m11

Pages 14
Views 0
of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  PENGGAL: 1 MINGGU : 11 MULAI : 11/03/2019 HINGGA 15/03/2019 HARI : ISNIN TARIKH : 11/03/2019 Matapelajaran   Sains Kelas 1 Beta Masa 8.40-9.40 Bilangan Murid   30 orang Tema/Topik   BAB 2: SEL SEBAGAI BENDA HIDUP   Masa   60 minit Standard pembelajaran   2.1.1   menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.  2.1.2   Menunjukkan cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul.  2.1.3   berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan.  2.1.4   menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua - dua haiwan dan tumbuhan.   2.1.5   membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan.   Hasil pembelajaran   Pelajar dapat : 2.1.1   menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.  2.1.2   Menunjukkan cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul.  2.1.3   berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan.  2.1.4   menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua - dua haiwan dan tumbuhan.   membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan.   Pengetahuan Sedia Ada Murid   Jisim  Aktiviti P&P: Pembentukan sel kanser dibincangkan .   MODUL HEBAT   * MODUL 23 : Sel    STEM   IBSE   KBAT / iTHINK   - Peta Pokok   -Peta Buih   BBM   Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis. Refleksi   __ /___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. __ /__ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan MATAPELAJARAN GEOGRAFI KELAS 2 GAMMA MASA 10.30-11.00 TAJUK 2.2 Cuaca dan Iklim di Malaysia  STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.4 Menilai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. 2.2.5 Merumuskan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: 2.2.4 Menilai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. 2.2.5 Merumuskan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia AKTIVITI Membina peta pemikiran atau Peta minda untuk menghubungkait-kan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia dan sebaliknya BBM Buku Teks Geografi Tingkatan 2, Lembaran Kerja REFLEKSI Matapelajaran   Fizik Kelas 4 Sains 2 Masa 1.30 –  2.30 Bilangan Murid   12 orang Tema/Topik   BAB 2: Daya dan Gerakan 2.1 Menganalisis gerakan linear     Masa   60 minit Objektif pembelajaran      menyatakan maksud jarak dan sesaran.    menyatakan maksud laju dan halaju dan menyatakan halaju purata, t  sv        menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan menyatakan t uva       menghitung laju dan halaju.    menghitung pecutan dan nyahpecutan. Hasil pembelajaran   Pelajar dapat :    menyatakan maksud jarak dan sesaran.    menyatakan maksud laju dan halaju dan menyatakan halaju purata, t  sv        menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan menyatakan t uva       menghitung laju dan halaju.    menghitung pecutan dan nyahpecutan. Pengetahuan Sedia Ada Murid   Menulis ;aporan eksperimen  Aktiviti P&P: Menjalankan eksperimen dan a)   mengumpul data dan membina jadual. b)   mempamerkan data dalam bentuk yang sesuai. c)   mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. d)   menulis laporan yang lengkap. STEM   IBSE   KBAT / iTHINK   - Peta Pokok   -Peta Buih   BBM   Komputer , LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis.  Refleksi   ___ /___ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. ___/___murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Matapelajaran   Sains Kelas 1 Beta Masa 8.40-9.40 Bilangan Murid   30 orang Tema/Topik   BAB 2: SEL SEBAGAI BENDA HIDUP   Masa   60 minit Standard pembelajaran   2.1.6   menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.  2.1.7   Menunjukkan cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul.  2.1.8   berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan.  2.1.9   menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua - dua haiwan dan tumbuhan.   2.1.10   membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan.   Hasil pembelajaran   Pelajar dapat : 2.1.5   menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel.  2.1.6   Menunjukkan cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul.  2.1.7   berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan.   HARI: SELASA TARIKH: 12/3/19
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks