi setiap jaapan yang betul) (6 markah) #. $yatakan EMPAT  (%) penyiasatan radi&l&gi yang b&leh dilakukan keatas Encik Z. Jawapan b) .45ray,.60I-.'3 scan%.6yel&gra i( markah bagi setiap jaapan yang betul) (4 markah) '. Jelaskan pengurusan bagi kes ini di ad. Jawapan c) .3enang dan rehatkan pesakit ,.Penilaian tanda 7ital pesakit-.Pemeriksaan radi&gra i%.0edaksi 8 3raksi pel7ic selama , minggu.Pembedahan 8 Pembedahan bagi mengeluarkan diska!.Penjagaan dan pencucian luka (jika ada)1.0ehabilitasi 8 enaman is&metric dan kerja ringan selepas  bulan2.imt&matik 8 Analgesik ($AIDs) seperti Ind&metachine9.Penjagaan kejururaatan*.Pendidikan kesihatan.0aatan susulan( markah bagi setiap jaapan yang betul) (10 markah)  SOAAN !ITEM  e&rang lelaki remaja yang mengadu kesakitan danketenderan pada bahagian tulang tibia kanan telahdisahkan sebagai kes :ste&militis berikutanterinjeksi pada tulang tersebut A.$amakan TI A  (-) &rganisma pat&genik yangb&leh menyebabkan kejadian :ste&militis; (- markah)#.$yatakan TI A (-) akt&r yang b&leh menyebabkan keterukan pat&l&gi dalam kes :ste&militis; (- markah)ejarah jangkitan atau kecederaan lalu yang tidak diraat sepenuhnya akan menimbulkan salah satu ciri5ciri klinikal kes :ste&militis'.enaraikan EMPAT  (%) ciri klinikal lain yang b&leh dikesan dalam kes :ste&militis (% markah)D.enaraikan peringkat kejadian :ste&militis mengikut susunan+turutan pat& isi&l&gi yang betul dan beri satu penjelasan ringkas pada setiap peringkat pat& isi&l&gi tersebut. (* markah) PERATURAN PEMARKAHAN  A.$amakan TI A  (-) &rganisma pat&genikyang b&leh menyebabkan kejadian :ste&militis;(- markah) Jawapan a) .taphyl&c&ccus,.trept&c&cus-.alm&nella Pneum&nia%.<em&philus In lue=a.Escheria '&li ( markah bagi setiap jaapan yang betul) (# markah) #. $yatakan TI A (-) akt&r yang b&leh menyebabkan keterukan pat&l&gi dalam kes :ste&militis; (- markah) Jawapan b) .>mur pesakit,./&kasi kaasan tulang dijangkiti-.Ke7irulenan &rganisma penyebab%.Ketahanan tindakbalas badan (imuniti) pesakit ( markah bagi setiap jaapan yang betul) (# markah) '. enaraikan EMPAT  (%) ciri klinikal lain yang b&leh dikesan dalam kes :ste&militis (% markah) Jawapan c) .Demam yang tinggi,.Pesakit kelihatan t&ksik-.Kesakitan dan ketenderan setempat (bahagian meta isial tulang)%.Pesakit enggan menggerakkan sendi terlibat.Kepanasan dan kemerahan kaasan tulang terlibat!.Edema dan pembentukan nanah di kaasan terlibat1.Pengaliran nanah dari peri&steum atau  permukaan tulang terlibat2./im aden&pati9.akit belakang dan spasm &t&t para 7ertebra*.Discaj dan pendarahan dalam tulang terlibat( markah bagi setiap jaapan yang betul) (4 markah) D. enaraikan peringkat kejadian :ste&militis mengikut susunan+turutan pat& isi&l&gi yang betul dan beri satu penjelasan ringkas pada setiap peringkat pat& isi&l&gi tersebut. (* markah) Jawapan $) .Peringkat keradangan  Keradangan akut dengan k&ngesi 7askular   Pembentukan cecair bereksudat berlaku  3ekanan intra5&sse&us dan gangguan aliran darah (mana5mana satu),.Peringkat pembentukan nanah  $anah dalam tulang merebak ke permukaan tulang dan membentuk abses sub5peri&steal-.Peringkat nekr&sis  Peningkatan tekanan intra5&sse&us dan stasis 7askular menyebabkan gangguan bekalan darah dan nekr&sis tulang berlaku%.Pembentukan tulang baru  Penebalan tulang baru ?in7&lucrum? yang menutupi tisu tulang yang terin eksi.Peringkat penyembuhan tulang  Dengan raatan dan pengurusan ia akan memberi tulang sembuh kepada keadaan asal atau dalam keadaan ?ap&siti&nal?( markah bagi setiap jaapan yang betul dan  markah bagi penerangan yang tepat) (10 markah)  SOAAN #ITEM  e&rang ahli b&mba dikejarkan ke JabatanKecemasan akibat terjatuh dari tingkat  sebuahbangunan semasa menjalankan tugas. A. $yatakan EMPAT  (%) jenis kecederaan yang menimpa beliau. (% markah)Pemeriksaan i=ikal mendapati beliau tidak dapatmengerakkan angg&ta baahnya dan mengalamipriaprisma.#. $yatakan diagn&sa anda berpandukanpemertiksaan i=ikal yang telah dilaksanakan. (, markah)'. enaraikan TI A  (-) k&mplikasi akibatkecederaan yang dialami ahli b&mba tersebut. (- markah)D. 3erangkan pengurusan anda di JabatanKecemasan anda. ( markah) PERATURAN PEMARKAHAN  A. $yatakan EMPAT  (%) jenis kecederaan yang menimpa beliau. (% markah) Jawapan a) (i)pinal injuries.(ii)<ead injuries.(iii)6a@ill& acial injuries.(i7)Any &rms & ractures &7er the b&dy.(7)#ruise(7i)/acerati&ns.(7ii)<eamt&mas.(7iii)Abrasi&ns(i@)/ain5lain maklumat yang berkaitan.( markah bagi setiap jaapan yang betul) (4 markah) #. $yatakan diagn&sa anda berpandukanpemertiksaan i=ikal yang telah dilaksanakan. (, markah) Jawapan b) 5Kecederaan spinal.(, markah bagi setiap jaapan yang betul ) (! markah) '. enaraikan TI A  (-) k&mplikasi akibatkecederaan yang dialami ahli b&mba tersebut. (- markah) Jawapan c) (i)Kelumpuhan.(ii)#ed s&re.(iii)K&mplikasi respirat&ri.(i7)D3.(7)6ental depressi&n.(7i)/ain5lain maklumat yang berkaitan.( markah bagi setiap jaapan yang betul) (- markah
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks