M27

Pages 13
Views 2
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  PENGGAL: 2 MINGGU : 27 MULAI : 22/07/2019 HINGGA 26/07/2019 HARI : ISNIN TARIKH : 22/07/2019 Matapelajaran   Sains Kelas 1 Beta Masa 8.40-9.40 Bilangan Murid   30 orang Tema/Topik   Bab 8: Cahaya dan Optik   Masa   60 minit Standard pembelajaran   8.1.1   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.2   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.3   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.4   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.5   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.   Hasil pembelajaran   8.1.6   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.7   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.8   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.9   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.10   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.   Pengetahuan Sedia Ada Murid   Jisim  Aktiviti P&P: Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan beberapa soalan dan diminta menylesaikan soalan yang diberi berpandukan rujukan.      STEM   IBSE   KBAT / iTHINK   - Peta Pokok   -Peta Buih   BBM   Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis. Refleksi   __ /___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. __ /__ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Matapelajaran   Sains Kelas 1 Lamda Masa 9.40-10.10 Bilangan Murid   30 orang Tema/Topik   Bab 8: Cahaya dan Optik   8.1 Penggunaan cermin   Masa   60 minit Standard pembelajaran   8.1.1   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.2   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.3   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.4   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.5   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.    Hasil pembelajaran   8.1.6   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.7   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.8   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.9   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.10   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.   Pengetahuan Sedia Ada Murid   Jisim  Aktiviti P&P: Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan beberapa soalan dan diminta menylesaikan soalan yang diberi berpandukan rujukan.   STEM   IBSE   KBAT / iTHINK   - Peta Pokok   -Peta Buih   BBM   Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis. Refleksi   __ /___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. __ /__ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Matapelajaran   Sains Kelas 1 Beta HARI: SELASA TARIKH: 23/7/19  Masa 8.40-9.40 Bilangan Murid   30 orang Tema/Topik   Bab 8: Cahaya dan Optik   8.1 Penggunaan cermin   Masa   60 minit Standard pembelajaran   8.1.1   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.2   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.3   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.4   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.5   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.   Hasil pembelajaran   8.1.6   membezakan antara imej sahih dan imej maya.  8.1.7   berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung.  8.1.8   menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah.  8.1.9   menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya.  8.1.10   mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan.   Pengetahuan Sedia Ada Murid   Jisim  Aktiviti P&P: Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan beberapa soalan dan diminta menylesaikan soalan yang diberi berpandukan rujukan.   STEM   IBSE   KBAT / iTHINK   - Peta Pokok   -Peta Buih  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks