MAEM

Pages 24
Views 2
of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  PENGENALAN KEPADA PRINSIP PENJAGAAN KECEMASAN Perkhidmatan perubatan kecemasan emergency medical services (  EMS ) ialah sejenis perkhidmatan kecemasanyang berperanan menyediakan penjagaan perubatan akut di luar hospital atau dalam perjalanan ke hospital, kepada pesakit yang mengalami penyakit atau kecederaan yang dipercayai oleh pengamal perubatan atau pesakit itu sendiri sebagai kecemasan perubatan  TUJUAN  Tujuan perkhidmatan perubatan kecemasan biasanya adalah memberikan rawatan yang memuaskan kepada sesiapa yang memerlukan jagaan perubatan segera, ataupun membawa pesakit ke titik jagaan definitif yang seterusnya (jabatan kecemasandi hospitalatau suatu tempat yang adanya pakar perubatan), tepat pada masanya.  PRINSIP-PRINSIP ETIKA ã Perkhidmatan perubatan kecemasan wujud untuk memenuhi prinsip-prinsip asas pertolongan cemas, iaitu Menyelamatkan Nyawa, Mengelakkan Keadaan Daripada Bertambah Teruk, dan Melegakan Kesakitan. ã Enam perkara ini digunakan untuk melambangkan enam peringkat penjagaan pra-hospital yang bermutu tinggi, iaitu: [6]  PRINSIP-PRINSIP ETIKA ã Pengesanan awal -Orang umum atau pihak lain bertemu dengan kejadian dan memahami masalah ã Pelaporan awal -Orang pertama di tempat kejadian memanggil perkhidmatan perubatan kecemasan dan memberikan keterangan yang secukupnya untuk mendapat gerak balas ã Gerak balas awal -Penyelamat profesional (EMS) yang pertama tiba di tempat kejadian secepat mungkin supaya boleh memulakan bantuan
Advertisements
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks