Laporan Kokurikulum Mesyuarat Agung Unit Beruniform SMK Sungai Manik 2019

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MANIK,   36000 TELUK INTAN, PERAK DARUL RIDZUAN   LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM: MESYUARAT AGUNG BADAN BERUNIFORM    NAMA PROGRAM:   Mesyuarat Agung Badan Beruniform Sekolah Tahun 2019    NAMA ORGANISASI:   Kokurikulum   BAHAGIAN/UNIT:   Penyelaras Badan Beruniform   TARIKH MASA DAN TEMPAT PELAKSANAAN:   13 Februari 2019   PEGAWAI/GURU PENYELARAS:   En. Mohd Hidi Bin Hamezah (Setiausaha Kokurikulum)   Pn Rafidah Binti Mohd Kassim   (Penyelaras Badan Berunifom)   BILANGAN MENTOR/JK TERLIBAT:   Semua Badan Beruniform :   Bulan Sabit Merah Malaysia   Pergerakan Puteri Islam Malaysia   Kadet Remaja Sekolah   Persekutuan Pengakap Malaysia   Kor Kadet Polis   BILANGAN PESERTA TERLIBAT:   Bulan Sabit Merah Malaysia   Pergerakan Puteri Islam Malaysia   Kadet Remaja Sekolah   Persekutuan Pengakap Malaysia   Kor Kadet Polis   PENGISIAN PROGRAM:   1. Mesyuarat Agung :   - Ahli Jawatan Kuasa   - Aktiviti Badan Beruniform   - Yuran   PENILAIAN KEBERKESANAN/   IMPAK PROGRAM:   Aktiviti berjalan lancar dengan kerjasama dan komitmen guru-guru  penasihat yang telah hadir bersama.   CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:      LAPORAN BERGAMBAR    Bulan Sabit Merah Malaysia   Pergerakan Puteri Islam Malaysia   Kadet Remaja Sekolah      Persekutuan Pengakap Malaysia   Dengan kehadiran Ketua Pesuruhjaya Daerah   Kor Kadet Polis   Disediakan oleh:   Disahkan oleh:   ……………………………. ……………………………………   (RAFIDAH BINTI MOHD KASSIM ) Tarikh:13.02.2019   Tarikh:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks