MAOR MEQ 3

Pages 5
Views 0
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN ______________________________________________________________________________________________  KOD KURSUS:MAOR 3112SOALAN 1 1Adik R berumur 9 tahun mengalami bengkak ada lututkanann!a akibat ter atuh ba#ikal #euluh hari lea#$Pemerik#aan %i&ikal dan klinikal mendaati beliau mengida'#te'mieliti#$Markah A$N!atakan de%ini#i '#te'mieliti#$1 markahB$N!atakan( )i* dua )+* 'rgani#ma en!ebab)ii*dua )+* kaedah angkitann!a$ , markah -$Terangkan at'l'gi en!akit ini$ . markahD$Beliau dima#ukkan ke dalam /ad 't'edik$ Terangkan enguru#an Adik R$10 markahA2APAN 3OALAN 11Adik R berumur 9 tahun mengalami bengkak ada lututkanann!a akibat ter atuh ba#ikal #euluh hari lea#$Pemerik#aan %i&ikal dan klinikal mendaati beliau mengida'#te'mieliti#$Markah A$N!atakan de%ini#i '#te'mieliti#$ Jawapan: 4 Infeksi pada tulang setepat atau en!elu u#$ 1 markahB$N!atakan( )i* dua )+* 'rgani#ma en!ebab )ii* dua )+* kaedah angkitann!a$ Jawapan$i%O ganisa$& Stap#!l'k'kus$& St ept'k'kus$ , markah  __________________________________________________________________________________________ 3ULITMAOR 511+ ME6 1  DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN ______________________________________________________________________________________________  & ($ Influen)ae$& *$ +'li& M$ tu,e +ul'sis& Lain&lain !ang ,e kaitan$ii% Kaeda# -angkitan$ & .e,usan kulit luka$ & Jangkitan elalui pusat & A,ses & Infeksi salu an pe nafasan$ & /engkatete an & Lain&lain akluat ,e kaitan$ -$Terangkan at'l'gi en!akit ini$ Jawapan$0e asaskan fakt' &fakt' :& uu   l'kasi -angkitan kei ulenan ' ganisa iuniti pesakit$i i&+i i pat'l'gi:& keadaan inflaasi$ suppu asi nek 'sis pe,entukkan tulang ,a u pen!e,u#an$  .markahD$Beliau dima#ukkan ke dalam /ad 't'edik$ Terangkan enguru#an Adik R$ Jawapan$ 4 RI0 4 Ku ang ,e ge ak 4 Antipi etik$ 4 Anti,i'tik$ 4 /eakanan  inuan dan kawalan IO +#a t$ 4 /en!eliaan 0/4 /4 R4 . 4 /en!ali an nana#$ 4 Inestigasi lan-utan akal 4 5& a! 4 .'tal nu sing +a e$& Lain&lain akluat ,e kaitan  10markah .O/IK : 6RAK.UR AN77O.A 0A8A(SOALAN & 2  __________________________________________________________________________________________ 3ULITMAOR 511+ ME6 +  DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN ______________________________________________________________________________________________  +3e'rang enunggang m't'#ikal telah atuh dari m't'#ikaln!a$ Anda di tuga#kan untuk memberi ra/atan ke7ema#an keadabeliau$ 3ema#a emerik#aan %i&ikal #e7ara umum8 anda mendaati4Mang#a dalam keadaan #edar dan ra#i'nal4Bengkak dan #akit dibahagian eha kanan$4:ilang ua!a untuk menggerakkan kaki ter#ebut$Markah AN!atakan emat ),*diagn'#i# erbe&aan untuk ke# ini$ ) PEN;ETA:UAN*+3ema#a engendalian ke# ini8 tiba4tiba keadaan mang#a telah mer'#'t4Bereluh8 u7at dan ke#e ukan4Nadi ,0<min8 BP =0<,0 mm<:g BTerangkan at'%i#i'l'gi keadaan mang#a berda#arkan keada enemuan di ata# ) >E?A:AMAN*.7$:uraikan enguru#an di temat ke adian$ ) APLI>A3I*9d$N!atakan dua)+* k'mlika#i a/al dan dua)+* k'mlika#i le/at !ang mungkin beliau alami #ekiran!a engendalian tidak #emurna$ ) >E?A:AMAN*, SKIMA JA8A/AN +3e'rang enunggang m't'#ikal telah atuh dari m't'#ikaln!a$ Anda di tuga#kan untuk memberi ra/atan ke7ema#an keadabeliau$Pemerik#aan %i&ikal #e7ara umum8 anda mendaati4Mang#a dalam keadaan #edar dan ra#i'nal4Bengkak dan #akit dibahagian eha kanan$4:ilang ua!a untuk menggerakkan kaki ter#ebut$Markah AN!atakan emat ),* diagn'#i# erbe&aan untuk ke# ini$+  __________________________________________________________________________________________ 3ULITMAOR 511+ ME6 5  DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN ______________________________________________________________________________________________  Jawapan$9i%Kepata#an id s#aft 'f Rig#t 6eu  9ii%Disl'+ati'n 'f R&#ip$9iii%6 aktu l'we 13 R feu  9i%6 aktu uppe 13 R feu $ markah3ema#a engendalian ke# ini8 tiba4tiba keadaan mang#a telah mer'#'t4Bereluh8 u7at dan ke#e ukan4Nadi ,0<min8 BP =0<,0 mm<:gBTerangkan at'%i#i'l'gi keadaan mang#a berda#arkan keeda enemuan di ata# Jawapan$1$Ke#ilangan Da a#2$Output O gan utaa 9-antung ,e ku angan%3$Sa af sipatetik ,e tindak ;$Salu da a# enge+il4 Den!utan Jantung eningkat<$.anda&tanda en-atan en-atan ,e laku dise,a,kan 'le# ke#ilangan da a# = #ip''luik s#'+k .markah7$:uraikan enguru#an di temat ke adian$ Jawapan$9i%.enangkan pesakit -ika pesakit seda  9ii%Ali#kan pesakit ke tepat selaat dengan ,antuan9iii%/enilaian ta#ap keseda an elalui /ee iksaan italsign9i%0e i Oksigen -ika pesakit sian'sis9% (entikan penda a#an 9Jika ada%9i% /asang I> D ip dengan DS atau #a tan?s s'luti'n$9ii% Li#at tanda&tanda en-atan9iii% I',ilise kawasan te +ede a dengan L Splint atau ai splint 95%(anta ke #'spital dengan sege a 9markahd$N!atakan dua)+* k'mlika#i a/al dan dua)+* k'mlika#i le/at !ang mungkin beliau alami #ekiran!a engendalian tidak #emurna$ Jawapan$K'plikasi awal9i%/enda a#an9ii%(ip''luik s#'+k ,markah  __________________________________________________________________________________________ 3ULITMAOR 511+ ME6 ,
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks